lagen.nu

Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:763
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

1 § Denna lag tillämpas på följande fonder

– Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring

– Fiskarförsäkringsfonden

– Affärsverksfonden

– Trafiklivräntefonden. Lag (2015:763).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:844, 2009:1000, 2015:763

2 § Fonderna ska förvaltas av Kammarkollegiet enligt de föreskrifter som regeringen utfärdar om inte annat följer av denna lag.

Om det för någon fond finns särskilda föreskrifter som avviker från vad som anges i denna lag eller vad som av regeringen föreskrivits om Kammarkollegiets fondförvaltning gäller dock dessa föreskrifter.

Kammarkollegiets förvaltning ska i övrigt ske på det sätt och i de former som Kammarkollegiet och Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten kommer överens om. Lag (2009:1000).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:844, 2009:1000

3 § Fondernas medel skall förvaltas på sådant sätt att medlen blir till största möjliga nytta för de försäkringar eller de ändamål för vilka fonderna har tillkommit. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses.

4 § Kammarkollegiet får placera fondmedlen

  • 1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och
  • 2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

Fondmedlen får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk valuta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

Kammarkollegiet får handla med optioner och terminer eller andra likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondernas tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot kursförluster eller andra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap får fondmedlen placeras hos Riksbanken, bank eller kreditmarknadsföretag. Lag (2004:437).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:437

5 § Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs. Lag (2007:549).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:549

6 § Försäkringskassan ska svara för att medel ur följande fonder och dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring

– Fiskarförsäkringsfonden

– Affärsverksfonden

– Trafiklivräntefonden. Lag (2009:1000).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:844, 2009:1000

6 a § Pensionsmyndigheten ska svara för att medel ur den frivilliga pensionsförsäkringens fonder och dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för. Lag (2015:763).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:763, 2009:1000

7 § Regeringen kan bestämma att kostnaderna för förvaltningen av viss i 1 § uppräknad fond skall ersättas av allmänna medel samt därvid fastställa de grunder, enligt vilka ersättningen skall utgå.

8 § För varje räkenskapsår ska Kammarkollegiet i samråd med Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten upprätta en årsredovisning över kapitalförvaltningen för de fonder som Kammarkollegiet förvaltar åt respektive myndighet enligt denna lag. Årsredovisningarna ska innefatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Riksrevisionen ska granska årsredovisningarna för förvaltningen av de fonder som omfattas av denna lag. Lag (2009:1000).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1757

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1757

Lag (2002:1037) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2002:1037
Rubrik
Lag (2002:1037) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Lag (2004:437) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:437
Rubrik
Lag (2004:437) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Lag (2004:844) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 8 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:844
Rubrik
Lag (2004:844) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Lag (2007:549) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ikraft
2007-11-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2007:549
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
  • 2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2007:549) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Lag (2009:1000) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 8 §§;ny 6 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1000
Rubrik
Lag (2009:1000) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Lag (2015:763) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ikraft
2016-02-01
Omfattning
ändr. 1, 6 a §§
SFS-nummer
2015:763
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
  • 2. Återstående medel från den avvecklade Sjömanspensioneringsfonden ska föras till inkomsttitel i statens budget senast vid utgången av februari månad 2016.
Rubrik
Lag (2015:763) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation