lagen.nu

Lag (1997:736) om färdtjänst

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1068
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst).

Rättsfall (1)

RÅ 2009 ref. 74: Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till...

2 § Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lag (2010:1068).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:37, 2010:1068

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2006:1114).

Rättsfall (1)

RÅ 2009 ref. 74: Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1114

4 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2010:1068).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1068

5 § Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Vidare får den regionala kollektivtrafikmyndigheten för invånare i kommunen anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2010:1068).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1068

Tillstånd till färdtjänst

6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). Lag (2010:1068).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1114, 2010:1068

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).

Rättsfall (3)

RÅ 2007 ref. 27: Tillstånd till färdtjänst har ansetts kunna meddelas för en person, vars...
RÅ 2008 ref. 88: Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för (I) 85-årig kvinna som gick med...
RÅ 2009 ref. 74: Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1114

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren.

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

  • 1. vilket färdsätt som får användas,
  • 2. inom vilket område resor får göras, och
  • 3. hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Rättsfall (3)

RÅ 2000 ref. 8: Bestämmelserna i lagen (1997:736) om färdtjänst har inte ansetts medföra...
RÅ 2009 ref. 74: Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till...
RÅ 2010 ref. 110: Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1114

Avgift

10 § För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestäms enligt 11 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen.

Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av

  • 1. kommunerna och landstinget i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet, eller
  • 2. enbart kommunerna i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet och om överenskommelse om detta har träffats med landstinget, om det hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta i beslutet. Kan enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av regeringen.

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Lag (2010:1068).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1114, 2010:1068

Återkallelse av tillstånd m.m.

12 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 64: Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Handläggning av ärenden m.m.

13 § Har upphävts genom lag (2010:1068).

14 § Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att anordna transport som avses i denna lag.

15 § Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden.

Överklagande

16 § Tillståndsgivarens beslut enligt 6–10 och 12 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1068

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:736

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:736

Lag (2002:37) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:37
Rubrik
Lag (2002:37) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Lag (2006:1114) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 9, 11 §§
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:1114
Rubrik
Lag (2006:1114) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Lag (2010:1068) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Omfattning
upph. 13 §;ändr. 2, 4, 5, 6, 11, 16 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2010:1068
Rubrik
Lag (2010:1068) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation