lagen.nu

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-03-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1314
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

2 § Lagen gäller dock inte

  • 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,
  • 2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,
  • 3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller
  • 4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna

3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppsikt över tjänsten

4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 805: Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som...

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2018:1314).

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 805: Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Straff

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2018:1314).

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 805: Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1137, 2018:1314

Förverkande

8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt. Lag (2005:315).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:315

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:112

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1997/98:15, bet. 1997/98:JuU11, rskr. 1997/98:149
Ikraft
1998-05-01
SFS-nummer
1998:112

Lag (2005:315) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. Ju2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:315
Rubrik
Lag (2005:315) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Lag (2010:401) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:401
Rubrik
Lag (2010:401) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1137
Rubrik
Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Lag (2018:1314) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1314
Rubrik
Lag (2018:1314) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation