lagen.nu

Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1153
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-06-30
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-06-30 genom SFS 2019:442

Register

1 § Polismyndigheten får behandla personuppgifter i ett register över förelägganden av ordningsbot för de ändamål som anges i 2 §. Förordning (2014:1153).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1140, 2014:1153

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 • 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 • 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 • 3. ett EU-organ, eller
 • 4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2013:345).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:345

Registrets ändamål

2 § Registret får användas i ärenden om föreläggande av ordningsbot för handläggning, uppbörd och underrättelser till myndigheter samt för tillsyn, planering, uppföljning och framställning av statistik.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Personuppgiftsansvarig

3 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Tullverket är personuppgiftsansvarig för uppgifter i de ärenden som handläggs av myndigheten. Förordning (2014:1153).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1140, 2006:85, 2014:1153

Direktåtkomst

4 § Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till registret. Tullverket och Kustbevakningen får ha direktåtkomst till uppgifter i de ärenden i registret som handläggs hos respektive myndighet. Förordning (2014:1153).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1140, 2006:85, 2014:1153

Registerinnehåll

5 § Registret får innehålla uppgifter om

 • 1. fysiska personers namn, adress, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, folkbokföringsort och körkortsinnehav,
 • 2. den brottsliga gärningen,
 • 3. omständigheter vid brottstillfället i fall som avses i 16 § 4 körkortslagen (1977:477),
 • 4. förelagd ordningsbot,
 • 5. beslagtagen egendom,
 • 6. särskild rättsverkan,
 • 7. godkännande,
 • 8. rådrum enligt 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken,
 • 9. rättelseförfarande,
 • 10. beslut av polisman, åklagare, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman och domstol,
 • 11. uppbörd,
 • 12. underrättelser, och
 • 13. ärendets handläggning i övrigt.

Registret får även innehålla tekniska och administrativa uppgifter. Förordning (2006:500).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1140, 2006:500, 2006:85

6 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om innehållet i registret, efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (2014:1153).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1153

Sambearbetning av uppgifter

7 § Till registret får även lämnas uppgifter om namn, adress och körkortsinnehav från det register som förs med stöd av 7 kap. 11 § körkortsförordningen (1998:980). Till registret får även lämnas uppgifter från postgirot om betalningar i ärenden om föreläggande av ordningsbot. Förordning (1999:1140).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:985, 1999:1140

8 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Brottsförebyggande rådet för rättsstatistiken och till Kronofogdemyndigheten för aktualisering av utsöknings- och indrivningsdatabasen som förs med stöd av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Uppgifter i registret får i övrigt lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om det följer av någon författning eller om regeringen medger det. Förordning (2014:1153).

Ändringar/Förarbeten (6)

Sökbegrepp

9 § Som sökbegrepp får inte användas uppgifter om saken, sakkod, adress, kön, medborgarskap eller folkbokföringsort.

För tillsyn, planering, uppföljning och framställning av statistik får dock även uppgifter om saken och sakkod användas som sökbegrepp.

Gallring

10 § Uppgifter i registret skall gallras senast sex år efter det kalenderår föreläggandet utfärdades.

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2014:1153).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:345, 2014:1153

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:903

Departement
Justitiedepartementet L4
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-06-30
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:903

Förordning (1998:985) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:985
Rubrik
Förordning (1998:985) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (1999:1140) om ändring i förordningen (1997:903) om register över föreläggande av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 §§ rubr. närmast före 3, 4 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1140
Rubrik
Förordning (1999:1140) om ändring i förordningen (1997:903) om register över föreläggande av ordningsbot

Förordning (2001:635) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:635
Rubrik
Förordning (2001:635) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2003:991) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:991
Rubrik
Förordning (2003:991) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2006:85) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:85
Rubrik
Förordning (2006:85) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2006:500) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:500
Rubrik
Förordning (2006:500) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2006:783) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:783
Rubrik
Förordning (2006:783) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2013:345) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:345
Rubrik
Förordning (2013:345) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2014:1153) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 8, 11 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1153
Rubrik
Förordning (2014:1153) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:442
Rubrik
Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation