lagen.nu

Lag (1998:621) om misstankeregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:432
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Misstankeregister

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:594

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

(Upphör att gälla 2019-06-30 00:00:00)

1 a § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:332).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:432, 2013:332
(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

1 a § Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2019:432).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:432, 2013:332

1 b § Har upphävts genom lag (2018:1244).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:332, 2019:432, 2018:1244
(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

1 b § Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:432).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:332, 2019:432, 2018:1244

Ändamål

(Upphör att gälla 2019-06-30 00:00:00)

2 § Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

 • 1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott,
 • 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och
 • 3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet. Lag (2014:594).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

2 § Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

 • 1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,
 • 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal, och
 • 3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet. Lag (2019:432).

Ändringar/Förarbeten (4)

Innehåll

3 § Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för

 • 1. brott mot brottsbalken,
 • 2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
 • 3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

Registret skall även innehålla uppgifter om den mot vilken allmän åklagare har inlett utredning i mål om förvandling av böter och om den som har begärts överlämnad eller utlämnad för brott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att registreringen skall begränsas på visst sätt. Lag (2003:1167).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1167

4 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret skall innehålla om den som skall registreras enligt 3 §.

Sökbegrepp vid sökning i registret

(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

4 a § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar används som sökbegrepp vid sökning i misstankeregistret. Lag (2019:432).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:432

Rätt att få uppgifter ur registret

Svenska myndigheter

5 § Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

 • 1. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,
 • 2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:594).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret skall i varje särskilt fall noga pröva behovet av information. En begäran om att få ta del av uppgifter får göras endast om skälet till det uppväger den olägenhet det innebär för den som berörs.

7 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Enskilda

8 § Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.

En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.

(Upphör att gälla 2019-06-30 00:00:00)

8 a § En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Lag (2015:988).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:988, 2019:432, 2007:173
(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

8 a § En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig person. Lag (2019:432).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:988, 2019:432, 2007:173

Utländska myndigheter

9 § Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Uppgifter får på begäran lämnas till en polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol eller till denna organisation om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:474).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:474

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om

 • 1. att uppgifter får lämnas till en domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 9 §, om det behövs för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,
 • 2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i annat fall än som sägs i 9 eller 10 § och
 • 3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 9 och 10 §§ skall begränsas.

Utlämnande myndighet

12 § En begäran om att lämna ut uppgifter prövas av Polismyndigheten. Lag (2014:594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:594

Gallring

13 § En uppgift i registret skall gallras

 • 1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,
 • 2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
 • 3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller
 • 4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla även uppgifter om talan om förvandling av böter. Lag (2003:1167).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1167

Tystnadsplikt

14 § Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:474).

/Rubriken upphör att gälla U:2019-06-30/ Rättelse och skadestånd

/Rubriken träder i kraft I:2019-06-30/ Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:474
(Upphör att gälla 2019-06-30 00:00:00)

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:432
(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

15 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2019:432).

/Rubriken träder i kraft I:2019-06-30/ Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:432
(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

16 § En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelsen om gallring i 13 §, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor. Lag (2019:432).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:432

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:621

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1998:621

Lag (1999:92) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
SFS-nummer
1999:92
Rubrik
Lag (1999:92) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

1999:1133

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1999:1133

Lag (2003:1167) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Omfattning
ändr. 3, 13 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1167
Rubrik
Lag (2003:1167) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2007:173) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Omfattning
ny 8 a §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:173
Rubrik
Lag (2007:173) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2009:474) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 5, 10, 14 §§
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:474
Rubrik
Lag (2009:474) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2009:615) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:615
Rubrik
Lag (2009:615) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2013:332) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Omfattning
nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:332
Rubrik
Lag (2013:332) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2014:594) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 12 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:594
Rubrik
Lag (2014:594) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2015:988) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:988
Rubrik
Lag (2015:988) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2018:1244) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Omfattning
upph. 1 b §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1244
Rubrik
Lag (2018:1244) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2019:432) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
ändr. 1 a, 2, 8 a, 15 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 1 b, 4 a, 16 §§, rubr. närmast före 4 a , 16 §§
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:432
Rubrik
Lag (2019:432) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation