lagen.nu

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-09-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:974
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14
Övrigt
Rättelseblad 2005:1159 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken. I förordningen finns också bestämmelser om vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken och om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken.

I nationalparksförordningen (1987:938) finns bestämmelser om nationalparker.

2 § Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för områdesskyddet. Riksantikvarieämbetet har dock det centrala ansvaret i fråga om kulturreservat, Skogsstyrelsen det centrala ansvaret för biotopskyddsområden enligt 6 § och Havs- och vattenmyndigheten det centrala ansvaret för vattenskyddsområden och det centrala vägledningsansvaret för områdesskydd som syftar till bevarandet av havs- eller vattenmiljöer eller grundvatten.

Länsstyrelsen ansvarar i länet för områdesskyddet. Kommunen ansvarar dock för det områdesskydd som den har förordnat om och Skogsstyrelsen ansvarar i länet för biotopskyddsområden enligt 6 §. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1159, 2011:629

Skötselplan för naturreservat och kulturreservat

3 § Länsstyrelsen eller kommunen skall fastställa en skötselplan för ett naturreservats eller kulturreservats långsiktiga vård. En skötselplan skall ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat eller kulturreservat. Om det finns särskilda skäl, får skötselplanen fastställas efter det att beslutet om bildande av reservatet har fattats.

Lagrumshänvisningar hit (5)

Föreskrifter för naturminne

4 § Länsstyrelsen eller kommunen får meddela sådana föreskrifter som behövs för att skydda och vårda ett visst naturminne.

Biotopskyddsområde

5 § Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken.

Länsstyrelsen prövar frågor om dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken som avser sådana biotopskyddsområden.

Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda områdena. Förordning (2009:1328).

Rättsfall (5)

MÖD 2005:49: Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av...
MÖD 2005:73: Dispens från biotopskydd ----- Att alléer omfattas av ett generellt biotopskydd...
MÖD 2006:16: Dispens från biotopskydd-----En jordbrukare ville lägga igen tre öppna diken...
MÖD 2012:12: Ansökan om biotopskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har...
RH 2003:7: I mål om ansvar för brott mot miljöbalken har den åtalade gärningen bedömts som...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1328

6 § Skogsstyrelsen får inom områden som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 ska utgöra ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Skogsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde. Förordning (2009:1328).

7 § Länsstyrelsen får inom områden som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 3 ska utgöra ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde. Förordning (2009:1328).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:849, 2009:1328

7 a § En kommun får i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 eller 3 ska utgöra ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Kommunen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde. Förordning (2010:319).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:319

8 § Bestämmelserna i 5–7 a §§ gäller inte mark- eller vattenområden i omedelbar anslutning till bebyggelse. Förordning (2010:319).

Rättsfall (1)

MÖD 2012:12: Ansökan om biotopskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:319

8 a § Även om ett mark- eller vattenområde är ett biotopskyddsområde får de verksamheter bedrivas och åtgärder vidtas som behövs för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900), om planen eller bestämmelserna antogs eller fastställdes innan biotopskyddsområdet beslutades. Förordning (2012:709).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:371, 2012:709, 2010:319

8 b § Försvarsmakten får bedriva verksamhet inom ett mark- eller vattenområde som används som övningsfält eller skjutfält även om området är ett biotopskyddsområde. Förordning (2010:319).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:319

Djur- och växtskyddsområde

9 § Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett djur- eller växtskyddsområde, om det finns särskilda skäl. En sådan dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

10 § Länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter om förvaltningen av djur- och växtskyddsområden.

Strandskyddsområde

11 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 17 § miljöbalken. Förordning (2009:622).

Rättsfall (1)

MÖD 2008:36: Strandskyddsdispens ----- En bäck i en ravin hade periodvis ett mycket litet...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:622
12 § Har upphävts genom förordning (2009:622).

Miljöskyddsområde

13 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 7 kap. 20 § första stycket miljöbalken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Marinvetenskaplig forskning

14 § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom svenskt sjöterritorium från forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat utan tillstånd från Kustbevakningen.

Kustbevakningen får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på tillstånd, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:629).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

14 a § Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana tillstånd till marinvetenskaplig forskning som avses i 14 §.

Innan Kustbevakningen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska den höra Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

Särskilda skyddade områden

15 § Naturvårdsverket ska föra den förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken.

Förteckningen ska omfatta de områden som regeringen har

 • 1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,
 • 2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarandeområden, Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG,
 • 3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att Europeiska kommissionen inlett ett samrådsförfarande enligt artikel 5 i direktiv 92/43/EEG, eller
 • 4. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av ett internationellt åtagande eller nationellt mål om skydd för områden.

Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Naturvårdsverket. Kartor som utvisar områdenas avgränsningar ska finnas tillgängliga hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska se till att Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och berörda länsstyrelser har tillgång till förteckningen och kartorna samt får kännedom om tillägg och ändringar som görs i dem. Förordning (2011:629).

Rättsfall (1)

MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

16 § Myndigheterna ska prioritera skyddsarbetet för de områden som har förtecknats enligt 15 §. Inom ramen för sina befogenheter och ansvarsområden ska myndigheterna vidta de åtgärder som behövs eller är lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som föranlett att ett område förtecknats. I fråga om sådana områden som avses i 15 § andra stycket 1-3 ska myndigheterna särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer och arter. Särskild hänsyn ska tas till prioriterade arter och prioriterade livsmiljötyper.

Med prioriterad art och prioriterad livsmiljötyp avses en sådan art eller livsmiljötyp som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller bilaga 4 till denna förordning har markerats med P.

Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när

 • 1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande,
 • 2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och
 • 3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.

Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när

 • 1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
 • 2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
 • 3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. Förordning (2007:849).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:449, 2007:849, 2001:449

17 § I fråga om de områden som har förtecknats enligt 15 § första stycket 1-3 skall länsstyrelserna upprätta beskrivningar av bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för vilka en gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas eller återställas. Beskrivningarna skall vara ägnade att underlätta sådana prövningar som avses i 7 kap. 28 a-29 §§ miljöbalken. Beskrivningarna skall vara tillgängliga för allmänheten och andra som är berörda eller har intresse av dem. Förordning (2001:449).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:449

18 § Bestämmelserna i 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas på beslut att ge lov eller förhandsbesked i fråga om verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön i ett naturområde som avses i 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken. Förordning (2011:371).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:449, 2011:371

19 § Myndigheter som meddelar ett beslut som kan påverka miljön i ett naturområde som avses i 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken skall särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de livsmiljöer och arter som behöver skyddas i området. Innan ett sådant beslut meddelas, skall myndigheten ha gjort en bedömning av beslutets konsekvenser för det ifrågavarande naturområdet. Bedömningen skall avse de förhållanden som anges i 16 §. Förordning (2001:449).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:449

20 § Om en tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avser en verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljön i ett område som innehåller en prioriterad art eller en prioriterad livsmiljötyp, får vid prövningen hänsyn tas till endast sådana omständigheter som rör

 • 1. människors hälsa,
 • 2. den allmänna säkerheten,
 • 3. väsentliga miljöskyddsintressen, eller
 • 4. andra tvingande förhållanden som har ett allt överskuggande allmänintresse.

I fråga om sådana omständigheter som avses i första stycket 4 ska Europeiska kommissionen ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs.

Med prioriterad art och prioriterad livsmiljötyp avses en sådan art eller livsmiljötyp som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller bilaga 4 till denna förordning har markerats med P. Förordning (2010:1189).

Rättsfall (1)

MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:449, 2007:849, 2010:1189

20 a § I tillståndsärenden där kompensationsåtgärder krävs enligt 7 kap. 29 § miljöbalken ska tillståndsmyndigheten underrätta Europeiska kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. Förordning (2010:1189).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1189, 2001:449

Överlåtelse av förvaltning

21 § Länsstyrelsen eller kommunen får besluta att en annan myndighet, juridisk person eller markägare som har förutsättningar för att ha ett sådant ansvar skall förvalta ett naturreservat, kulturreservat, naturminne eller djur- och växtskyddsområde. Länsstyrelsen eller kommunen får återkalla ett sådant förordnande som den själv har meddelat.

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ordningsföreskrifter

22 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken.

Föreskrifter enligt första stycket för ett djur- och växtskyddsområde får inte innebära någon inskränkning i det som kan ha föreskrivits för området med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken.

Vad som sägs i första stycket om länsstyrelsen skall gälla Skogsstyrelsen för biotopskyddsområden enligt 6 §.

Av 7 kap. 30 § första stycket sista meningen miljöbalken framgår att kommunen, i de fall den beslutar om skydd av ett område, får meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket. Förordning (2005:1159).

Innehåll i ansökan om tillstånd och dispens

23 § En ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken eller om tillstånd till vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken ska vara skriftlig och åtföljd av en karta samt, i den utsträckning som det behövs i det enskilda fallet, en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

I 19 kap. 6 § miljöbalken finns det en bestämmelse om det underlag som ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Förordning (2017:974).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:974

Kungörelse av ansökan

23 a § Om ett ärende som avses i 23 § är av stort allmänt intresse, ska den som prövar ärendet kungöra ansökan. Kungörelsen ska föras in i ortstidning. I kungörelsen ska det anges att skriftliga synpunkter på ansökan får lämnas inom den tid som länsstyrelsen eller kommunen har bestämt samt var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga. Förordning (2017:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:974

Föreläggande att yttra sig

24 § Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut enligt tredje stycket ska den förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges. Delgivning behöver dock inte ske med sakägare som skriftligen har godkänt förslaget till beslut.

Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt godkännande, får länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen pröva ärendet utan att meddela ett föreläggande.

Beslut som avses i första stycket är

 • 1. beslut enligt 7 kap. 4, 9 eller 10 § miljöbalken att förklara ett område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
 • 2. beslut enligt 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken om nya skäl eller ytterligare inskränkningar som avser naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
 • 3. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
 • 4. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde,
 • 5. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett djur- eller växtskyddsområde,
 • 6. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskyddsområdet, om beslutet är avsett att gälla längre tid än sex månader,
 • 7. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett miljöskyddsområde, och
 • 8. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde. Förordning (2010:319).

Rättsfall (1)

HFD 2018 ref. 45: I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:1159, 2009:622, 2010:319

Myndighetssamråd

25 § Länsstyrelsen och kommunen skall samråda med varandra innan de fattar beslut i frågor som anges i 24 § tredje stycket.

25 a § En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken samråda med

 • 1. Skogsstyrelsen, om beslutet rör skogsmark och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Skogsstyrelsen,
 • 2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör fiske och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Havs- och vattenmyndigheten,
 • 3. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Jordbruksverket, och
 • 4. Sveriges geologiska undersökning, om beslutet rör grundvatten och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska undersökning. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:319, 2011:629, 2001:449

25 b § En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, ändring eller upphävande av ett naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde samråda med Sveriges geologiska undersökning, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska undersökning. Förordning (2010:319).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:319

25 c § Skogsstyrelsen ska i ett ärende enligt 6 § samråda med

 • 1. länsstyrelsen, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för länsstyrelsen, och
 • 2. kommunen, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för kommunen. Förordning (2010:319).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:319

26 § Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt 7 kap. eller 26 kap. 11 § miljöbalken ska länsstyrelsen samråda med

 • 1. Naturvårdsverket, om beslutet rör Naturvårdsverket och kan leda till ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller någon annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annars är av vikt,
 • 2. Riksantikvarieämbetet, om beslutet rör Riksantikvarieämbetet och kan leda till ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller någon annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annars är av vikt, och
 • 3. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör Havs- och vattenmyndigheten och är av vikt. Förordning (2011:629).

Underrättelse om beslut

27 § När ett beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare meddelat beslut ändras eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. Om det är uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa sakägare, får beslutet delges dessa sakägare i stället för att kungöras.

Beslut som avses i första stycket är

Rättsfall (1)

HFD 2018 ref. 45: I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:622, 2010:319

28 § Följande beslut ska skickas till Naturvårdsverket:

 • 1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål,
 • 2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
 • 3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett sådant förordnande,
 • 4. beslut om tillstånd eller dispens som rör områden och naturföremål, dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken,
 • 5. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. miljöbalken som rör områden och naturföremål,
 • 6. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör områden och naturföremål samt föreläggande enligt 26 kap. 11 § miljöbalken,
 • 7. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, och
 • 8. sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2011:629).

28 a § Följande beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten:

 • 1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål,
 • 2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
 • 3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett sådant förordnande,
 • 4. beslut om tillstånd eller dispens som rör områden och naturföremål, dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken,
 • 5. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör områden och naturföremål, och
 • 6. sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

28 b § Följande beslut ska skickas till Riksantikvarieämbetet:

 • 1. beslut att förklara områden som naturreservat eller kulturreservat och beslut om föreskrifter för sådana områden,
 • 2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
 • 3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett sådant förordnande,
 • 4. beslut om tillstånd eller dispens som rör naturreservat eller kulturreservat,
 • 5. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. miljöbalken som rör naturreservat eller kulturreservat, och
 • 6. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör kulturreservat. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

28 c § Beslut om föreskrifter för områden och naturföremål ska skickas till Transportstyrelsen, om föreskrifterna har betydelse för luftfarten. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

28 d § Beslut enligt 27 § andra stycket ska skickas till Statens jordbruksverk och Boverket, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

28 e § Följande beslut ska skickas till Lantmäterimyndigheten:

 • 1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål,
 • 2. beslut om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § första stycket miljöbalken,
 • 3. beslut om ändring eller upphävande av sådana beslut som avses i 1 och 2,
 • 4. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken,
 • 5. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a–18 e §§ miljöbalken, om beslutet har betydelse för myndigheten,
 • 6. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har betydelse för myndigheten, och
 • 7. sådana beslut enligt 27 § andra stycket som inte följer av 1, om beslutet har betydelse för myndigheten. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

28 f § Följande beslut ska skickas till väghållningsmyndigheten:

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

29 § Följande beslut ska sändas till länsstyrelsen.

 • 1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål.
 • 2. Beslut om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken som rör ett biotopskyddsområde enligt 6 eller 7 a § denna förordning, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för länsstyrelsen.
 • 3. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 b–18 e §§ miljöbalken.
 • 4. Beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2010:319).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:622, 2010:319

30 § Följande beslut ska sändas till kommunen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:622

31 § Till markägaren skall sändas beslut att skydda områden och naturföremål, beslut om föreskrifter för områden och naturföremål och beslut om skötselplan enligt 3 §.

32 § Länsstyrelsen eller kommunen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om förhållanden som avses i 9 § andra stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Förordning (2000:331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:331

Naturvårdsregister

33 § Länsstyrelsen ska föra ett register över beslut enligt 7 kap. miljöbalken och andra förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister). Förordning (2011:629).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

33 a § Naturvårdsverket ska föra ett sammanfattande nationellt register över sådana beslut och förhållanden som avses i 33 §. Förordning (2011:629).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

33 b § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana naturvårdsregister som avses i 33 §. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Förordning (2011:629).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:629

Ersättning och inlösen

34 § I ärenden enligt 7 kap. miljöbalken skall länsstyrelsen på statens vägnar söka träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen av fastighet. Samma skyldighet har Skogsstyrelsen i ärenden som rör biotopskyddsområden enligt 6 §.

Länsstyrelsen kan på begäran förskottera medel för ändamål som avses i 31 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2005:1159).

35 § Ingår en fastighet i en häradsallmänning eller annan samfällighet som enligt gällande bestämmelser inte får minskas, skall länsstyrelsen eller kommunen hålla inne ersättningsbelopp som samfälligheten har rätt till enligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken, till dess det slutligen har avgjorts hur det skall förfaras med beloppet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

36 § Om talan om ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken förs i domstol, företräds staten av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall samråda med den myndighet som enligt 2 § första stycket denna förordning har det centrala ansvaret för det aktuella skyddet.

Förskott på allmänna medel

37 § Kostnad för handräckning enligt 26 kap. 17 § miljöbalken i frågor som avses i 7 kap. eller 12 kap. 11 § miljöbalken kan på kronofogdemyndighetens begäran förskotteras av allmänna medel.

Mätning och kartläggning

38 § Länsstyrelsen eller kommunen ska se till att områden och naturföremål mäts och kartläggs, om det behövs. Förordning (2010:171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:171

Tillsyn och avgifter

39 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7–10 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:29).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:29

Överklagande

40 § Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut som rör frågor som avses i 7 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket får dock i fråga om strandskydd endast överklaga beslut enligt 7 kap. 18 och 18 a §§ miljöbalken.

Naturvårdsverket får även överklaga beslut enligt 12 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2011:629).

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 70: En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:622, 2011:629

41 § En kommuns beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 10–13, 21 och 22 §§ och Kustbevakningens beslut enligt 14 § får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser om överklagande till mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Förordning (2010:960).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1159, 2010:960

Straff och förverkande

42 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Bilaga 1

Biotopskyddsområden som avses i 5 §
 • 1. Allé
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
 • 2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
Ett område i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.
 • 3. Odlingsröse i jordbruksmark
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
 • 4. Pilevall
Hamlade pilar i en rad som består av antingen
 • a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller
 • b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred.
Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar biotopen vallen i sin helhet.
 • 5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark
Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.
 • 6. Stenmur i jordbruksmark
En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.
 • 7. Åkerholme
En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Förodrning (2007:849).

Bilaga 2

Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 6 och 7 a §§

Brandfält

Lövbrännor

Äldre naturskogsartade skogar

Örtrika allundar

Ravinskogar

Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark

Örtrika sumpskogar

Äldre sandskogar

Äldre betespräglade skogar

Kalkmarksskogar

Rik- och kalkkärr

Alkärr

Hassellundar och hasselrika skogar

Källor med omgivande våtmarker

Myrholmar

Ras- eller bergbranter

Mark med mycket gamla träd

Strand- eller svämskogar
Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad Förordning (2010:319).

Bilaga 3

Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 7 och 7 a §§

Rik- och kalkkärr i jordbruksmark

Ängar

Naturbetesmarker

Naturliga vattendrag

Ras- eller bergbranter

Naturliga vattenfall med omgivande mark

Naturliga forsar med omgivande mark

Naturliga sjöutlopp med omgivande mark

Mynningsområden vid havskust

Rev av ögonkorall

Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma

Helt eller delvis avsnörda havsvikar

Grunda havsvikar

Ålgräsängar

Biogena rev
Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad Förordning (2010:319).

Bilaga 4

Förteckning över livsmiljötyper
Denna förteckning innehåller en uppräkning av de livsmiljötyper som enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, har ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses.
Bokstavsmarkeringen P betyder att livsmiljötypen är prioriterad enligt direktiv 92/43/EEG.
Bokstavsmarkeringen S betyder att livsmiljötypen förekommer i Sverige.
Den sifferkod som anges vid varje livsmiljötyp motsvarar den Natura 2000-kod som avses i direktiv 92/43/EEG.
1. KUSTER OCH SALTPÅVERKADE LIVSMILJÖER
11. Öppet hav och tidvattenområden
S - 1110 Sublittorala sandbankar
- P 1120 oceanicae) Posidonia-bankar (Posidonion
S - 1130 Estuarier
S - 1140 blottas vid lågvatten Ler- och sandbottnar som
S P 1150 Laguner
S - 1160 Stora grunda vikar och sund
S - 1170 Rev
- - 1180 undervattensstrukturer bildade av gasläckage Submarina
12. steniga stränder Havsklippor och klapperstensstränder eller
S - 1210 Annuell vegetation på driftvallar
S - 1220 grusvallar Perenn vegetation på sten och
S - 1230 Vegetationsklädda havsklippor
- - 1240 vid medelhavskust med endemisk Limonium spp. Vegetationsklädda havsklippor
- - 1250 med endemiska växter vid makaronesisk kust Vegetationsklädda havsklippor
13. våtmarker och ängar Atlantiska och kontinentala salta
S - 1310 andra annueller Ler- och sandsediment med glasört och
- - 1320 Spartina-mattor (Spartinion maritimi)
S - 1330 Salta strandängar
- P 1340 Salta ängar i inlandet
14. våtmarker och strandängar Mediterrana och thermo-atlantiska salta
- - 1410 (Juncetalia maritimae) Mediterrana salta strandängar
- - 1420 buskmarker (Sarcocornetea fruticosi) Mediterrana och thermo-atlantiska salta
- - 1430 (Pegano-Salsoletea) Salta och kväverika buskmarker
15. Inlandsstäpper av salt- eller gipstyp
- P 1510 Mediterrana saltstäpper (Limonietalia)
- P 1520 Iberiska gipsstäpper (Gypsophiletalia)
- P 1530 våtmarker Pannoniska saltstäpper och salta
16. längs boreal Östersjökust Skärgårdar, kust och landhöjningsområden
S - 1610 littoral och sublittoral vegetation Rullstensåsöar i Östersjön med
S - 1620 Skär och små öar i Östersjön
S P 1630 Havsstrandängar av Östersjötyp
S - 1640 vegetation i Östersjön Sandstränder med perenn
S - 1650 Smala vikar i Östersjön
2. KUSTNÄRA SANDDYNER OCH INLANDSSANDDYNER
21. och Östersjön Kustnära sanddyner i Atlanten, Nordsjön
S - 2110 sanddyner Kustnära embryonala vandrande
S - 2120 med sandrör (vita dyner) Kustnära vandrande sanddyner
S P 2130 med örtvegetation (grå dyner) Kustnära permanenta sanddyner
S P 2140 sanddyner med kråkbär Kustnära urkalkade permanenta
- P 2150 sanddyner (Calluno-Ulicetea) Atlantiska urkalkade permanenta
- - 2160 rhamnoides Sanddyner med Hippophaë
S - 2170 Kustnära sanddyner med sandvide
S - 2180 Kustnära trädklädda sanddyner
S - 2190 Kustnära dynvåtmarker
- - 21A0 Machairs
- P 21A0 Machairs i Irland
22. Kustnära sanddyner längs medelhavskusten
- - 2210 typen Crucianellion maritimae Permanenta strandsanddyner av
- - 2220 Sanddyner med Euphorbia terracina
- - 2230 Malcolmietalia sanddyngräsmarker
- - 2240 annueller Brachypodietalia sanddyngräsmarker med
- P 2250 Kustnära sanddyner med Juniperus spp.
- - 2260 (Cisto-Lavenduletalia) Sklerofyllbuskklädda sanddyner
- P 2270 pinea och/eller Pinus pinaster Trädklädda sanddyner med Pinus
23. Gamla, urkalkade inlandssanddyner
- - 2310 (Calluna) och ginst (Genista) Torra hedsanddyner med ljung
S - 2320 kråkbär i inlandet Torra sandhedar med ljung och
S - 2330 gräsmarker med borsttåtel eller andra pionjärgräs Inlandssanddyner med öppna
- P 2340 Pannoniska inlandssanddyner
3. SÖTVATTENMILJÖER
31. Stillastående vatten
S - 3110 i slättområden Oligotrofa mineralfattiga sjöar
- - 3120 vatten på västligt mediterrana sandslätter med Isoetes spp. Oligotrofa mineralfattiga
S - 3130 strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder Oligotrofa-mesotrofa sjöar med
S - 3140 med bentiska kransalger Kalkrika oligo-mesotrofa vatten
S - 3150 nate- eller dybladsvegetation Naturligt eutrofa sjöar med
S - 3160 Dystrofa sjöar och småvatten
- P 3170 Mediterrana temporära småvatten
- P 3180 Turloughs
- - 3190 Sjöar av gipskarst
- P 31A0 varma källor Transsylvanska lotusbäddar i
32. naturlig eller delvis naturlig dynamik (små, medelstora och stora flodbäddar) där vattenkvaliteten inte signifikant försämrats Vattendrag - vattendragssträckor med
S - 3210 fennoskandisk typ Naturliga större vattendrag av
S - 3220 strandvegetation Alpina vattendrag med örtrik
- - 3230 vegetation med Alpina vattendrag och deras vedartade Myricaria germanica
- - 3240 vegetation med Salix elaeagnos Alpina vattendrag och deras vedartade
- - 3250 vattendrag med Glaucium flavum Ständigt vattenförande mediterrana
S - 3260 akvatiska mossor Vattendrag med flytbladsvegetation eller
- - 3270 vegetation av Chenopodion rubri p.p. och Bidention p.p. Vattendrag med dyiga stränder med
- - 3280 vattendrag med arter av Paspalo-Agrostidion och hängande vegetation med Salix och Populus alba Ständigt vattenförande mediterrana stora
- - 3290 vattenföring och med arter av Paspalo-Agrostidion Mediterrana vattendrag med periodisk
4. TEMPERERADE HEDAR OCH BUSKMARKER
S - 4010 Fukthed med klockljung
- P 4020 fukthedar med Erica ciliaris och Erica tetralix Tempererade atlantiska
S - 4030 Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen
- P 4040 Torra atlantiska kusthedar med Erica vagans
- P 4050 Endemiska makaronesiska hedar
S - 4060 Rishedar ovanför trädgränsen
- P 4070 Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendrum hirsuti) Buskmarker med Pinus mugo och
S - 4080 Videbuskmarker ovanför trädgränsen
- - 4090 ärttörne Endemiska mediterrana bergshedar med
- P 40A0 buskmarker Subkontinentala peripannoniska
- - 40B0 Potentilla fruticosa-snår i Rodopibergen
- P 40C0 Ponto-sarmatiska lövsnår
5. SKLEROFYLLBUSKMARKER (MATORRAL)
51. Submediterrana och tempererade buskmarker
- - 5110 sempervirens-buskmarker på kalkrika bergssluttningar (Berberidion p.p.) Stabila xerotermofila Buxus
- - 5120 Cytisus purgans-buskmarker i bergsområden
S - 5130 Enbuskmarker nedanför trädgränsen
- P 5140 marina fukthedar Cistus palphinae-buskmarker på
52. Mediterrana trädbevuxna matorral
- - 5210 Trädbevuxna matorral med Juniperus spp.
- P 5220 Trädbevuxna matorral med Zyziphus
- P 5230 Trädbevuxna matorral med Laurus nobilis
53. förstäppbuskmarker Termo-mediterrana buskmarker och
- - 5310 Laurus nobilis-snår
- - 5320 nära klippor Marker med lågvuxen Euphorbia
- - 5330 förstäppbuskmarker Termomediterrana buskmarker och
54. Phrygana
- - 5410 (Astragalo-Plantaginetum subulatae) på klipptoppar Västlig mediterran frygana
- - 5420 Sarcopoterium spinosum-frygana
- - 5430 Endemisk frygana med Euphorbio-Verbascion
6. NATURLIGA OCH KULTURFORMADE GRÄSMARKER
61. Naturliga gräsmarker
S P 6110 Basiska berghällar
S P 6120 Sandstäpp
- - 6130 Violetalia calaminariae Galmejagräsmarker med
- - 6140 med Festuca eskia Pyreneiska silikatgräsmarker
S - 6150 Silikatgräsmarker ovanför trädgränsen
- - 6160 Festuca indigesta Iberiska bergsgräsmarker med
S - 6170 Kalkgräsmarker ovanför trädgränsen
- - 6180 Makaronesiska mesofila gräsmarker
- - 6190 Festucetalia pallentis) Pannoniska gräsmarker (Stipo-
62. buskformationer Delvis naturliga torra gräsmarker och
S - 6210 Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen
S P 6210 (viktiga orkidélokaler) Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen
- P 6220 annueller av typen Thero-Brachypodietea Stäppartade marker med gräs och
S P 6230 nedanför trädgränsen Artrika stagg-gräsmarker
- P 6240 Subpannoniska stäppartade gräsmarker
- P 6250 Pannoniska löss-stäppmarker
- P 6260 Pannoniska sandstäpper
S P 6270 nedanför trädgränsen Artrika silikatgräsmarker
S P 6280 Kalkhällmarker
- - 62A0 gräsmarker (Scorzoneratalia villosae) Östliga submedditerrana torra
- P 62B0 Cypern Gräsmarker med serpentinvegetation på
- P 62C0 Ponto-sarmatiska stäpper
- - 62D0 Oro-moesiska acidofila gräsmarker
63. Sklerofyllartade betade skogar (dehesas)
- - 6310 Dehesas med vintergröna Quercus spp.
64. Delvis naturliga fuktängar av högörttyp
S - 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr
- - 6420 sävängar av typen Molinio-Holoschoenion Mediterrana fuktiga högörts- och
S - 6430 Högörtssamhällen
- - 6440 som översvämmas Cnidion dubii-ängar i floddalar
S - 6450 Nordliga översvämningsängar
- - 6460 Torvgräsmarker på Troodos
65. Mesofila gräsmarker
S - 6510 Slåtterängar i låglandet
S - 6520 Höglänta slåtterängar
S P 6530 Lövängar
7. MYRAR
71. Mossar och vissa kärr
S P 7110 Högmossar
S - 7120 Degenererade högmossar
- - 7130 Terrängtäckande mossar
S P 7130 Terrängtäckande mossar (endast aktiva)
S - 7140 fattiga och intermediära kärr och gungflyn Öppna svagt välvda mossar,
- - 7150 Rhynchosporion-depressioner i torv
S - 7160 av fennoskandisk typ Mineralrika källor och källkärr
72. Kalkkärr och rikkärr
S P 7210 Kalkkärr med ag
S P 7220 Källor med kalktuffbildning
S - 7230 Rikkärr
S P 7240 med brokstarr eller svedstarr Artrika alpina rikkärrsamhällen
73. Boreala myrar
S P 7310 Aapamyrar
S P 7320 Palsmyrar
8. GEOTYPER
81. Rasbranter i bergsområden
S - 8110 Silikatrasmarker
S - 8120 Kalkrasmarker
- - 8130 termofila rasbranter Västliga mediterrana och
- - 8140 Östliga mediterrana rasbranter
- - 8150 rasbranter av silikattyp Mellaneuropeiska höglands-
- P 8160 kalktyp i bergsområden Mellaneuropeiska rasbranter av
82. Chasmofytisk vegetation på bergssluttningar
S - 8210 bergssluttningar Klippvegetation på kalkrika
S - 8220 bergssluttningar Klippvegetation på silikatrika
S - 8230 silikatrika bergsytor Pionjärvegetation på
S P 8240 Karsthällmarker
83. Andra bergsmiljöer
S - 8310 Grottor
- - 8320 Lavafält och naturliga kratrar
- - 8330 under vatten Havsgrottor, helt eller delvis
S - 8340 Permanenta glaciärer
9. SKOGAR
90. Boreala Europas skogar
S P 9010 Västlig taiga
S P 9020 Boreonemoral ädellövskog
S P 9030 Skogar på landhöjningskust
S - 9040 Fjällbjörkskog
S - 9050 Näringsrik granskog
S - 9060 Åsbarrskog
S - 9070 Trädklädd betesmark
S P 9080 Lövsumpskog
91. Tempererade Europas skogar
S - 9110 Näringsfattig bokskog
- - 9120 och ibland också med Taxus i buskskikt (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion) Atlantisk sur bokskog med Ilex
S - 9130 Näringsrik bokskog
- - 9140 med Acer och Rumex arifolius Mellaneuropeiska subalpina bokskogar
- - 9150 med Cephalanthero-Fagion Mellaneuropeiska kalkbokskogar
S - 9160 avenbokskog Näringsrik ekskog eller ek-
S - 9170 Ek-avenbokskog av måratyp
S P 9180 Ädellövskog i branter
S - 9190 Näringsfattig ekskog
- - 91A0 Blechnum på brittiska öarna Gammal ekskog med Ilex och
- - 91B0 angustifolia-skogar Termofila Fraxinus
- P 91C0 Kaledoniska skogar
S P 91D0 Skogbevuxen myr
S P 91E0 Svämlövskog
S - 91F0 Svämädellövskog
- P 91G0 petraea och Carpinus betulus Pannoniska skogar med Quercus
- P 91H0 pubescens Pannoniska skogar med Quercus
- P 91I0 Quercus spp. Euro-sibiriska stäppskogar med
- - 91J0 brittiska öarna Taxus baccata-skogar på
- - 91K0 skogar (Aremonio-Fagion) Illyriska Fagus sylvatica-
- - 91L0 (Erythronio-Carpinion) Illyriska ek-avenbokskogar
- - 91M0 turkisk ek-dvärgek Pannoniska-balkanska skogar med
- P 91N0 inlandssanddyner (JuniperoPopuletum albae) Pannoniska snår på
- - 91P0 Abietetum polonicum-skogar
- - 91Q0 på kalkhaltig mark Västkarpatiska Pinus sylvestris-skogar
- - 91R0 med skotsk tall (Genisto januensis-Pinetum) Dinariska-dolomitiska skogar
- P 91S0 Västpontiska bokskogar
- - 91T0 och lavar Centraleuropeiska skogar med skotsk tall
- - 91U0 Sarmatiska stäpptallskogar
- - 91V0 Dakiska bokskogar (Symphyto-Fagion)
- - 91W0 Moesiska bokskogar
- P 91X0 Bokskogar i Dobrogea
- - 91Y0 Dakiska ek- och avenbokskogar
- - 91Z0 Moesiska silverlindskogar
- P 91AA Östliga vitekskogar
- - 91BA Moesiska silvergranskogar
- - 91CA Balkanbergen Skogar med skotsk tall i Rodopi- och
92. Mediterrana lövskogar
- P 9210 och Ilex Apenninska bokskogar med Taxus
- P 9220 alba och bokskogar med Abies nebrodensis Apenninska bokskogar med Abies
- - 9230 Quercus robur och Quercus pyrenaica Galicisk-portugisisk ekskog med
- - 9240 Quercus canariensis-skog Iberisk Quercus faginea- och
- - 9250 Quercus trojana-skog
- - 9260 Castanea sativa-skog
- - 9270 borisii-regis Grekisk bokskog med Abies
- - 9280 Quercus frainetto-skog
- - 9290 Cupression) Cupressus-skog (Acero-
- - 92A0 Populus alba Galleriskog med Salix alba och
- - 92B0 Salix och andra längs tidvis vattenförande mediterrana vattendrag Strandskog med Rhododendron ponticum,
- - 92C0 Liquidambar orientalis-skog (Platanion orientalis) Platanus orientalis och
- - 92D0 tätvegetation (Nerio-Tamaricetea och Securinegion tinctoriae) Sydliga galleristrandskogar och
93. Mediterrana sklerofyllskogar
- - 9310 Aegisk Quercus brachyphylla-skog
- - 9320 Olea och Ceratonia-skog
- - 9330 Quercus suber-skog
- - 9340 rotundifolia-skog Quercus ilex och Quercus
- - 9350 Quercus macrolepis-skog
- P 9360 Ocotea) Makaronesisk lagerskog (Laurus,
- P 9370 Dadelpalmlund av Phoenix-typ
- - 9380 Ilex aquifolium-skog
- P 9390 skogsvegetation med Quercus alnifolia Buskmark och låg
- - 93A0 infectoria (Anagyro foetidaeQuercetum infectoriae) Skogsmark med Quercus
94. Tempererade barrskogar i bergsområden
- - 9410 bergsområden upp till alpina zonen (Vaccinio-Piceetea) Picea-skog på sura marker i
- - 9420 och/eller Pinus cembra Alpin skog med Larix decidua
- - 9430 områden och i bergsområden Pinus uncinata-skog i subalpina
- P 9430 områden och i bergsområden (på gips- eller kalksubstrat) Pinus uncinata-skog i subalpina
95. Mediterrana och makaronesiska bergsbarrskogar
- P 9510 Syd-appenninsk Abies alba-skog
- - 9520 Abies pinsapo-skog
- P 9530 endemisk Pinus nigra (Sub)mediterransk tallskog med
- - 9540 endemisk mesogeisk tall Mediterransk tallskog med
- - 9550 Endemisk tallskog på Kanarieöarna
- P 9560 Endemisk skog med Jupinerus spp.
- P 9570 Tetraclinis articulata-skog
- P 9580 Mediterrana Taxus baccata-skog
- P 9590 (Cedrosetum brevifoliae) Cedrus brevifolia-skog
- Förordning (2010:1189). - 95A0 Högt belägna oro-mediterrana tallskogar

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1252

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
Ikraft
1999-01-01
CELEX-nr
379L0409 397L0049 392L0043 397L0062
SFS-nummer
1998:1252
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då naturvårdsförordningen (1976:484) skall upphöra att gälla.
 • 2. En skötselplan som har fastställts med stöd av äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla. Skötselplanen skall anses ha tillkommit med stöd av 3 §.
 • 3. I fråga om biotopskydd som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande 19 e § andra stycket naturvårdsförordningen (1976:484).
 • 4. Ett förordnande med stöd av 28 a § naturvårdsförordningen (1976:484) om att en kommunal nämnd skall ha den befogenhet som länsstyrelsen har att medge dispens enligt 16 a § naturvårdslagen (1964:822) skall fortsätta att gälla. Förordnandet skall anses vara meddelat med stöd av 12 § denna förordning.
 • 5. Naturvårdsförvaltare som har utsetts med stöd av äldre bestämmelser skall efter ikraftträdandet anses som förvaltare enligt 21 §.
 • 6. Innehas en fastighet som fideikommiss tillämpas 35 §.

Förordning (1999:1202) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §, bil. 2
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1202
Rubrik
Förordning (1999:1202) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2000:331) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 32 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:331
Rubrik
Förordning (2000:331) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2001:449) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
Ikraft
2001-07-01
CELEX-nr
31992L0043, 31997L0062, 31979L0409, 31997L0049
Omfattning
upph. rubr. närmast före 16 §;nuvarande bil. 3 betecknas bil.4;ändr. 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 15 §, nya bil. 4;nya 20 a, 25 a §§, bil. 3
SFS-nummer
2001:449
Rubrik
Förordning (2001:449) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

Förordning (2001:712) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2001-11-01
SFS-nummer
2001:712
Rubrik
Förordning (2001:712) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2002:28) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 4
Ikraft
2002-03-01
SFS-nummer
2002:28
Rubrik
Förordning (2002:28) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2004:1128) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1128
Rubrik
Förordning (2004:1128) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2005:1159) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 6, 15, 22, 24, 26, 28, 34, 41 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1159
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.

Rubrik
Förordning (2005:1159) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2006:1018) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL206/1992 s7, EUTL284/2003 s1
Ikraft
2006-09-01
CELEX-nr
31992L0043, 32003R1882
Omfattning
ändr. 15 §, bil. 3
SFS-nummer
2006:1018
Rubrik
Förordning (2006:1018) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2007:849) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL206/1992 s7, EUTL363/2006 s368,
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
31992L0043, 32006L0105
Omfattning
nuvarande bil. 3 betecknas bil. 4;ändring 7, 15, 16, 20 §§, bil. 1, 2, 4;ny bil. 3
SFS-nummer
2007:849
Rubrik
Förordning (2007:849) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2008:1196) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1196
Rubrik
Förordning (2008:1196) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2009:622) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12 §;ändr. 11, 24, 27, 28, 29, 30, 40 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:622
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.
Rubrik
Förordning (2009:622) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2009:1044) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1044
Rubrik
Förordning (2009:1044) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2009:1328) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1328
Rubrik
Förordning (2009:1328) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2010:171) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:171
Rubrik
Förordning (2010:171) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

Förordning (2010:319) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 24, 25 a, 26, 27, 28, 29 §§, bil. 2, 3;nya 7 a, 8 a, 8 b, 25 b, 25 c §§
Ikraft
2010-06-08
SFS-nummer
2010:319
Rubrik
Förordning (2010:319) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2010:960) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:960
Rubrik
Förordning (2010:960) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2010:1189) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 20, 20 a §§, bil. 4
Ikraft
2010-12-21
SFS-nummer
2010:1189
Rubrik
Förordning (2010:1189) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2011:29) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 39 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:29
Rubrik
Förordning (2011:29) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2011:371) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 a, 18 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:371
Rubrik
Förordning (2011:371) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2011:629) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 14, 15, 25 a, 26, 28, 33, 40 §§;nya 14 a, 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 33 a, 33 b §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:629
Rubrik
Förordning (2011:629) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2012:709) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:709
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamheter och åtgärder som behövs för att genomföra en arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan som har upprättats enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, i deras lydelser före den 1 januari 2013.
Rubrik
Förordning (2012:709) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2017:974) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §;ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:974
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:974) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation