lagen.nu

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1067
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

2 § Med dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lag (2010:1067).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1067

3 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2010:1067).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1067

Tillstånd till riksfärdtjänst

4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). Lag (2010:1067).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1115, 2010:1067

5 § Tillstånd skall meddelas om

  • 1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
  • 2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
  • 3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
  • 4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
  • 5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 71: En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1115

6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.

7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Avgift

8 § Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter.

Ersättning för en riksfärdtjänstresa lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan reskostnaden och egenavgiften. Ersättning för ledsagarens resa skall dock motsvara kostnaden för resan. Ersättningen betalas till den som utfört transporten eller till den som har betalat transporten. Beslut om ersättning meddelas av tillståndsgivaren.

Återkallelse av tillstånd m.m.

9 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.

Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

Handläggning av ärenden m.m.

10 § Har upphävts genom lag (2010:1067).

11 § Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att samordna resor.

12 § Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden.

Överklagande

13 § Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1067).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1067

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:735

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:735
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst skall upphöra att gälla. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller den gamla lagen. Den nya lagen skall dock från och med den 1 januari 2000 tillämpas på tillstånd till riksfärdtjänst som har meddelats före ikraftträdandet. Lag (1999:339).

Lag (1999:339) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:339
Rubrik
Lag (1999:339) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Lag (2006:1115) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:1115
Rubrik
Lag (2006:1115) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Lag (2010:1067) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Omfattning
upph. 10 §;ändr. 2, 3, 4, 13 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2010:1067
Rubrik
Lag (2010:1067) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation