lagen.nu

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1998-05-07
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Rätt till ledighet

1 § En arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.

Rättsfall (2)

AD 2003 nr 70: En landstingsanställd sjuksköterska begärde ledigt under några veckor över jul-...
AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månader i...

2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.

Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får dock rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller till bådadera.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt andra stycket får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande organisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Anställningsskydd

3 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Om arbetstagaren ändå sägs upp eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.

Rättsfall (2)

AD 2003 nr 70: En landstingsanställd sjuksköterska begärde ledigt under några veckor över jul-...
AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månader i...

4 § En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag är inte skyldig att enbart av detta skäl godta

  • 1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller
  • 2. någon annan omplacering än en som kan genomföras inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

Skadestånd

5 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala ersättning för den skada som uppkommer.

Skadeståndet kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.

Om det är skäligt kan skadeståndet minskas eller helt falla bort.

Rättsfall (1)

AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månader i...

Rättegång

6 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande tillämpas 34, 35 och 37 §§, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om annan talan tillämpas 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:209

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1997/98:81, bet. 1997/98:AU13, rskr. 1997/98:206, EGTL145/96 s4
Ikraft
1998-06-03
SFS-nummer
1998:209
CELEX-nr
396L0034
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation