lagen.nu

Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om behandlingen av personuppgifter som avses i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SPAR). Förordning (2011:439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:439

2 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för SPAR. Driften av SPAR får vara förlagd till servicebyråer. Förordning (2008:1310).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:729, 2008:1310

2 a § Skatteverkets beslut i frågor som avses i 8 a § och 12 § första stycket denna förordning ska fattas av en särskild nämnd inom verket. Om det finns skäl för det, får Skatteverket bestämma att nämnden ska fatta beslut även i annat enskilt ärende enligt lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret eller denna förordning.

Närmare bestämmelser om nämnden, dess ledamöter och nämndens beslutsförhet finns i 27–29 §§ förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket. Förordning (2017:157).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:157, 2008:1310

3 § Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Inhämtande av uppgifter

4 § De uppgifter som avses i 5 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska lämnas i elektronisk form till verksamheten med SPAR. Sekretess hindrar inte att uppgifterna lämnas ut. Förordning (2008:1310).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1000, 2008:1310

Utlämnande av uppgifter i elektronisk form

5 § Uppgifter om adress och folkbokföringsort enligt 4 § första stycket 4 och 5 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret för en person under 16 år får i elektronisk form lämnas ut endast för ändamål som avses i 3 § 1 lagen. Förordning (2009:277).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:277

6 § Uppgifter om födelsehemort enligt 4 § första stycket 6 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2014:1199).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:560, 2009:277, 2014:1199

7 § Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första stycket 7 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2014:1199).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form även lämnas ut till

  • 1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande utfästelser, och
  • 2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släktforskning. Förordning (2013:1035).

Ändringar/Förarbeten (10)

8 a § Efter beslut av Skatteverket får vissa uppgifter som rör samtliga personer i SPAR lämnas ut i elektronisk form för ändamål som avses i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (bruttoavisering). Detta gäller uppgifter för en viss period om ändring av namn, personnummer, födelsetid, adress, folkbokföringsort och make eller vårdnadshavare samt avregistrering från folkbokföringen enligt 4 § första stycket 1–5, 8 och 9 samma lag.

Bruttoavisering får endast medges den som i sin verksamhet regelmässigt behandlar uppgifter om en betydande del av befolkningen och fortlöpande behöver uppdatera dessa. För sådant utlämnande gäller också att uppgifter om personer som inte har direkt samband med mottagarens verksamhet ska gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen. Förordning (2009:277).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1310, 2009:277, 2001:503

9 § Uppgifter om att en registrerad har begärt att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar för direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får lämnas ut i elektronisk form endast om den registrerade har samtyckt till det. Förordning (2008:1310).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1310

Informationsskyldighet

10 § Vid utlämnande av uppgifter om namn och adress för direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska Skatteverket se till att den som hämtar uppgifterna ur SPAR informerar de registrerade om att uppgifterna hämtats ur SPAR och om adress dit de kan vända sig i frågor rörande SPAR. Förordning (2008:1310).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1310

Sökbegrepp

11 § För ändamål som anges i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 § första stycket 1–5 lagen. Uppgifter enligt 4 § första stycket 4 och 5 lagen om det statliga personadressregistret får dock användas endast i kombination med uppgifter enligt 4 § första stycket 1 lagen. Förordning (2009:277).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:277

12 § För ändamål som anges i 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 § första stycket 2–5 och 8–12 samma lag, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket. Uppgifter enligt 4 § första stycket 10 och 12 lagen om det statliga personadressregistret ska då ordnas i klasser på det sätt som Skatteverket beslutar.

Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter enligt 4 § första stycket 10–12 lagen om det statliga personadressregistret om en person under 18 år får inte användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket.

Uppgifter om avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall enligt 4 § första stycket 9 lagen om det statliga personadressregistret får användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket tidigast fyra veckor efter dödsfallet. Förordning (2009:277).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1310, 2009:277

Statistiska bearbetningar

13 § Uppgifter enligt 4 § första stycket lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får även behandlas för statistiska bearbetningar med sökbegrepp som är tillåtna enligt 12 §, om resultaten redovisas i en avidentifierad form.

Misstanke om oriktig uppgift

14 § Vid misstanke om att en uppgift som är hämtad ur SPAR är oriktig, ska den som i tjänsten har tagit del av uppgiften genast anmäla det till Skatteverket. Förordning (2008:1310).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1000, 2008:1310

Gallring

15 § Uppgifter enligt 4 § första stycket 1–8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny, motsvarande uppgift registrerades.

Uppgifter enligt 4 § första stycket 10–12 lagen om det statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras. Förordning (2009:277).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1310, 2009:277

16 § Om en person avregistreras från folkbokföringen, skall uppgifter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregistrering från folkbokföringen registrerades i SPAR.

17 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

  • 1. giltighetstid för Skatteverkets beslut enligt lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret och denna förordning,
  • 2. giltighetstid för användning av uppgifter som har lämnats ut för ändamål som avses i 3 § 2 lagen om det statliga personadressregistret,
  • 3. villkor för säkerhet och hantering vid utlämnande av uppgifter i elektronisk form ur SPAR.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om det statliga personadressregistret och denna förordning. Förordning (2011:439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:439

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1234

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1998-10-24
SFS-nummer
1998:1234
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998, då förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret upphör att gälla.
  • 2. Den upphävda förordningen får dock till och med den 30 september 2001 tillämpas på den som när den nya förordningen träder i kraft har rätt att hämta uppgifter ur SPAR enligt 26 § andra stycket 1 och 2 datalagen (1973:289).

Förordning (1999:560) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:560
Rubrik
Förordning (1999:560) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2001:503) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §;ny 8 a §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:503
Rubrik
Förordning (2001:503) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2003:1000) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 14 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1000
Rubrik
Förordning (2003:1000) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2004:363) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:363
Rubrik
Förordning (2004:363) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2006:800) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:800
Rubrik
Förordning (2006:800) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2007:729) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:729
Rubrik
Förordning (2007:729) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2008:1310) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 8 a, 9, 10, 12, 14, 15 §§;ny 2 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1310
Rubrik
Förordning (2008:1310) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2009:277 ) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 8 a, 11, 12, 15 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:277
Rubrik
Förordning (2009:277 ) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2009:632) om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 § i 2009:277
SFS-nummer
2009:632
Rubrik
Förordning (2009:632) om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2010:746) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:746
Rubrik
Förordning (2010:746) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2011:250) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:250
Rubrik
Förordning (2011:250) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2011:439) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§;ny 17 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:439
Rubrik
Förordning (2011:439) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2013:592) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:592
Rubrik
Förordning (2013:592) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2013:701) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-10-01
SFS-nummer
2013:701
Rubrik
Förordning (2013:701) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2013:1035) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1035
Rubrik
Förordning (2013:1035) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2014:1199) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1199
Rubrik
Förordning (2014:1199) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Förordning (2017:157) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:157
Rubrik
Förordning (2017:157) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation