lagen.nu

Förordning (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:196
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-14

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid handläggning av ärenden om pensionsförmåner m.m. enligt

 • 1. pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16), dock inte ärenden om premiebestämd ålderspension,
 • 2. pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03), dock inte ärenden som rör förmåner enligt tredje kapitlet PA 03,
 • 3. pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91), dock inte ärenden om kompletterande ålderspension (KÅPAN),
 • 4. allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (PA-SPR),
 • 5. pensionsavtalet (1992-07-24) för svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter,
 • 6. lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna vad avser statliga tjänstepensionsförmåner,
 • 7. förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer,
 • 8. förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning,
 • 9. förordningen (AgVFS 2003:1 B1) om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd,
 • 10. förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter,
 • 11. bestämmelser för personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren, samt
 • 12. motsvarande äldre avtal eller författningar. Förordning (2016:412).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § I förordningen avses med

anställningsmyndighet: den myndighet eller huvudman som i första hand har personalansvar för arbetstagaren,

pensionsförmån: pension, inkomstgaranti, livränta eller fribrev,

statliga tjänstepensionsbestämmelser: de bestämmelser som avses i 1 §. Förordning (2003:57).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:57

Tjänstematrikel

3 § Tjänstematrikel skall föras för den som har en anställning inom tilllämpningsområdet för statliga tjänstepensionsbestämmelser eller en annan anställning som kan ha betydelse när en pensionsförmån fastställs enligt nämnda bestämmelser.

4 § Uppgifter i systemet för automatisk matrikelföring (MAREG) hos Statens tjänstepensionsverk ska utgöra tjänstematrikel.

Har arbetstagaren en anställning som inte registreras i MAREG ska tjänstematrikel föras för den anställningen av anställningsmyndigheten, om Statens tjänstepensionsverk inte beslutar något annat. Förordning (2010:555).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

5 § Anställningsmyndigheten ska till Statens tjänstepensionsverk lämna de uppgifter som verket behöver för matrikelföring enligt 4 §.

Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

Åtgärder vid pensionsfall

6 § En ansökan om pensionsförmån ska ställas till Statens tjänstepensionsverk eller, i fall som avses i 23 §, till regeringen.

Ansökan ska ges in till anställningsmyndigheten. En ansökan om efterlevande- eller familjepension efter någon som uppbar eller hade rätt att senare uppbära en egenpensionsförmån ska dock ges in till Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

7 § Anställningsmyndigheten ska sända över ansökan om pension till Statens tjänstepensionsverk. En ansökan om ålderspension ska komma in till verket senast sex månader före beräknad avgångsdag. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

8 § En ansökan om utbetalning av en redan fastställd pensionsförmån som ska börja betalas ut vid en senare tidpunkt än dagen efter den då arbetstagaren inte längre omfattades av pensionsbestämmelserna, ska av arbetstagaren ges in till Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

9 § En arbetstagare som vill vara kvar i anställningen efter uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos anställningsmyndigheten i så god tid att beslut kan meddelas före den tidpunkt då ansökan om ålderspension senast skall lämnas in. Ansökan om att få vara kvar under ytterligare tid skall göras senast fyra månader innan ett tidigare lämnat medgivande löper ut. Förordning (2002:866).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:866

10 § Ett medgivande att arbetstagaren får vara kvar i anställningen efter den tidpunkt då avgångsskyldighet inträder skall gälla tills vidare, dock längst till en viss bestämd tidpunkt, så länge arbetstagaren är fullt tjänstduglig. Förordning (2002:866).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:866

11 § Om en ansökan om att få avgå från anställningen ges in samtidigt med en ansökan om pension, skall avgångsansökan anses vara gjord endast om pensionsansökan bifalls.

12 § Om en arbetstagare inte ansöker om ålderspension, trots att han eller hon uppmanats att göra det, skall anställningsmyndigheten se till att frågan om rätt till pension ändå prövas. Sedan prövningen skett får arbetstagaren entledigas.

13 § Om en arbetstagare har fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndigheten anmäla detta till Statens tjänstepensionsverk, som prövar om arbetstagaren har rätt till tillfällig sjukpension.

Om arbetstagaren entledigas på grund av att han eller hon har fått rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndigheten se till att frågan om rätt till sjukpension blir prövad.

En arbetstagare som är anställd med fullmakt får inte entledigas på grund av nedsatt arbetsförmåga innan rätten till pension avgjorts. Förordning (2010:1701).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:741, 2003:57, 2010:1701

14 § Ett beslut av Statens tjänstepensionsverk om rätt till egenpensionsförmån ska innehålla upplysningar om rätten till efterlevande- eller familjepensionsförmån och förutsättningarna för den. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

Arbetstagarens uppgiftsskyldighet

15 § Den som kan ha rätt till en pensionsförmån är skyldig att till Statens tjänstepensionsverk lämna de uppgifter som verket behöver för att bestämma rätten till och storleken av förmånen. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

Rätt till pensionsförmåner m.m. i vissa fall

16 § Har rätten till livränta upphört på grund av att arbetstagaren fått en ny anställning med statlig pensionsrätt, ska rätten till livräntan bestå om arbetstagaren inte fått rätt till någon pensionsförmån på grund av den senare anställningen.

Om en senare anställning med statlig pensionsrätt medför att en tidigare intjänad rätt till livränta ersatts med en sämre pensionsförmån, ska arbetstagaren i stället ha rätt till den tidigare intjänade livräntan. Förordning (2010:555).

16 a § Vid retroaktiv utbetalning av pensionsförmåner beslutar Statens tjänstepensionsverk om hävande av preskription. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:542

17 § Rätt till pensionsförmåner åt efterlevande kan beviljas

 • 1. efterlevande make och barn efter pensionstagare som endast hade rätt till pension eller understöd för egen del enligt föreskrifter som meddelats av Kungl. Maj:t före den 1 juli 1959 eller enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t,
 • 2. en frånskild make om en domstol inte har förordnat om rätt till familjepension och arbetstagaren har avgått från statsanställning före den 1 januari 1992, om det finns särskilda skäl och
 • 3. en ogift person, som vid arbetstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit familjepensionsförmåner, om det finns särskilda skäl.

Familjepensionsförmånen begränsas med hänsyn till de familjepensionsförmåner som andra efterlevande kan ha rätt till.

Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas på det sätt som gäller för egenpensionen eller understödet. Förordning (2006:375).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:375

18 § Rätt till pensionsförmån enligt grunderna i allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän (PA-SPR) kan beviljas

 • 1. svenska medborgare, som har varit lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter och som har avgått från anställningen före den 1 januari 1992, och
 • 2. icke-svenska medborgare, som har varit lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter och som har avgått från anställningen före den 1 februari 1985.

19 § Tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid kan ske när en arbetstagare varit tjänstledig för att

 • 1. bedriva forskningsarbete vid en statlig institution, om medel har betalats av ett statligt forskningsråd, en annan statlig myndighet, en enskild person eller en stiftelse, eller
 • 2. ingå i sekretariatet vid konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa (Stockholmskonferensen).

När det finns särskilda skäl kan tillgodoräkning också ske av högst fem år av utländsk anställningstid som pensionsgrundande tjänstetid åt en arbetstagare som avgått med pension enligt allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (PA-SPR).

20 § Personlig statlig pensionsrätt och tjänstegrupplivförsäkring kan beviljas en arbetstagare, vars anställning på grund av bolagisering eller privatisering upphört att vara omfattad av statliga anställningsavtal. Detta gäller om

 • 1. arbetstagaren på grund av sjukdom inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem,
 • 2. arbetstagaren vid tidpunkten för bolagiseringen eller privatiseringen uppbär delpension, eller
 • 3. arbetstagaren
  • a) har anställts före den 1 januari 2003,
  • b) har rätt att avgå med ålderspension vid en tidigare ålder än 65 år enligt punkt 1 i övergångsbestämmelserna till pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91), och
  • c) vid tidpunkten för bolagiseringen eller privatiseringen har högst fem år kvar till denna pensionsålder.

Premier för personlig statlig pensionsrätt och tjänstegrupplivförsäkring betalas enligt föreskrifterna i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Förordning (2016:23).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:23

21 § Om en arbetstagare med anledning av ändrat huvudmannaskap eller ändrade pensionsbestämmelser har gått över från en statligt pensionsreglerad anställning till en kommunalt eller landstingskommunalt pensionsreglerad anställning prövar Statens tjänstepensionsverk om arbetstagaren har rätt

 • 1. att tillgodoräkna pensionsgrundande tjänstetid fram till tidpunkten för förändringen och
 • 2. att få pensionsförmåner i övrigt.

Detta gäller när arbetstagaren samtidigt har eller har haft både en statligt och en kommunalt pensionsreglerad anställning. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:741

Beslutande myndighet

22 § Statens tjänstepensionsverk prövar frågor om arbetstagares rätt till pensionsförmån m.m., om inte annat följer av 23 §.

Om Statens tjänstepensionsverk, vid prövning enligt förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer eller motsvarande äldre författning, finner att en ansökan om inkomstgaranti, chefspension, förordnandepension eller avgångsvederlag inte kan bifallas, ska verket med eget yttrande lämna över ansökningen till regeringen för prövning. Detta gäller endast när anställningen inte förnyas av någon annan anledning än att arbetstagaren begär det. Förordning (2016:412).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:741, 2003:57, 2016:412

22 a § Statens tjänstepensionsverk får, vid tillämpning av 10 § förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning eller motsvarande äldre föreskrifter, besluta att minskning av inkomstgarantin eller pensionen inte ska ske med hänsyn till inkomst från uppdrag som arbetstagaren har haft samtidigt med chefsanställningen. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett offentligt finansierat uppdrag som har pågått i oavbruten följd under minst sex månader före avgången. Om Statens tjänstepensionsverk fattar ett sådant beslut, gäller det så länge uppdraget pågår med i huvudsak oförändrade villkor. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:542

23 § Regeringen prövar frågor om arbetstagarens rätt att få inkomstgaranti, chefspension eller förordnandepension före pensionsåldern då arbetstagarens anställning upphör innan anställningstiden har löpt ut. Förordning (2003:57).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:57

24 § Statens tjänstepensionsverk fastställer pensionsförmånens belopp.

Vid överföring av statliga pensionsförmåner till Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna ska värdet av pensionsförmånen beräknas enligt de riktlinjer som fastställs av Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:555).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:741, 2002:131, 2010:555

25 § För tjänstepension enligt 1 § 7, 8 och 10 som är avsedd att betalas ut när pensionsåldern har uppnåtts, ansvarar Statens tjänstepensionsverk för att lämna den information som avses i 12 och 13 §§ lagen (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Förordning (2018:196).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:196

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:909

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:909

Förordning (1999:741) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 24 §§
Ikraft
1999-10-15
SFS-nummer
1999:741
Rubrik
Förordning (1999:741) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2002:131) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 24 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:131
Rubrik
Förordning (2002:131) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2002:866) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:866
Rubrik
Förordning (2002:866) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2003:57) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 13, 22, 23 §§
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:57
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Rubrik
Förordning (2003:57) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2004:542) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 16 a, 22 a §§
Ikraft
2004-08-01
SFS-nummer
2004:542
Rubrik
Förordning (2004:542) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2006:375) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:375
Rubrik
Förordning (2006:375) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2010:555) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 16 a, 20, 21, 22, 22 a , 24 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:555
Rubrik
Förordning (2010:555) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2010:1701) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1701
Rubrik
Förordning (2010:1701) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2016:23) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 20 §§
Ikraft
2016-02-18
SFS-nummer
2016:23
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2016.
 • 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.
Rubrik
Förordning (2016:23) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2016:412) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 22 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:412
Rubrik
Förordning (2016:412) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 25 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:196
Rubrik
Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation