lagen.nu

Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1445
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Allmänt

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En myndighet ska betala premier för sina anställdas förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, när det gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet. Förordning (2014:1445).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1445

3 § Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Statens tjänstepensionsverk.

Premierna ska också täcka kostnaderna för administration av förmånerna.

I premien för grupplivförsäkring ska det ingå ett belopp motsvarande särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt på grupplivförsäkring. Beloppet ska uppgå till den andel av premien, utan pålägg enligt detta och föregående stycke, som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 5 § samma lag.

Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och särskild pensionsersättning ska det läggas belopp motsvarande särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Beloppen ska uppgå till den andel av dessa premier som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 1 § samma lag. Förordning (2010:554).

Beräkning och betalning av premier

4 § Statens tjänstepensionsverk ska senast vid utgången av november månad lämna myndigheterna en prognos över premierna för det kommande året. Förordning (2010:554).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Statens tjänstepensionsverk ska fastställa premierna månadsvis. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier för de personer som omfattas av respektive förmån. Förordning (2010:554).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

6 § Premierna ska betalas senast vid utgången av månaden efter den månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter på vilken premien grundas, ska reglering av premien ske senast vid utgången av månaden efter den månad Statens tjänstepensionsverk fått del av de ändrade uppgifterna.

Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer att myndigheten ska betala kostnaden för en pension med en engångspremie.

Kostnaden för särskild pensionsersättning ska betalas med en engångspremie. Premien ska betalas när anställningen upphör, av den myndighet där den som kan få rätt till särskild pensionsersättning är anställd.

Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har upphört får en förbättring av sina intjänade förmåner, ska myndigheten betala för denna förbättring med en engångspremie.

Premier ska betalas till Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:554).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Har upphävts genom förordning (2004:379).
8 § Har upphävts genom förordning (2004:379).

Förmåner för vilka premier inte skall betalas

9 § Om en myndighet enligt särskilda föreskrifter skall svara för kostnaderna för en utbetald förmån, skall premier enligt 2-5 §§ inte betalas för förmånen. Sådana föreskrifter finns bland annat i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning och i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalningen av personskadeersättning. Förordning (2004:379).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:870, 2003:61, 2004:379
10 § Har upphävts genom förordning (2010:554).

Administrationsavgift då premie inte ska betalas för förmånen

11 § I de fall som avses i 9 § ska myndigheten betala en särskild avgift till Statens tjänstepensionsverk för administration av förmånerna. Avgiften bestäms av regeringen. Förordning (2010:554).

Ändringar/Förarbeten (3)

12 § Bestämmelserna i denna förordning med undantag för 3 § fjärde stycket tillämpas också på de icke-statliga arbetsgivare som har anställda som är anslutna till statens avtalsförsäkringar enligt 2 §. Förordning (1999:1172).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1172

Överklagande

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1101).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1101

Verkställighetsföreskrifter

14 § Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:554).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:742, 2010:554

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:908

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:908
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Bestämmelserna i 10 § tillämpas dock först från och med år 1999 och bestämmelserna i 8 § andra stycket först på premier för år 2000. Förordning (1998:1331).
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg och förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. De upphävda förordningarna skall dock tillämpas på pensionsavgifter och lönekostnadspålägg som avser tid före den 1 januari 1998. I fråga om bestämmande av engångsavgifter tillämpas denna förordning i stället för motsvarande bestämmelser i förordningen om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.
  • 3. För arbetsgivare med anställda, som i särskilda regeringsbeslut före ikraftträdandet av förordningen erhållit rätt till förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen eller personskadeförsäkringen eller rätt till pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet, skall förordningens bestämmelser om premier tillämpas i stället för vad som föreskrivs i besluten om lönekostnadspålägg eller avgifter för dessa förmåner.
  • 4. Den procentsats som fastställts för beräkning enligt 5 § första meningen av preliminära premier för år 1998 skall även användas för beräkning av preliminära premier för år 1999. Om ingen procentsats fastställts för år 1998 för en viss myndighet eller arbetsgivare eller om det finns särskilda skäl, beslutar Nämnden för statens avtalsförsäkringar om hur premien skall beräknas. Förordning (1998:1331).

Förordning (1998:1101) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1101
Rubrik
Förordning (1998:1101) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (1998:1331) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§, 1 p övergångsbest.;ny 4 p övergångsbest.
Ikraft
1998-12-01
SFS-nummer
1998:1331
Rubrik
Förordning (1998:1331) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (1998:1817) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1817
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas om uppsägning skett före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas om anställningen skall upphöra efter den 1 januari 2000.

Rubrik
Förordning (1998:1817) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (1999:742) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §;ny 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft
1999-10-15
SFS-nummer
1999:742
Rubrik
Förordning (1999:742) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (1999:1172) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1172
Rubrik
Förordning (1999:1172) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2000:1017) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1017
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2000:1017) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2001:242) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:242
Rubrik
Förordning (2001:242) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2002:870) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:870
Rubrik
Förordning (2002:870) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2003:61) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:61
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Rubrik
Förordning (2003:61) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2004:379) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7, 8 §§;ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:379
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2005.
  • 2. Från och med den 1 juli 2010 ska vad som sägs i den äldre lydelsen av 3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens avtalsförsäkringar i stället gälla Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:554).
  • 3. Den äldre lydelsen av 4-9 §§ skall fortfarande tillämpas i fråga om premier som avser tid före ikraftträdandet.
  • 4. Den äldre lydelsen av 4-9 §§ skall fortfarande tillämpas för premier som avser personer för vilka pensionsavtal som trätt i kraft före den 1 januari 2003 eller pensionsbestämmelser som hänvisar till sådant avtal är tillämpliga.
Rubrik
Förordning (2004:379) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2010:554) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast 10 §, ändr. 3, 4, 5, 6, 11, 14 §§, rubr. närmast före 11, 14 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:379
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:554
Rubrik
Förordning (2010:554) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Förordning (2014:1445) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1445
Rubrik
Förordning (2014:1445) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation