lagen.nu

Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-06-30
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-06-30 genom SFS 2019:441

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 5-7 §§ får det med hjälp av automatisk databehandling föras register över strafförelägganden.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:577

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 • 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 • 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 • 3. ett EU-organ, eller
 • 4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2013:344).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:344

Register

2 § Inom Tullverket får det föras register över strafförelägganden. Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:542, 2004:1268, 2015:577
3 § Har upphävts genom förordning (2015:577).

4 § Polismyndigheten ska föra ett register över uppbörd i ärenden om straffföreläggande. Förordning (2014:1152).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1152

Ändamål och registeransvar

5 § Tullverket är personuppgiftsansvarig för de strafförelägganderegister som förs inom verket. Förordning (2015:577).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:542, 2004:1268, 2015:577

6 § Ett strafförelägganderegister får användas för handläggning av ärenden om strafföreläggande och för uppgiftslämnande enligt 10–12 §§ straffföreläggandekungörelsen (1970:60). Vidare får registret användas för framställning av statistik. Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1268, 2015:577

7 § Uppbördsregistret får användas för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) i ärenden om strafföreläggande. Det får också användas för tillsyn, planering, uppföljning och framställning av statistik.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för uppbördsregistret. Förordning (2014:1152).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1152
8 § Har upphävts genom förordning (2015:577).

Registerinnehåll

9 § Ett strafförelägganderegister får innehålla uppgifter om

 • 1. åklagarens namn och titel,
 • 2. den misstänktes eller den förelagdes namn, adress, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap och körkortsinnehav,
 • 3. målsägandens namn, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer och adress,
 • 4. brottsrubricering, gärningsbeskrivning och lagrum,
 • 5. påföljd, särskild rättsverkan och enskilt anspråk,
 • 6. den misstänktes eller den förelagdes inställning till föreläggandet,
 • 7. beslut av åklagare och domstol,
 • 8. underrättelser enligt 10 och 12 §§ strafföreläggandekungörelsen (1970:60), och
 • 9. ärendets handläggning i övrigt.

Registret får även innehålla tekniska och administrativa uppgifter. Lag (2006:428).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1139, 2006:428

10 § Uppbördsregistret får innehålla de uppgifter som anges i 9 § första stycket 1-7 och 9 och andra stycket samt uppgifter om uppbörd av böter.

11 § Tullverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om strafförelägganderegister. Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:542, 2004:1268, 2015:577

Sambearbetning av uppgifter

12 § Uppgifter får lämnas

– från ett strafförelägganderegister till det ärenderegister som förs vid myndigheten, för att tillgodose diarieföringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och

– mellan ett strafförelägganderegister och uppbördsregistret. Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:577

13 § Uppgifter får tillföras

– ett strafförelägganderegister från de uppgifter som finns i vägtrafikregistret med stöd av 2 kap. 1 § 2 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister för att tillgodose underrättelseskyldigheten enligt 10 och 12 §§ strafföreläggandekungörelsen (1970:60), och

– uppbördsregistret från plusgirot om betalningar i ärenden om strafföreläggande. Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:984, 1999:1139, 2015:577

14 § Uppgifter får lämnas från ett strafförelägganderegister till de register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. Uppgifter får också lämnas till andra register för att tillgodose underrättelseskyldigheten enligt 10, 12 och 15 §§ straffföreläggandekungörelsen (1970:60). Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:984, 1999:1139, 2015:577

15 § Uppgifter får lämnas från uppbördsregistret till utsöknings- och indrivningsdatabasen som förs med stöd av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2006:782).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:634, 2006:782

16 § Rättas en uppgift som tidigare lämnats till register enligt 14 eller 15 §, skall även den rättade uppgiften lämnas till registret.

Sökbegrepp

17 § Uppgift om kön, medborgarskap och adress får inte användas som sökbegrepp. Förordning (2015:577).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:428, 2015:577
18 § Har upphävts genom förordning (2015:577).

Gallring

19 § Uppgifter i ett strafförelägganderegister skall gallras senast tre år efter det kalenderår föreläggandet utfärdades. För uppbördsregistret gäller en motsvarande gallringstid på sex år.

Rättelse och skadestånd

20 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2013:344).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:344

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:902

Departement
Justitiedepartementet Å
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-06-30
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:902

Förordning (1998:984) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:984
Rubrik
Förordning (1998:984) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (1999:542) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5, 8, 11 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:542
Rubrik
Förordning (1999:542) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (1999:1139) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 13, 14 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1139
Rubrik
Förordning (1999:1139) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2001:634) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:634
Rubrik
Förordning (2001:634) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2004:1268) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 11 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1268
Rubrik
Förordning (2004:1268) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2006:428) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 17 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:428
Rubrik
Förordning (2006:428) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2006:782) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:782
Rubrik
Förordning (2006:782) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2013:344) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 1 a, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:344
Rubrik
Förordning (2013:344) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2014:1152) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1152
Rubrik
Förordning (2014:1152) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2015:577) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 8, 18 §§, rubr. närmast före 8 §;ändr. 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:577
Rubrik
Förordning (2015:577) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:441
Rubrik
Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation