lagen.nu

Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1998-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:41
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-28

1 § Denna lag gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2 § Den som har varit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning,

  • 1. om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks,
  • 2. om det för en viss del av brottsligheten meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks, och det är uppenbart att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslu-tats endast för den övriga brottsligheten,
  • 3. om något brott i domen hänförs till en mildare straffbestämmelse och det är uppenbart att frihetsinskränkningen vid en sådan bedömning inte skulle ha beslutats,
  • 4. om beslutet om frihetsinskränkning efter överklagande eller överprövning upphävs eller ersätts av ett beslut om en mindre ingripande åtgärd, eller
  • 5. om beslutet om frihetsinskränkning undanröjs utan att det beslutas om ny handläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som på grund av misstanke om brott har varit anhållen under minst 24 timmar i sträck. Den som har utsatts för en sådan frihetsinskränkning har också rätt till ersättning, om beslutet om anhållande upphävs efter avslag på en häktningsframställning.

Vad som sägs i första stycket 1, 2, 4 och 5 gäller också den som på grund av misstanke om brott under minst 24 timmar i sträck har varit underkastad reseförbud eller anmälnings- skyldighet, intagen för rättspsykiatrisk undersökning eller tagen i förvar av befälhavare på fartyg eller luftfartyg.

Rättsfall (4)

NJA 2012 s. 464: Vid beräkningen av ideell skada i form av lidande enligt lagen (1998:714) om...
NJA 2013 s. 1003: Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om...
NJA 2018 s. 793: Preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa...
RH 2017:27: En person har varit frihetsberövad, men sedermera frikänts från de brott som...

Lagrumshänvisningar hit (4)

3 § Bestämmelserna i 2 § tillämpas också då någon på grund av en svensk myndighets efterlysning för brott eller begäran om anhållande, överlämnande eller utlämning för brott har varit utsatt för ett motsvarande frihetsberövande utomlands. Lag (2003:1168).

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 1003: Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1168

4 § Den som har avtjänat fängelsestraff, sluten ungdomsvård eller förvandlingsstraff för böter har rätt till ersättning, om det efter överklagande eller anlitande av särskilt rättsmedel meddelas frikännande dom eller döms ut en mindre ingripande påföljd eller om den dom som har legat till grund för verkställigheten undanröjs utan beslut om ny handläggning. Detsamma gäller den som efter beslut av domstol enligt 31 kap. 3 § brottsbalken har varit intagen för rättspsykiatrisk vård.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Den som har varit berövad friheten till följd av beslut vid myndig-hetsutövning utan att ha rätt till ersättning enligt 2-4 §§ har rätt till ersättning, om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt.

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 1003: Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Den skadelidande har inte rätt till ersättning enligt 2-5 §§, om den skadelidande själv uppsåtligen har föranlett åtgärden.

Om den skadelidande har försökt undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om den skadelidande vid misstanke om brott har försökt undandra sig förundersökning eller lagföring, lämnas ersättning endast när det finns synnerliga skäl.

Ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget be-teende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas. Ersättning får dock inte vägras eller sättas ned enbart på den grunden att misstanke om brott kvarstår utan att skuldfrågan är klarlagd.

Om tiden för frihetsinskränkning har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 1003: Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om...

7 § Ersättning enligt 2-5 §§ lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.

Rättsfall (4)

NJA 2012 s. 464: Vid beräkningen av ideell skada i form av lidande enligt lagen (1998:714) om...
NJA 2013 s. 1003: Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om...
NJA 2018 s. 793: Preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa...
RH 2017:27: En person har varit frihetsberövad, men sedermera frikänts från de brott som...

8 § Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första eller fjärde meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken, 4 kap. 2 och 16 §§ tullagen (2016:253) eller 2 kap. 4 eller 6 § eller 6 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom. Lag (2019:41).

9 § Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte överlåtas innan ersättningen blivit slutligt bestämd.

10 § Om ersättning betalas enligt denna lag och den ersättningsberätti-gade har rätt till skadestånd av någon annan, inträder staten i motsvarande mån i den ersättningsberättigades rätt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Den som har varit utsatt för en frihetsinskränkning på grund av misstanke om brott och fått ersättning enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka det mottagna beloppet, om han eller hon senare döms för gärningen och till följd av domens innehåll inte skulle ha haft rätt till ersättning vid en prövning enligt 2 § 3. Återbetalningsskyldigheten får jämkas, om det finns särskilda skäl.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:714

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1997/98:105, 1997/98:96, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:714
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999, då lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning upphör att gälla.
  • 2. Den nya lagen tillämpas även i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet men inte har upphört före denna tidpunkt.

Lag (2000:1304) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1304
Rubrik
Lag (2000:1304) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2003:1168) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1168
Rubrik
Lag (2003:1168) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2016:271) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2016:271
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:271) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:24
Rubrik
Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:41
Rubrik
Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation