lagen.nu

Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-05-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Beteckningen Svensk författningssamling och dess förkortning SFS får inte användas offentligt som beteckning på någon annan samling av författningar än den som avses i 4 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar eller ingå i någon sådan beteckning. Detsamma gäller böjningsformer av beteckningen och förkortningen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Om beteckningen eller förkortningen används i strid med 1 § kan allmän domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av den.

Justitiekanslern skall föra eller låta föra talan om sådant förbud.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder beteckningen eller förkortningen i strid med 1 § skall betala ersättning för den skada som användandet har medfört.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:281

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1997/98:120. bet. 1997/98:LU23, rskr. 1997/98:222
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:281
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
  • 2. Lagen gäller inte samlingar av författningar som har framställts före ikraftträdandet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation