lagen.nu

Förordning (1998:1387) om fonogramersättning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ersättning av statsmedel skall årligen betalas till upphovsmän som kompensation för att musikaliska verk på fonogram (musikfonogram) och musikaliska verk i tryckt form (musikalier) lånas ut genom folk- och skolbiblioteken (fonogramersättning).

Fonogramersättning skall även betalas till de utövande konstnärer som medverkar på musikfonogram.

2 § Fonogramersättning för utlåning genom folk- och skolbiblioteken skall betalas i mån av medel samt med högst sex kronor per hemlån för utlåning av musikfonogram och med högst tre kronor per hemlån för utlåning av musikalier.

Ersättningen skall betalas varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån för kalenderåret före det år som ersättningen avser. Antalet hemlån skall bestämmas genom årliga stickprovsundersökningar.

3 § Ersättningsrätten gäller endast verk som vid utlåningstillfället omfattas av upphovsrättens giltighetstid eller utövande konstnärers rättigheters giltighetstid enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

4 § Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) fördelar ersättning till upphovsmän och föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) fördelar ersättning till utövande konstnärer.

5 § Fonogramersättning betalas till upphovsmän och utövande konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige eller som har sin vanliga vistelseort i landet. STIM och SAMI skall gemensamt besluta hur det belopp som betalas för varje musikfonogram skall fördelas mellan upphovsmannen och den utövande konstnären.

Om flera upphovsmän eller utövande konstnärer medverkar på ett musikfonogram skall ersättningen fördelas inom varje grupp efter de principer som respektive organisation tillämpar vid fördelningen av upphovsrättsliga ersättningar.

Ersättning för utlåning av musikalier med fler än en upphovsman skall fördelas i enlighet med vad som anges i andra stycket.

6 § Efter den ersättningsberättigades död skall lagstiftning om bodelning, arv och testamente tillämpas på ersättningen.

Rätt till fonogramersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte överlåtas och får därför inte utmätas.

7 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1387

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1387
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation