lagen.nu

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:109
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01
Övrigt
Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2007:9. Rättelseblad 2006:511 har iakttagits

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:680).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1110, 2013:680

2 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med arbete i Sverige enligt 3 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:511

Avbrott i medlemskapet

2 b § När arbetslöshetskassan prövar om en sökande har uppfyllt medlemsvillkoret i 7 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska den bortse från avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad, under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte överstiger åtta veckor. Detta gäller dock inte avbrott som beror på beslut om uteslutning enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2018:109).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:109

Dagpenningens storlek

3 § Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsarbetat under hela ramtiden med 365 kronor per dag, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt. Förordning (2015:497).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

4 § Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 365 kronor per dag. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt. Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 760 kronor per dag. Till den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 760 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 910 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersättning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin, ska det lägsta beloppet minskas proportionellt. Förordning (2015:497).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

Omräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst

4 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om omräkning av normalarbetstid enligt 23 g § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2009:664).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:664, 2006:511

4 b § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst enligt 25 a § tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2009:664).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:664, 2006:511

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension

5 § När dagpenningen ska minskas med pension enligt 32 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, räknas pensionen om till ett dagsbelopp som är 1/22 av pensionsbeloppet per månad. Om pensionen anges i belopp per år, ska pensionen först omräknas till pensionsbelopp per månad genom att årspensionen divideras med 12.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur pension, som avser annan tid än månad eller år, ska omräknas till ett dagsbelopp. Förordning (2018:109).

Företagares arbetslöshet

5 a § En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning vidtar en åtgärd i den upphörda näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning. Förordning (2010:736).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:736

5 b § En företagare som har upphört att att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter vidtar en avvecklingsåtgärd i den upphörda näringsverksamheten som inte hade varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att bedriva verksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en avvecklingsåtgärd enligt första stycket. Förordning (2010:736).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:736

5 c § En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter hyr ut lokal eller arrenderar ut mark som nyttjats eller brukats i näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

Första stycket gäller under förutsättning att företagaren inte tidigare hyrt ut lokalen eller arrenderat ut marken i näringsverksamheten. Förordning (2010:1179).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1179, 2010:736

Ersättning till personer som kombinerat anställning med företagande

5 d § Dagsförtjänsten för en sökande som kombinerat anställning med företagande enligt 37 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring bestäms enligt följande.

Underlaget för beräkning av dagsförtjänsten från företaget bestäms enligt 37 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Dagsförtjänsten beräknas sedan till en tvåhundrasextiondel av underlaget och multipliceras med 22. Produkten multipliceras med antalet månader inom ramtiden som den sökande bedrivit näringsverksamhet.

Den framräknade inkomsten av näringsverksamheten adderas med den sökandes sammanlagda inkomst från anställning under ramtiden. Summan divideras med 51,96 veckor och beräknas därefter enligt 25 a § nämnda lag. Förordning (2010:1179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:736

5 e § En sökande som före arbetslösheten kombinerat anställning på deltid om minst 17 timmar per vecka med att bedriva näringsverksamhet om högst tio timmar i genomsnitt per vecka har rätt till arbetslöshetsersättning för det inkomstbortfall som uppstår när anställningen upphör.

Första stycket gäller under förutsättning att deltidsanställningen och näringsverksamheten bedrivits parallellt under minst sex månader och att näringsverksamheten inte utökas i samband med arbetslösheten. Den genomsnittliga veckoinkomsten från näringsverksamheten får inte heller överstiga tre gånger den högsta dagpenning som får betalas ut inom arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2011:277).

Rättsfall (2)

HFD 2014 ref. 15: Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som...
HFD 2017 ref. 34: Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k....

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:277

Företagare som är yrkesfiskare

6 § En företagare som bedriver fiske för sin huvudsakliga försörjning och som är medlem i en arbetslöshetskassa med yrkesfiske som verksamhetsområde ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning, om det är tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten och avbrottet beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden. Förordning (2011:9).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 a § Ersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten får inte lämnas för någon dag under de fyra första veckorna efter det att en sökande har återupptagit en fiskeverksamhet som tidigare upphört enligt 35 § första och andra styckena eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2010:2023).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2023

6 b § Ersättning vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på ishinder lämnas för högst sextio dagar per år.

Till den som uteslutande bedriver bottengarnsfiske lämnas ersättning vid tillfälligt avbrott som beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden för sammanlagt högst tjugo dagar per år.

Vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på andra väderleksförhållanden än ishinder och som inträffar utomlands lämnas ersättning endast för de dagar när sökanden tvingas ligga i en sådan nordisk nödhamn som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har godkänt. Förordning (2010:2023).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2023
6 c § Har upphävts genom förordning (2011:9).

Ersättning vid deltidsarbete

7 § Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten. Förordning (2017:4).

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 25: Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:898, 2010:2023, 2017:4

8 § Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2008:58).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:58, 2008:58

9 § För personer som är arbetslösa under del av vecka beräknas ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 111: Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om...

10 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om beräkning av ersättning vid deltidsarbete när arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka. Förordning (2003:1110).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1110

11 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om karenstid utöver vad som följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om sökande som utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa. Förordning (2008:58).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1110, 2008:58
12 § Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning vid korttidsarbete

13 § Ersättning till en sökande som deltar i korttidsarbete får lämnas för tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Förordning (2013:1178).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ersättning under utbildning

14 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att den syftar till att

 • 1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
 • 2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Ersättning får lämnas för högst 15 ersättningsdagar inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1045

15 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning om högst 50 procent av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter arbetslöshetens inträde, under förutsättning att

 • 1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
 • 2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete, och
 • 3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Första stycket 3 hindrar inte att ersättning lämnas om sökanden före arbetslöshetens inträde har deltagit i utbildningen under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

Ändringar/Förarbeten (3)

16 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att

 • 1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
 • 2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete,
 • 3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
 • 4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

Rättsfall (4)

HFD 2013 ref. 26: Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2...
RÅ 2006 ref. 23: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en...
RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på...
RÅ 2010 ref. 5: En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:284, 2014:1045
17 § Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning under uppehåll i utbildning

18 § Ersättning under uppehåll i utbildning får lämnas om det är fråga om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter angående villkoren för arbetslöshetsersättning under uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning. Förordning (2006:1552).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ersättning under permittering

19 § Ersättning får lämnas till nytillträdande personer på arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med semesterstängning. Förordning (2014:1045).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ersättning under tjänstledighet

19 a § Ersättning får lämnas till en person som beviljats tjänstledighet utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos sin arbetsgivare, men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas, även om arbetsgivaren har en kvarvarande rehabiliteringsskyldighet, om arbetsgivaren vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som fram till tidpunkten för ansökan om ersättning varit möjliga. Förordning (2008:937).

Ändringar/Förarbeten (4)

19 b § Ersättning får lämnas till en person med deltidsanställning som beviljats tjänstledighet utan lön för att kunna utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad, under förutsättning att anställningarna inte går att kombinera. Förordning (2008:937).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:937

Giltig anledning att lämna arbete

19 c § En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör. Förordning (2013:680).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:680, 2008:937
19 d § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 e § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 f § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 g § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 h § Har upphävts genom förordning (2013:137).

Uppgiftsskyldighet

20 § Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
 • 3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, omfattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och
 • 4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits. Förordning (2017:824).

21 § En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor då han eller hon har utfört eller deklarerat deltidsarbete,
 • 3. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,
 • 4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt till ersättning enligt 43, 43 a eller 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 • 5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
 • 6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 • 7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning, och
 • 8. om han eller hon får eller begär arbetslöshetsersättning. Förordning (2017:4).

Ändringar/Förarbeten (10)

22 § Försäkringskassan ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 • 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 • 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 • 5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
 • 6. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitetsstöd betalats ut,
 • 7. vilket belopp som har betalats ut, och
 • 8. om ett beslut ändrats. Förordning (2009:1185).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

22 a § Pensionsmyndigheten ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en anmälan eller en ansökan om pension eller annan förmån har lämnats in,
 • 3. vilken pension eller förmån som har beviljats,
 • 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan förmån utges eller har utgetts,
 • 5. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
 • 6. vilket belopp som har betalats ut och
 • 7. om ett beslut ändrats, och
 • 8. om uttag av pension har återkallats. Förordning (2009:1185).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1185

23 § Centrala studiestödsnämnden skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
 • 3. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats,
 • 4. vilket studiestöd som har beviljats,
 • 5. omfattningen av studiestödet,
 • 6. vilket studiestöd som har betalats ut,
 • 7. för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut, och
 • 8. om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd. Förordning (2006:1482).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

24 § En sökandes arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
 • 3. vilken dag ersättningsperioden börjar,
 • 4. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit förhindrad att arbeta en viss dag,
 • 5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
 • 6. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om ersättning,
 • 7. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
 • 8. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,
 • 9. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det utbudet gäller,
 • 10. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
 • 11. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats,
 • 12. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
 • 13. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt,
 • 14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension, och
 • 15. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum. Förordning (2015:8).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

24 a § En sökandes arbetslöshetskassa ska till Pensionsmyndigheten lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, och
 • 2. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats. Förordning (2009:1185).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1185

25 § En sökandes arbetslöshetskassa skall till Centrala studiestödsnämnden lämna följande uppgifter om den sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats,
 • 3. hans eller hennes normalarbetstid,
 • 4. antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar, och
 • 5. om han eller hon inte har rätt till ersättning. Förordning (2006:1552).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1552, 2001:1159

25 a § Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild till en annan arbetslöshetskassa:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. vilket datum han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,
 • 3. vilket datum han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till utträdet,
 • 4. vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
 • 5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalarbetstid,
 • 6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 • 7. antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka,
 • 8. antalet förbrukade veckor enligt begränsningsregeln i 7 §,
 • 9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet,
 • 10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet enligt denna förordning eller enligt 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 • 11. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
 • 12. beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag,
 • 13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
 • 14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades. Förordning (2017:4).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

25 b § Kronofogdemyndigheten har rätt att få del av följande uppgifter som en arbetslöshetskassa har om en sökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
 • 3. med vilket belopp arbetslöshetsersättning ska betalas ut,
 • 4. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning,
 • 5. beräknad dagpenning som lämnas samt skatteavdrag på denna, och
 • 6. antal möjliga ersättningsdagar som återstår av ersättningsperioden.

Om det finns skäl för det, ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:937).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:937

Lämpligt arbete

26 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:680).

Ändringar/Förarbeten (3)

Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd motsvarande lön

27 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön enligt 13 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Ändringar/Förarbeten (3)

Övriga bestämmelser

28 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får inte förlänga perioden att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land eller i Schweiz så att perioden sammantaget överstiger tre månader. Förordning (2013:151).

Ändringar/Förarbeten (4)

29 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. Förordning (2003:1110).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1110

30 § En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa ska göras på den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på något annat sätt som inspektionen bestämmer. Ansökan får överföras elektroniskt.

På den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer ska arbetsgivaren på begäran utfärda ett intyg om den arbetssökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma sökandens rätt till ersättning. Förordning (2013:680).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 63: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:663, 2003:1110, 2013:680

30 a § En arbetslöshetskassa som i enlighet med 68 d § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring efterger ett krav på återbetalning eller ränta ska i beslutet ange vilka de särskilda skälen för eftergift är. Kassan ska också dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:391).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:391

31 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning. Förordning (2003:1110).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1110

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:835

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:835

Förordning (1997:1286) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1997:1286
Rubrik
Förordning (1997:1286) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1998:994) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1998-08-01
SFS-nummer
1998:994
Rubrik
Förordning (1998:994) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1998:1791) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1791
Rubrik
Förordning (1998:1791) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2000:977) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:977
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För personer som deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling gäller 13 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Förordning (2000:977) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2000:1462) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft
2001-01-25
SFS-nummer
2000:1462
Rubrik
Förordning (2000:1462) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2001:435) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2001-07-02
SFS-nummer
2001:435
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001.
 • 2. För den som före ikraftträdandet påbörjat en ersättningsperiod skall ersättning med förhöjt belopp lämnas under den tid som återstår av de första 100 dagarna i ersättningsperioden. Den begränsning om längst 20 kalenderveckor som anges i 4 § gäller även i detta avseende.
Rubrik
Förordning (2001:435) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2001:1159) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 19 a, 20, 21, 22, 23, 24 §§ betecknas 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§;ändr. 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 19 a, 20, 21 §§ sätts närmast före 26, 27, 28 §§;ny 25 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2001:1159
Rubrik
Förordning (2001:1159) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2002:255) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:255
Rubrik
Förordning (2002:255) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2002:663) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:663
Rubrik
Förordning (2002:663) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2002:841) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:841
Rubrik
Förordning (2002:841) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2002:896) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 23 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:896
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2002:896) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2003:1110) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 13 §;ändr. 2, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1110
Rubrik
Förordning (2003:1110) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2004:958) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22, 24 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:958
Rubrik
Förordning (2004:958) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2005:526) om ändring i förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2005-07-19
SFS-nummer
2005:526
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2005. Bestämmelsen i 24 § 9 skall dock bara tillämpas på uppgifter som lämnats efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:526) om ändring i förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2005:1215) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 19 a §, rubr, närmast före 19 a §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1215
Rubrik
Förordning (2005:1215) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 25 a §
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:135
Rubrik
Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2006:511) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12, 27 §§, rubr. närmast före 27 §;nya 2 a, 4 a, 4 b, 18 §§, rubr. närmast före 4 a, 18 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:511
Rubrik
Förordning (2006:511) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2006:1482) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1482
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Rubrik
Förordning (2006:1482) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2006:1552) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 18, 22, 24, 25, 25 a §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1552
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Den äldre lydelsen av 3 § gäller fortfarande för den som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har rätt till ersättning enligt studerandevillkoret.
 • 3. Den äldre lydelsen av 22 och 24-25 a §§ gäller fortfarande för den som har fått ersättning med förhöjt belopp.
Rubrik
Förordning (2006:1552) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2007-01-29
SFS-nummer
2007:9
Rubrik
Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 20 §§
Ikraft
2007-07-02
SFS-nummer
2007:417
Rubrik
Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2007:898) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7, 20, 21 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:898
Rubrik
Förordning (2007:898) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;nuvarande 6 § betecknas 8 §;ändr. 7, den nya 8, 11, 21, 25 a §§
Ikraft
2008-04-07
SFS-nummer
2008:58
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före den 7 april 2008 ska inte beaktas vid tillämpningen av 7 § i dess nya lydelse.

Rubrik
Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2008:937) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 19 a, 21 §§;nya 19 b, 19 c, 25 b §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:937
Rubrik
Förordning (2008:937) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2009:664) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:664
Rubrik
Förordning (2009:664) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2009:1185) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22, 24 §§;nya 22 a, 24 a §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1185
Rubrik
Förordning (2009:1185) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2009:1599) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1599
Rubrik
Förordning (2009:1599) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2010:284) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16, 17, 19 f, 19 h §§
Ikraft
2010-05-31
SFS-nummer
2010:284
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2010.
 • 2. För ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet gäller 16 och 17 §§ i sin äldre lydelse till den tidpunkt då arbetslösheten upphör första gången efter ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2010:284) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2010:391) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Omfattning
ny 30 a §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:391
Rubrik
Förordning (2010:391) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2010:736) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 25 a §;nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraft
2010-07-05
SFS-nummer
2010:736
Rubrik
Förordning (2010:736) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2010:1179) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 5 c, 5 d §§ betecknas 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 5 c § sätts närmast före nya 5 d §;ny 5 c §
Ikraft
2010-12-27
SFS-nummer
2010:1179
Rubrik
Förordning (2010:1179) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2010:1700) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 19 g, 19 h §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1700
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dagpenning som avser tid före ikraftträdandet.
 • 3. Om sökandens rätt till sjukersättning eller sjukpenning har upphört före ikraftträdandet ska bestämmelserna i 19 g och 19 h §§ avse fastställd antagandeinkomst respektive fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rubrik
Förordning (2010:1700) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2010:2023) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 28 §;ändr. 7, 20 §§, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 7 §;nya 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2011-01-31
SFS-nummer
2010:2023
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet. Dock ska äldre föreskrifter inte gälla längre än till den tidpunkt då tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten upphör första gången efter ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2010:2023) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 c §;ändr. 6 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:9
Rubrik
Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2011:277) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 e §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:277
Rubrik
Förordning (2011:277) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:137
Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har börjat löpa före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 28 §
Ikraft
2013-05-15
SFS-nummer
2013:151
Rubrik
Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2013:680) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 19 c, 20, 21, 25 a, 26, 30 §§
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:680
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Den äldre lydelsen av 21 § 4 och 25 a § 12 gäller fortfarande för den som har fått sin ersättning nedsatt eller stängts av från eller frånkänts rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.
Rubrik
Förordning (2013:680) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2013:1178) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1178
Rubrik
Förordning (2013:1178) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2014-03-01
SFS-nummer
2014:46
Rubrik
Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2014:1045) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12, 17 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§;ändr. 14, 15, 16, 19, 21 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft
2014-10-01
SFS-nummer
2014:1045
Rubrik
Förordning (2014:1045) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21, 24, 25 a §§
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2015:8
Rubrik
Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2015:497) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2015-09-07
SFS-nummer
2015:497
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 7 september 2015.
 • 2. De nya föreskrifterna ska tillämpas på ersättningsdagar från och med ikraftträdandet. Detta gäller även för ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2015:497) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 21, 25 a §§
Ikraft
2017-05-15
SFS-nummer
2017:4
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
 • 3. För den som vid ikraftträdandet har en pågående ersättningsperiod ska ersättningsdagar under veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före ikraftträdandet räknas om till förbrukade veckor med deltidsarbete. Vid omräkningen ska varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete räknas som en förbrukad vecka med deltidsarbete.
Rubrik
Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2017:824) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:824
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. För uppgifter om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 20 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Förordning (2017:824) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §;ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:109
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
 • 2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller fortfarande 5 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation