lagen.nu

Lag (1998:1593) om trossamfund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1675
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Allmänna bestämmelser om trossamfund

1 § Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

3 § Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

4 § Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke.

Registrerat trossamfund

5 § Med registrerat trossamfund avses

 • 1. Svenska kyrkan, och
 • 2. trossamfund som har registrerats enligt denna lag.

6 § Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Bestämmelserna i 7-12 §§, 13 § första-tredje stycket och 17 § gäller inte för Svenska kyrkan.

Registrering

7 § Ett trossamfund ska på egen begäran registreras av den myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

 • 1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och
 • 2. en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 2 kap. 2–7 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn om hinder mot registrering av ett företagsnamn ska också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt denna lag. Lag (2018:1675).

8 § Registreringen ska omfatta

 • 1. trossamfundets namn och postadress,
 • 2. trossamfundets stadgar,
 • 3. en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registrering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag. Lag (2009:1236).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1236

9 § Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör när likvidation har avslutats enligt 11 §, när avregistrering sker enligt 12 § och, om trossamfundet har försatts i konkurs, när konkursen avslutas utan överskott.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst. Lag (2017:482).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:482

10 § Ansvaret för de skyldigheter som har uppkommit för trossamfundet före registreringen övergår på det registrerade trossamfundet genom registreringsbeslutet, om trossamfundet har utgjort en ideell förening. Genom registreringen övergår även trossamfundets rättigheter till det registrerade trossamfundet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i likvidation om

 • 1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,
 • 2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller
 • 3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Ett beslut om likvidation och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäller i övrigt 17 kap. 29–32, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering. Lag (2018:721).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:721

12 § Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvidation.

Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett trossamfund om det, trots påminnelse, inte betalar registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha innehållit en upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell förening, som övertar trossamfundets rättigheter och skyldigheter. Lag (2009:1236).

Organisatoriska delar

13 § Självständiga organisatoriska delar av ett trossamfund som har registrerats enligt denna lag får också registreras, om de uppfyller kraven i 7 §. För registrerade organisatoriska delar gäller bestämmelserna i 8 §, 9 § andra stycket och 10-12 §§.

Organisatoriska delar som har registrerats enligt denna lag får var för sig förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Förlorar trossamfundet sin rättsliga ställning enligt 9 § andra stycket och begär dess organisatoriska delar inte avregistrering enligt 12 § inom en månad därefter eller avslås en sådan begäran, skall registreringsmyndigheten besluta att de organisatoriska delarna skall träda i likvidation.

Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift är registrerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Registrerade trossamfunds namn

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är förväxlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 5 kap., 6 kap. 1–5 §§ och 7 kap. 6 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. I dessa fall ska vad som sägs om företagsnamnsintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om registrerade trossamfunds namn ska även 3 kap. 1 § lagen om företagsnamn tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska delars namn. Lag (2018:1675).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1675

Registrerade trossamfunds förhållande till tredje man

15 § För ett registrerat trossamfunds skyldigheter i förhållande till tredje man svarar endast trossamfundets tillgångar.

För skyldigheter i förhållande till tredje man som ett trossamfunds registrerade organisatoriska delar har ådragit sig svarar endast den organisatoriska delens tillgångar.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

16 § Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Även andra registrerade trossamfund kan beviljas sådan hjälp. Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

Regeringen beslutar att ett annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan skall få sådan hjälp. Regeringen får besluta att ett trossamfund som har beviljats hjälp inte längre skall få det.

Hjälpen får lämnas endast till ett trossamfund som

 • 1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
 • 2. är stabilt och har egen livskraft. Lag (1999:956).

Överklagande

17 § Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller

 • 1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registrering enligt 7 eller 13 §,
 • 2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och
 • 3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1236).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1236

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1593

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98;KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1998:1593

Lag (1999:956) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
1999:956
Rubrik
Lag (1999:956) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Lag (2009:1236) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70
Ikraft
2010-07-01
Omfattning
ändr. 8, 12, 17 §§
SFS-nummer
2009:1236
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 • 2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för första gången i fråga om registerhållningsavgift som har förfallit till betalning efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2009:1236) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Lag (2017:482) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2017-06-26
SFS-nummer
2017:482
Rubrik
Lag (2017:482) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:721
Rubrik
Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1675
Rubrik
Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation