lagen.nu

Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:227
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-26

Allmänna bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 3 § skall det med hjälp av automatiserad behandling föras ett statligt personadressregister (SPAR). Registret får användas av myndigheter och enskilda.

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:227).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:227

Registerändamål

3 § Uppgifterna i SPAR får behandlas för att

 • 1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter,
 • 2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Rätten att göra invändningar

3 a § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Bestämmelser om rätten att göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring finns i artikel 21.2 i samma förordning. Lag (2018:227).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:227

Registerinnehåll

4 § SPAR får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet. Följande uppgifter får anges:

 • 1. namn,
 • 2. person- eller samordningsnummer,
 • 3. födelsetid,
 • 4. adress,
 • 5. folkbokföringsort och distrikt,
 • 6. födelsehemort,
 • 7. svenskt medborgarskap,
 • 8. make eller vårdnadshavare,
 • 9. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,
 • 10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,
 • 11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet), och
 • 12. taxeringsvärde för småhusenhet.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam. Lag (2013:381).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Uppgifter som avses i 4 § första stycket 1–9 hämtas från folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Övriga uppgifter som avses i 4 § första stycket hämtas från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Lag (2009:273).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:198, 2003:723, 2009:273

Utlämnande av uppgifter

6 § En enskild som begär att en myndighet skall lämna ut personuppgifter för ändamål som avses i 3 § skall hänvisas till SPAR, om inte annat följer av lag eller förordning.

7 § Uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk form endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar när det gäller utlämnande av uppgifter i elektronisk form. Lag (2014:674).

Ändringar/Förarbeten (4)

Sökbegrepp

8 § Regeringen får föreskriva om begränsningar av sökbegreppen för SPAR.

9 § Har upphävts genom lag (2018:227).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:527

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1997/98:136, bet. 1997/98:KU31, rskr. 1997/98:294
Ikraft
1998-10-24
SFS-nummer
1998:527

Lag (1999:439) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:439
Rubrik
Lag (1999:439) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2001:198) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:198
Rubrik
Lag (2001:198) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2003:723) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:723
Rubrik
Lag (2003:723) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personregistret

Lag (2008:209) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ikraft
2008-06-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2008:209
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008. De nya föreskrifterna ska även tillämpas på personer som före ikraftträdandet har tilldelats samordningsnummer.

Rubrik
Lag (2008:209) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2008:1046) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1046
Rubrik
Lag (2008:1046) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2009:273) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:273
Rubrik
Lag (2009:273) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2011:1391) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2011:1391
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser 2013 och tidigare års taxeringar.
Rubrik
Lag (2011:1391) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2013:381) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2013:381
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 4 § första stycket 5 och i övrigt den 1 januari 2014.

Rubrik
Lag (2013:381) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2014:674) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:674
Rubrik
Lag (2014:674) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2018:227) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 2 §;ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:227
Rubrik
Lag (2018:227) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation