lagen.nu

Lag (1998:493) om trafikskolor

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1117
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Med trafikskola avses yrkesmässig utbildning av förare av fordon som kräver särskild behörighet.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på sådan förarutbildning som avses i lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Lag (2009:123).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:123

2 § Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett. Lag (2008:1371).

3 § En trafikskola skall ha en godkänd trafikskolechef, som svarar för att skolan drivs på det sätt som sägs i 2 §, och en eller flera godkända utbildningsledare, som är ansvariga för utbildningsarbetet.

Om det behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skall det vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända trafiklärare.

Frågor om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1371

4 § För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden

 • 1. ha fyllt 21 år,
 • 2. ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 • 3. ha den behörighet som utbildningen avser.

Vad som sägs i 4 kap. 7 § andra stycket körkortslagen (1998:488) om hinder mot att meddela godkännande tillämpas även i fråga om godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare.

Ett godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare kan begränsas till att avse utbildning för en eller flera behörigheter.

Med körkort i första stycket jämställs körkort utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (2004:1086).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:218, 2004:1086

5 § Transportstyrelsen får återkalla tillståndet att driva trafikskola, om

 • 1. tillståndshavaren visar sig vara olämplig att driva trafikskola,
 • 2. utbildningen i trafikskola bedrivs i strid mot gällande föreskrifter eller i övrigt på ett otillfredsställande sätt, eller
 • 3. undervisning inte har bedrivits vid skolan under de senaste tolv månaderna. Lag (2008:1371).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1371

6 § Om Transportstyrelsen finner att den som har godkänts som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får styrelsen återkalla godkännandet. Lag (2008:1371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1371

7 § Har trafikskolans tillståndshavare, trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare gjort sig skyldig till något förfarande eller någon försummelse som kan leda till att tillståndet eller godkännandet återkallas, men det kan antas att han kommer att rätta till felet eller bristen utan sådan åtgärd, får Transportstyrelsen meddela varning. Lag (2008:1371).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1371

8 § Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om varning enligt 7 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1371

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter döms till böter.

Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612). Lag (2018:1117).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1117

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 • 1. trafikskolor,
 • 2. kompetenskrav för godkända trafikskolechefer, utbildningsledare och trafiklärare, och
 • 3. utbildningen vid trafikskolor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
 • 2. trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever. Lag (2018:1117).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1564, 2018:1117

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:493

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260, EGTL51/92 s25
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:493
CELEX-nr
392L0051

Lag (2003:218) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2003-10-01
SFS-nummer
2003:218
Rubrik
Lag (2003:218) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Lag (2004:1086) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1086
Rubrik
Lag (2004:1086) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Lag (2008:1371) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§
SFS-nummer
2008:1371
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

Rubrik
Lag (2008:1371) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Lag (2009:123) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:123
Rubrik
Lag (2009:123) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Lag (2010:1564) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1564
Rubrik
Lag (2010:1564) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Lag (2018:1117) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385
Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1117
Rubrik
Lag (2018:1117) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation