lagen.nu

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-09-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1049
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2005:57 och 2011:354 har iakttagits.
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-05-25 genom SFS 2018:219

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter beträffande sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (1998:204).

Tillsynsmyndighet

2 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Anmälan till Datainspektionen

3 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter

4 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i 5 a § personuppgiftslagen. Förordning (2006:1221).

Rättsfall (1)

RH 2004:51: Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens...

5 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av känsliga personuppgifter som utförs med stöd av 17 § personuppgiftslagen. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller för en sådan organisations motsvarande behandling av andra slag av personuppgifter än känsliga personuppgifter.

6 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

7 § Datainspektionen skall med automatiserad behandling föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som anmälts till inspektionen enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter

8 § Utöver vad som följer av 5 a och 15-19 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Förordning (2006:1221).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1055, 2001:582

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2001:582).

Förhandskontroll

10 § Har upphävts genom förordning (2013:22).

11 § Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmäls dit enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning särskilt fatta beslut om det ska vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte. Förordning (2013:22).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:751, 2013:22, 2000:1055

Överföring av personuppgifter till tredjeland

12 § En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personuppgifter som ingår i

 • 1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
 • 2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,
 • 3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
 • 4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

 • 1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och
 • 2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses då i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 9 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Förordning (2017:1049).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Personuppgifter får föras över till tredjeland

 • 1. om och i den utsträckning Europeiska kommissionen har konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, eller
 • 2. om personuppgifterna förs över med tillämpning av ett avtal som innehåller sådana standardavtalsklausuler som kommissionen enligt artikel 26.4 i direktivet har beslutat erbjuder tillräckliga garantier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter.

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 1 anges i bilaga 1 till denna förordning. Av bilagan framgår att vissa av besluten enbart gäller överföringar till sådana mottagare som är specificerade i besluten.

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 2 anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2010:193). Förordning (2010:193).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 a § En transportör, som luftvägen transporterar passagerare till eller från ett tredjeland, får till det landet föra över personuppgifter som finns i transportörens passagerarförteckning (Passenger Name Record), om det sker enligt villkor som framgår av en överenskommelse mellan tredjelandet och Europeiska unionen avseende behandling och överföring av uppgifter rörande flygpassagerare.

Överenskommelser som avses i första stycket anges i bilaga 3 till denna förordning. Förordning (2006:1221).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1168

14 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredjeland föra över personuppgifter som är under behandling och att föra över personuppgifter för behandling i tredjeland om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2006:1221).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1221

Branschöverenskommelser

15 § Datainspektionen skall på begäran av en organisation som företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en viss bransch eller inom ett visst område avge yttrande över förslag till överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom branschen eller området (branschöverenskommelse).

Ett yttrande enligt första stycket skall avse branschöverenskommelsens förenlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och andra författningar som reglerar den behandling av personuppgifter det är fråga om.

Inspektionen skall innan den avger yttrande om det är lämpligt se till att organisationer som företräder de registrerade har fått tillfälle att yttra sig över förslagen till branschöverenskommelser. Förordning (2001:582).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1055

Bemyndiganden

16 § Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 • 1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
 • 2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige,
 • 3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
 • 4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,
 • 5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas,
 • 6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats. Förordning (2001:582).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:751

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

17 § Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett register som omfattas av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i ett land, som är anslutet till konventionen, får till Datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.

Framställningen skall innehålla uppgifter om

 • 1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,
 • 2. det register som framställningen avser eller den som är ansvarig för registret,
 • 3. ändamålet med framställningen. Förordning (2001:582).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:751

Bilaga 1

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 1, 5 och 9 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i respektive land.
Tredjeland Beslut
Amerikas förenta stater 1. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna.
Andorra 2. Kommissionens beslut 2010/625/EU av den 19 oktober 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Andorra.
Argentina 3. Kommissionens beslut 2003/490/EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.
Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou 4. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.
Färöarna 5. Kommissionens beslut 2010/146/EU av den 5 mars 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå genom den färöiska lagen om behandling av personuppgifter.
Isle of Man 6. Kommissionens beslut 2004/411/EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.
Israel 7. Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel.
Jersey 8. Kommissionens beslut 2008/393/EG av den 8 maj 2008 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter på Jersey.
Kanada 9. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).
Nya Zeeland 10. Kommissionens genomförandebeslut 2013/65/EU av den 19 december 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om ett adekvat skydd av personuppgifter i Nya Zeeland.
Schweiz 11. Kommissionens beslut 2000/518/ EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.
Uruguay 12. Kommissionens genomförandebeslut 2012/484/EU av den 21 augusti 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Republiken Uruguay.
Förordning (2016:852).

Bilaga 2

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 26.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
 • 1. Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ändring av nämnda beslut.
 • 2. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Förordning (2010:193).

Bilaga 3

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande internationella överenskommelser om överföring av uppgifter i lufttrafikföretags passagerarförteckningar (Passenger Name Record).
Tredjeland Överenskommelse
Amerikas förenta stater 1. Avtal den 26 juli 2007 mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security.
Australien 2. Avtal den 30 juni 2008 mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet.
Förordning (2008:750).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1191

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-05-25
Förarbeten
EGTL281/95 s31
Ikraft
1998-10-24
CELEX-nr
395L0046
SFS-nummer
1998:1191
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då dataförordningen (1982:480) skall upphöra att gälla. Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).

Förordning (1999:79) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
1999:79
Rubrik
Förordning (1999:79) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2000:1055) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4, EGTL215/2000 s7
Ikraft
2001-01-01
CELEX-nr
31995L0046 32000D0518 32000D0519 32000D0520
Omfattning
nuvarande 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före nuvarande 12, 13, 14 §§ sätts närmast före de ny 14, 15, 16 §§;ändr. 8 §, de nya 13, 15 §§;nya 11, 12 §§, bil.
SFS-nummer
2000:1055
Rubrik
Förordning (2000:1055) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2001:582) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 8-16 §§ betecknas 9-17 §§, rubr. närmast före nuvarande 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 9, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 12 §, rubr. närmast före nuvarande 14, 15 §§ sätts närmast före de nya 15, 16 §§;nya 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:582
Rubrik
Förordning (2001:582) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2001:751) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EGTL181/2001 s19, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4, EGTL215/2000 s7
Ikraft
2001-12-01
CELEX-nr
31995L0046, 32001D0497, 32000D0518, 32000D0519, 32000D0520
Omfattning
ändr. 11, 13 §§, rubr. närmast före 16 § sätts närmast före 17 §;omtryck
SFS-nummer
2001:751
Rubrik
Förordning (2001:751) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2002:142) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EGTL215/2000 s7, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4, EGTL181/2001 s19, EGTL6/2002 s52
Ikraft
2002-05-15
CELEX-nr
31995L0046, 32000D0520, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519, 32001D0497, 32002D0016
Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1;ändr. 13 §, bil.1;ny bil. 2
SFS-nummer
2002:142
Rubrik
Förordning (2002:142) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2003:592) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUT168/2003 s19, EGTL215/2000 s7, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4
Ikraft
2003-11-01
CELEX-nr
32003D0490, 32000D0520, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2003:592
Rubrik
Förordning (2003:592) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2003:618) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:618
Rubrik
Förordning (2003:618) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2004:199) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4
Ikraft
2004-05-01
CELEX-nr
32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2004:199
Rubrik
Förordning (2004:199) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2004:688) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4
Ikraft
2004-09-01
CELEX-nr
32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2004:688
Rubrik
Förordning (2004:688) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2004:1022) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL235/2004 s11, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL25/2000 s4
Ikraft
2005-01-01
CELEX-nr
32003D0490,32003D0821, 32000D0520, 32004D0535, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2004:1022
Rubrik
Förordning (2004:1022) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2005:49) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL181/2001 s19, EUTL385/2004 s74, EGTL6/2002 s52
Ikraft
2005-04-01
CELEX-nr
32001D0497, 32004D0915, 32002D0016
Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
2005:49
Rubrik
Förordning (2005:49) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2006:1168) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EUTL298/2006 s29
Ikraft
2006-12-01
CELEX-nr
32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 22006A1027
Omfattning
ändr. bil. 1;nya 13 a §, bil. 3
SFS-nummer
2006:1168
Rubrik
Förordning (2006:1168) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2006:1221) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL181/2001 s19, EUTL385/2004 s74, EGTL6/2002 s52, EGTL298/2006 s29 EUTL298/2006 s29
Ikraft
2007-01-01
CELEX-nr
31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 32001D0497, 32004D0915, 32002D0016, 22006A1027
Omfattning
ändr. 4, 8, 10, 12, 13, 13 a 14 §§, rubr. nämast före 12 §, bil. 1, 2, 3;omtryck
SFS-nummer
2006:1221
Rubrik
Förordning (2006:1221) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2007:707) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31
Ikraft
2007-10-01
CELEX-nr
31995L0046
Omfattning
ändr. bil. 3
SFS-nummer
2007:707
Rubrik
Förordning (2007:707) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2008:663) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
Ikraft
2008-08-01
CELEX-nr
31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411,32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2008:663
Rubrik
Förordning (2008:663) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2008:750) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL204/2007 s18
Ikraft
2008-10-01
CELEX-nr
31995L0046, 22007A0804
Omfattning
ändr. bil. 3
SFS-nummer
2008:750
Rubrik
Förordning (2008:750) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2010:193) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL181/2001 s19, EUTL385/2004 s74, EUTL39/2010 s5
Ikraft
2010-05-15
CELEX-nr
31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 2000D0520, 32004D0411, 32008D0393, 32002D0002, 32000D0518, 32001D0497, 32004D0915, 32010D0087
Omfattning
ändr. 13 §, bil. 1, 2
SFS-nummer
2010:193
Rubrik
Förordning (2010:193) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2010:293) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
Ikraft
2010-06-15
CELEX-nr
31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411, 32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Omfattning
ändr. 12 §, bil. 1
SFS-nummer
2010:293
Rubrik
Förordning (2010:293) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2010:1765) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411,32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2010:1765
Rubrik
Förordning (2010:1765) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2011:354) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL27/2011 s39, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
Ikraft
2011-05-01
CELEX-nr
31995L0046, 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411, 32011D0061,32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2011:354
Rubrik
Förordning (2011:354) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2012:619) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL27/2011 s39, EUTL138/2005 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EUTL227/2012 s11
Ikraft
2012-11-15
CELEX-nr
31995L0046, 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411, 32011D0061, 32008D0393, 32002D0002, 32000D0518, 32012D0484
Omfattning
ändr. bil.1
SFS-nummer
2012:619
Rubrik
Förordning (2012:619) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2013:22) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31
Ikraft
2013-03-01
CELEX-nr
31995L0046
Omfattning
upph. 10 §;ändr. 11 §
SFS-nummer
2013:22
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:22) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2013:159) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL27/2011 s39, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EUTL28/2013 s12, EGTL215/2000 s1, EUTL227/2012 s11
Ikraft
2013-04-15
CELEX-nr
31995L0046, 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411,32011D0061, 32008D0393, 32002D0002, 32013D0065, 32000D0518, 32012D0484
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2013:159
Rubrik
Förordning (2013:159) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2015:741) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 95/46/EG
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:741
Rubrik
Förordning (2015:741) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2016:852) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 95/46/EG
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2016-09-08
SFS-nummer
2016:852
Rubrik
Förordning (2016:852) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1049
Rubrik
Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

2018:219

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:219
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation