lagen.nu

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:257
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

2 § Det som sägs om medlemmar i följande bestämmelser ska i fråga om den kompletterande arbetslöshetskassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m. och 7 a § om skyldighet att lämna vissa uppgifter om den som är eller har varit medlem till Statistiska centralbyrån. Förordning (2018:257).

Ändringar/Förarbeten (4)

Skyldighet att lämna uppgifter

3 § En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter, firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn inte är underkastad näringsförbud.

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetslöshetskassa att till inspektionen lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan och att i övrigt hålla inspektionen underrättad om verksamheten. Förordning (2006:1561).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1109, 2006:1561

5 § En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter till inspektionen om en person som får ersättning. Uppgift ska lämnas om

 • 1. personnummer, kommun, län och arbetslöshetskassans beteckning,
 • 2. datum för den första och sista dagen av den beviljade ersättningsperioden,
 • 3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 • 4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
 • 5. antalet dagar med ersättning och karens,
 • 6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
 • 7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
 • 8. datum för anmälan för rätt till arbetslöshetsersättning,
 • 9. datum för det senaste och tidigare inträden i arbetslöshetskassan,
 • 10. datum för det senaste utträdet ur arbetslöshetskassan och orsak till utträdet,
 • 11. land där personen söker arbete med rätt att behålla ersättning enligt artikel 64.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 • 12. försäkringsperiod som har legat till grund för en sammanläggning enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt land som en period har fullgjorts i.

En arbetslöshetskassa ska för en person som har kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om med stöd av vilken bestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som personen har kvalificerat sig. Uppgift ska också lämnas om

 • 1. personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
 • 2. 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
 • 3. dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
 • 4. personen bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod när mindre än 70 ersättningsdagar återstår av ersättningsperioden,
 • 5. personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka som bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan,
 • 6. studier som personen bedriver under en ersättningsperiod,
 • 7. antalet dagar med aktivitetsstöd som har jämställts med ersättningsdagar enligt 22 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring, och
 • 8. övriga beslut och omständigheter av betydelse för personens rätt till arbetslöshetsersättning. Förordning (2018:257).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det skall varje gång göras inom en månad efter det att ett sammanträde har hållits. Förordning (2003:1109).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1109

7 § En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna uppgifter till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om kassans beslut i fall som avses i 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får dock befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (2018:257).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:1109, 2013:681, 2018:257

7 a § En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den som är eller har varit medlem i kassan:

 • 1. personnummer eller samordningsnummer,
 • 2. tidpunkter för in- och utträden,
 • 3. perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med vilka belopp dagpenning lämnats under dessa perioder, samt
 • 4. kassatillhörighet under de tidsperioder som avses i 2 och 3.

Uppgifterna ska lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2009:1435).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1435

Utbetalning av statsbidrag

8 § Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som ska göras på utbetalad ersättning. Förordning (2007:888).

Återbetalning av statsbidrag

8 a § Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka statsbidrag enligt 94–94 c §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, ska statsbidraget betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen enligt följande.

När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att betala tillbaka hela eller en del av ersättningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka motsvarande del av statsbidraget senast i anslutning till den enskildes återbetalning av ersättningen. När den som har fått felaktig arbetslöshetsersättning inte är skyldig att betala tillbaka ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidraget senast i anslutning till att den prövat frågan om den enskildes återbetalningsskyldighet. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

I andra fall då arbetslöshetskassan har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller med för högt belopp, ska kassan betala tillbaka hela eller den felaktiga delen av statsbidraget senast i anslutning till att den upptäckt felaktigheten. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag. Förordning (2013:202).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:202

Finansieringsavgift

9 § Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden. Förordning (2009:915).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § Har upphävts genom förordning (2013:937).

11 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska lämna uppgift till en arbetslöshetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 § som kassan ska betala vid varje betalningstillfälle. Förordning (2013:937).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1109, 2013:937
11 a § Har upphävts genom förordning (2013:937).

12 § Avgifter enligt 9 § ska betalas genom insättning på det konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer. Förordning (2013:937).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1109, 2013:937
13 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
14 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
15 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
16 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
17 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
18 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
19 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2004:626).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:626

Övriga bestämmelser

20 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 17 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2003:1109).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1109

21 § Arvode och annan ersättning till den av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utsedda ledamoten eller suppleanten i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av inspektionen. Förordning (2003:1109).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1109

22 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2003:1109).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1160, 2003:1109

23 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och av 8 och 8 a §§ denna förordning som rör utbetalning och återbetalning av statsbidrag. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om arbetslöshetskassor och av denna förordning som behövs. Förordning (2013:202).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:1109, 2007:888, 2013:202

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:836

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:836

Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1160
Rubrik
Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1109
Rubrik
Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft
2004-10-04
SFS-nummer
2004:626
Rubrik
Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §;ändr. 2, 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §;ny 11 a §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1561
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. I stället för vad som sägs i 10 § första stycket får förhöjd finansieringsavgift som avser januari eller februari 2007 betalas senast vid utgången av april samma år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att avgiften betalas vid en senare tidpunkt om omständigheterna är sådana som sägs i 11 a §.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om finansieringsavgifter, utjämningsavgifter och utjämningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 23 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:888
Rubrik
Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2008-03-15
SFS-nummer
2008:40
Rubrik
Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-04-07
SFS-nummer
2008:59
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter avseende dem som uppfyllt villkoren i upphävda 18 och 19 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Rubrik
Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:409
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§
Ikraft
2009-08-05
SFS-nummer
2009:915
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2009. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2009.

Rubrik
Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 7 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1435
Rubrik
Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:542
Rubrik
Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §;nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:202
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Bestämmelserna i 8 a § om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag ska tillämpas även på fall där återbetalningsskyldighet har uppkommit före ikraftträdandet.
 • 3. Om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag har passerats vid lagens ikraftträdande, ska återbetalning ske senast i anslutning till ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:681
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Den äldre lydelsen av 7 § gäller fortfarande för beslut som har fattats enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.
Rubrik
Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10, 11 a §§;ändr. 2, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:937
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:257
Rubrik
Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation