lagen.nu

Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Termerna upplagshavare, varumottagare och skatterepresentant har samma innebörd som i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förordning (2007:359).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:359

2 § Om en punktskattepliktig vara påträffas vid transportkontroll skall protokoll föras över kontrollen.

Av protokollet skall det framgå

  • 1. var kontrollen verkställts,
  • 2. vilka som var närvarande vid kontrollen, när kontrollen påbörjades och avslutades samt vad som genomsökts,
  • 3. om beslut om omhändertagande fattats, samt
  • 4. annat av betydelse som förekommit vid kontrollen.

3 § I samband med att ägare och andra rättsinnehavare underrättas om innehållet i ett beslut om upphävande av ett omhändertagande enligt 2 kap. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter skall upplysning lämnas om innehållet i 2 kap. 18 § nämnda lag. Förordning (2007:359).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:359

3 a § I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter gäller bestämmelserna om betalningssäkring i 11 kap. 1, 2 och 4–7 §§, 17 kap. 8 §, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska det som sägs i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Förordning (2012:165).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:165

4 § Om det krävs säkerhet för anstånd enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter skall den skattskyldige underrättas om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla. Tullverket bevakar den ställda säkerheten. Förordning (2007:359).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:555, 2007:359
5 § Har upphävts genom förordning (2002:518).

6 § Tullverket skall underrätta Skatteverket om

  • 1. kontroller och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, och
  • 2. vem som hämtat ut punktskattepliktiga varor för vilka skatt inte påförts. Förordning (2007:359).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:555, 2003:996, 2007:359

7 § Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter Skatteverket och Tullverket meddelar lämna uppgifter till verken om sina beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Förordning (2007:359).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:555, 2003:996, 2007:359

8 § Tullverket får meddela

  • 1. föreskrifter om hur avsändaren av en postförsändelse ska underrättas om att en vara har tagits om hand enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
  • 2. föreskrifter om betalningssäkring enligt 4 kap. 5 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter som gäller
  • 3. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, och
  • 4. föreskrifter om verkställighet av denna förordning inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2–4 ska verket höra Skatteverket. Förordning (2012:165).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning inom verkets verksamhetsområde.

Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Tullverket. Förordning (2012:165).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:359, 2012:165, 2003:164

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:518

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:518
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 5 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.

Förordning (1999:555) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:555
Rubrik
Förordning (1999:555) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förordning (2000:509) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:509
Rubrik
Förordning (2000:509) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förordning (2002:822) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:822
Rubrik
Förordning (2002:822) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förordning (2003:164) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 9 §
Ikraft
2003-06-01
SFS-nummer
2003:164
Rubrik
Förordning (2003:164) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förordning (2003:996) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:996
Rubrik
Förordning (2003:996) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förordning (2007:359) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:359
Rubrik
Förordning (2007:359) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förordning (2012:165) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§;ny 3 a §
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:165
Rubrik
Förordning (2012:165) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation