lagen.nu

Lag (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:599
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv), 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) och 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster), i de delar de avser bestämmelser om tillämpning av standarder för sändning av ljudradio- och televisionssignaler. Lag (2003:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

2 § I I lagen finns bestämmelser om standarder för TV-tjänster som sänds i bredbildsformat, har hög upplösning eller använder digitala sändningssystem samt om system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten. Lag (2003:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

Användning av vissa sändningsstandarder

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det vid sändning av TV-tjänster och program till allmänheten skall användas vissa sändningsstandarder. Föreskrifterna får gälla sändningar som görs i bredbildsformat med 625 linjer, har hög upplösning eller är helt digitala. Föreskrifterna får gälla oavsett om det rör sig om sändning genom tråd, över satellit eller från sändare på jordytan.

Om TV-tjänster och program i bredbildsformatet 16:9 tas emot och sänds vidare i allmänna elektroniska kommunikationsnät som inrättats för distribution av digitala televisionstjänster, skall de sändas vidare åtminstone i detta format. Lag (2003:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

Viss utrustning för TV-mottagare

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om standardiserade gränssnitt för TV- mottagare som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Utrustning och tjänster för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-tjänster

5 § Konsumentutrustning som kan avkoda digitala TV-signaler och som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare skall kunna återge de digitala TV-signalerna även om de har sänts okodade.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om sådan utrustning meddela föreskrifter om avkodning av digitala TV-signaler.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter med avseende på den tekniska funktionsförmågan som behövs för att digitala ljudradio- och TV-tjänster som använder system för villkorad tillgång skall kunna överföras i elektroniska kommunikationsnät. Lag (2003:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

7 § Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-tjänster som programföretag är beroende av för att nå tittare eller lyssnare, skall på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor erbjuda alla programföretag sådana tekniska tjänster att programföretagens sändningar kan tas emot av den publik som har rätt att använda avkodare. Dessa tjänster skall erbjudas under förutsättning att den som framställer och marknadsför tjänsterna också förvaltar avkodaren.

Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång enligt första stycket skall föra separata räkenskaper för den verksamheten. Lag (2003:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

8 § När innehavaren av en immaterialrättighet till ett system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV- tjänster upplåter licenser till licenstagare för tillverkning av systemet, skall licenserna upplåtas på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Det som gäller för ett system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster gäller också för en produkt för villkorad tillgång till samma tjänster.

Innehavaren av rättigheten får vid upplåtelse av licenser för tillverkning inte ställa villkor som förbjuder, hindrar eller motverkar att en och samma produkt innehåller

  • 1. ett standardiserat gränssnitt som möjliggör anslutning av flera andra tillgångssystem, eller
  • 2. särskild utrustning för ett annat tillgångssystem. Lag (2003:393).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393
9 § Har upphävts genom lag (2003:393).
10 § Har upphävts genom lag (2003:393).

Tillsyn

11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

12 § Tillsynsmyndigheten har för tillsynen rätt att

  • 1. på begäran få upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande av den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver sådan verksamhet som omfattas av lagen, och
  • 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet bedrivs som omfattas av denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § För genomförandet av tillsynen får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 12 §.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prover.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Om en näringsidkare bryter mot någon av bestämmelserna i 3 § andra stycket, 5 § första stycket, 7 eller 8 § eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § första stycket, 4 §, 5 § andra stycket eller 6 § får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att följa bestämmelsen. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande med anledning av en överträdelse av 7 eller 8 § skall den samråda med Konkurrensverket. Lag (2003:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:393

16 § Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller enligt 6 kap. 2 § samma lag dömts till att betala vite, ska vite enligt 15 § denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:599).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:599

Överklagande

17 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat har bestämts.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:31

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 1997/98:34, bet. 1997/98:KU12, rskr. 1997/98:136, EGTL281/95 s71
Ikraft
1998-03-01
CELEX-nr
395L0047
SFS-nummer
1998:31
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas dock inte på räkenskapsår som börjat löpa före lagens ikraftträdande.

Lag (2003:393) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av TV-signaler

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51
Ikraft
2003-07-25
CELEX-nr
32002L0019, 32002L0021, 32002L0022
Omfattning
upph. 9, 10 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 §§, rubr. närmast före 5 §
SFS-nummer
2003:393
Rubrik
Lag (2003:393) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av TV-signaler

Lag (2008:599) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ikraft
2008-11-01
Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
2008:599
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
  • 2. Vad som sägs i 16 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).
Rubrik
Lag (2008:599) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation