lagen.nu

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:885
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller förhandsbesked om

Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket. Lag (2015:885).

Rättsfall (1)

RÅ 2001 ref. 25: En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra...

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och högst tio ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

Skatterättsnämnden sammanträder på två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna och utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning.

3 § Skatterättsnämnden är beslutför när ordföranden vid sammanträdet samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför med färre ledamöter, om tre av dem, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden samt sex andra ledamöter får inte delta i nämndens beslut.

En ordförande eller en vice ordförande får ensam fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked.

4 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggningen i Skatterättsnämnden tillämpas bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Förutsättningar för förhandsbesked

5 § Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Första stycket gäller även den som

 • 1. avser att beställa en trycksak av en skattskyldig om frågan gäller skatteplikt för trycksak enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam eller
 • 2. i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Rättsfall (9)

HFD 2014 ref. 18: Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte...
HFD 2015 ref. 41: I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en...
HFD 2015 ref. 78: En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant...
HFD 2017 ref. 52: Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta...
HFD 2017 ref. 72: En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant...
HFD 2018 ref. 3: En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant...
HFD 2018 ref. 66: Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de...
RÅ 2007 ref. 55: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte...
RÅ 2009 ref. 66: Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss...

6 § I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 • 1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som denne framställt hos Skatteverket,
 • 2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot samt
 • 3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2003:666).

Rättsfall (3)

HFD 2018 ref. 26: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av...
HFD 2018 ref. 35: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan...
RÅ 2001 ref. 25: En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:336, 2003:666

6 a § I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 • 1. frågan angår en enskild,
 • 2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,
 • 3. beslutet gått den enskilde emot, och
 • 4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2007:464).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:666, 2007:464, 2001:336

7 § En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig.

I ansökan skall sökanden lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked skall kunna lämnas.

8 § Skatterättsnämnden får anmoda sökanden att inom viss tid komma in med de ytterligare upplysningar som nämnden anser sig behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden får i fråga som avses i 1 § första stycket 2 begära varuprov av sökanden.

Tidsfrister

9 § En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration senast ska lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den taxering som frågan avser.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningsperiod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast den dag då deklaration senast ska lämnas.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 5 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast inom fyra månader efter utdelningstillfället. Lag (2015:885).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1254, 2015:885

10 § En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av det andra året efter det år beskattningsåret löpte ut eller före utgången av året efter taxeringsåret.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Lag (2011:1254).

Ändringar/Förarbeten (4)

Motpart

11 § Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet. Lag (2003:666).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:666

Hinder mot att pröva ansökan

12 § Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller om ansökan kommit in för sent.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket skall avvisas om den fråga som ansökan avser efter överklagande har anhängiggjorts vid allmän förvaltningsdomstol innan ansökan kommit in till Skatterättsnämnden.

En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Lag (2003:666).

Rättsfall (2)

HFD 2011 ref. 35: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
RÅ 2009 ref. 92: Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:666

13 § Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked. Lag (2003:666).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:666

Handläggning

14 § Om ansökan inte omedelbart avvisas skall Skatterättsnämnden ge motparten tillfälle att yttra sig skriftligen.

Skatterättsnämnden kan bereda parterna tillfälle att muntligen lämna upplysningar inför nämnden.

Förhandsbeskedet

15 § I förhandsbeskedet skall Skatterättsnämnden i den omfattning som nämnden anser lämplig ange hur den fråga som förhandsbeskedet avser skall bedömas.

Förhandsbeskedet skall delges parterna.

16 § Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde som beskedet angår, om denne yrkar det.

Förhandsbeskedet är dock inte bindande om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser. Lag (2003:666).

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 52: Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:666

Avgift, kostnad och ersättning

17 § För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1, 4 eller 5 får Skatterättsnämnden ta ut en avgift av en enskild sökande enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked på grund av att det inte borde ha lämnats, ska avgiften betalas tillbaka. Lag (2015:885).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1452, 2015:885

18 § Om Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen gör en undersökning eller anlitar en sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet ska sökanden betala för detta om inte nämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen medger undantag. Lag (2010:1452).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1452

19 § Avgift enligt 17 § och kostnad enligt 18 § som inte betalats inom den tid Skatterättsnämnden angett får tas ut genom indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § I ärenden och mål om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1254).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:666, 2011:1254

Vilandeförklaring

21 § Om en fråga i ett mål vid en allmän förvaltningsdomstol har samband med en fråga om förhandsbesked som är anhängig i Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen, får domstolen förordna att målet helt eller delvis ska vila till dess att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Lag (2010:1452).

Rättsfall (1)

RÅ 2009 ref. 92: Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1452

Överklagande

22 § Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet eller, om överklagandet gäller ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket överklaga förhandsbeskedet oavsett utgången i Skatterättsnämnden och även om någon ändring inte yrkas. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, har ombudet samma rätt. Lag (2011:1254).

Rättsfall (1)

RÅ 2001 ref. 23: Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

23 § Beslut om avvisande av ansökan enligt 12 §, avgift enligt 17 §, kostnad enligt 18 § eller vilandeförklaring enligt 21 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:189

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:189
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998, då lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor skall upphöra att gälla.
 • 2. Den nya lagen gäller, om inte annat sägs i 3 eller 4, även vid handläggningen av ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet men då ännu inte prövats.
 • 3. Bestämmelsen i 19 § tillämpas, när det gäller kostnad enligt 18 §, endast på ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden efter ikraftträdandet.
 • 4. Om Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om tidsfristen för ett överklagande.

Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
SFS-nummer
2000:488
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Vid begäran om förhandsbesked i en fråga där skattemyndigheten fattat beslut före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Omfattning
ändr. 1, 6, 10 §§;ny 6 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:336
Rubrik
Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2002:425
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Omfattning
ändr. 1 § i 2002:425
SFS-nummer
2002:1008
Rubrik
Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 1, 6, 6 a, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22 §§
SFS-nummer
2003:666
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§ gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 • 3. Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 • 4. Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan har framställts till skattemyndighet.
 • 5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan som har gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 • 6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i ärendet hos Skatterättsnämnden.
Rubrik
Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:464
Rubrik
Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 17, 18, 21, 22 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1452
Rubrik
Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1, 9, 10, 20, 22 §§
SFS-nummer
2011:1254
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. De nya bestämmelserna i 9 § första stycket och 10 § första stycket tilllämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Bestämmelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
 • 3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 20 och 22 §§ tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
Rubrik
Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Omfattning
ändr. 1 § i 2011:1254
SFS-nummer
2011:1283
Rubrik
Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 1, 9, 17 §§
SFS-nummer
2015:885
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på ansökan om förhandsbesked som har kommit in till Skatterättsnämnden efter den 31 december 2015.
Rubrik
Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation