lagen.nu

Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1267
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

1 § Statlig ålderspensionsavgift ska för varje år betalas av staten enligt denna lag.

Avgift betalas endast för personer som är försäkrade för inkomstgrundad ålderspension enligt 4 och 6 kap. socialförsäkringsbalken och som uppfyller förutsättningarna för tillgodoräknande av pensionsrätt för inkomstpension eller av pensionspoäng. Lag (2010:1271).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1271

2 § Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

 • 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 8–11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,
 • 2. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
 • 5. livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,
 • 7. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
 • 10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • 14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),
 • 15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt
 • 16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver. Lag (2018:1267).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (12)

3 § Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § ska det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken i följande ordning:

 • 1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,
 • 2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,
 • 3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,
 • 4. annan inkomst av anställning. Lag (2010:1271).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

5 § Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 60 kap. socialförsäkringsbalken och av inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:494, 2010:1271
6 § Har upphävts genom lag (2010:1271).

7 § Avgift skall för varje år betalas preliminärt med belopp som så nära som möjligt beräknas motsvara den slutliga avgiften. Den preliminära avgiften betalas varje månad. Regeringen skall bestämma storleken på de belopp som skall betalas.

8 § Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 15–17 §§ socialförsäkringsbalken. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pensionsmyndigheten. Lag (2010:1271).

Lagrumshänvisningar hit (24)

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP- fonderna med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1392).

10 § Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1271

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:676

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, 1997/98:SfU14, rskr. 1997/98:315, 1997/98:320
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:676
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 och tillämpas första gången på ersättningar och pensionsgrundande belopp som beräknas för år 1999.
 • 2. Under åren 1999 och 2000 skall utöver vad som sägs i 10 § avgiften även finansiera försäkringen för tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och folkpension i form av ålderspension enligt samma lag för personer med rätt till sådan tilläggspension.

Lag (1999:968) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:968
Rubrik
Lag (1999:968) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ikraft
2001-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1999:1411
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

Rubrik
Lag (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2000:198) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:198
Rubrik
Lag (2000:198) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:795
Rubrik
Lag (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Omfattning
ändr. 2 § i 1999:1411
SFS-nummer
2000:796
Rubrik
Lag (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2000:1009) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2000:1009
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången på ersättningar som beräknas för år 2001.

Rubrik
Lag (2000:1009) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2000:1406) om ändring i lagen (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Omfattning
ändr 2 § i 2000:795
SFS-nummer
2000:1406
Rubrik
Lag (2000:1406) om ändring i lagen (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2000:1407) om ändring i lagen (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Omfattning
ändr. 2 § i 2000:796
SFS-nummer
2000:1407
Rubrik
Lag (2000:1407) om ändring i lagen (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2001:494) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2001:494
Rubrik
Lag (2001:494) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2001:838) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2001:838
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2003.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller vid beräkning av avgifter för år 2002, dock skall avgift inte beräknas på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rubrik
Lag (2001:838) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2001:1118) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderpensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 4, 8, 9 §§
SFS-nummer
2001:1118
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 • 2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.
 • 3. Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.
Rubrik
Lag (2001:1118) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderpensionsavgift

Lag (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:228
Rubrik
Lag (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2002:317) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:317
Rubrik
Lag (2002:317) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2002:632) om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Omfattning
ändr. 2 § i 2002:228
SFS-nummer
2002:632
Rubrik
Lag (2002:632) om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2002:979) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2002:979
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2003.

Rubrik
Lag (2002:979) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2004:839) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:839
Rubrik
Lag (2004:839) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2009:997) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:997
Rubrik
Lag (2009:997) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2010:1271) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
upph. 6 §;ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 §§
SFS-nummer
2010:1271
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2010:1271) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2011:1392) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
2011:1392
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

Rubrik
Lag (2011:1392) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2017:280) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2017:280
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Rubrik
Lag (2017:280) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Lag (2018:1267) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2018:1267
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019.
Rubrik
Lag (2018:1267) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation