lagen.nu

Lag (1998:646) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1999 minskas med 5,4 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:646

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:646
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation