lagen.nu

Förordning (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-10-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:947
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Förutsättningar för bidrag

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till anläggande av allmänna skoterleder och andra anläggningar för skotertrafik i anslutning till sådana leder samt för informationsinsatser om lederna. Vad som avses med anläggande av allmän skoterled och drift av sådan led framgår av 8 och 11 §§ terrängkörningsförordningen (1978:594).

Bidrag lämnas i den utsträckning det finns medel. Bidrag lämnas endast till kommuner.

2 § Bidrag får även lämnas till material för utmärkning i terrängen av allmänna skoterleder.

I särskilda fall får bidrag lämnas även till andra sökande eller till andra åtgärder som främjar en säker och miljöanpassad trafik på allmänna skoterleder.

3 § För bidrag krävs att den allmänna skoterleden kan antas

 • 1. bidra till en förbättring av miljön,
 • 2. på ett tillbörligt sätt beakta naturvårds-, friluftslivs- och kulturmiljövårdsintressen samt de areella näringarnas och rennäringens intressen och
 • 3. medföra en säker färd i terrängen.

Åtgärderna skall vara genomförda senast den 31 augusti 2001. Förordning (2000:947).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:947

4 § Bidrag får inte lämnas till drift av allmän skoterled eller till byggande som påbörjats före beslutet om bidrag.

I särskilda fall får bidrag lämnas trots vad som sägs i första stycket.

5 § Bidrag får lämnas med högst femtio procent av de kostnader som Naturvårdsverket godkänner. Förordning (1998:1290).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1290

Ansökan och prövning

6 § Ansökan om bidrag skall ges in till länsstyrelsen i det län där den allmänna skoterleden eller anläggningen avses bli belägen eller är belägen.

När ansökan kommit in till länsstyrelsen skall länsstyrelsen med eget yttrande lämna över ärendet till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen skall yttra sig över vad som framgår av 7 § samt ange vilken prioritet bland inkomna ansökningar länsstyrelsen ger ärendet.

Om den allmänna skoterleden eller anläggningen avses bli belägen eller är belägen i flera län, skall den länsstyrelse i det län huvuddelen av ledens sträckning avses ligga eller ligger efter hörande av annan berörd länsstyrelse yttra sig till Naturvårdsverket. Förordning (1998:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1290

7 § Till ansökan skall fogas

 • 1. en beskrivning av hur kraven enligt 3 § tillgodoses,
 • 2. en redogörelse för samrådsprocessen med markägare som berörs av leden och berörda markägares tillstånd,
 • 3. en tidsplan för genomförandet av den allmänna skoterleden eller anläggningen och
 • 4. en ekonomisk kalkyl.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Naturvårdsverket beslutar om bidrag.

Bidrag bör i första hand ges till allmän skoterled eller anläggning som

 • 1. har angetts i den kommunala planeringen,
 • 2. ingår i områden där terrängkörning regleras till allmän skoterled eller
 • 3. syftar till att lösa konflikter mellan olika intressen. Förordning (1998:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1290

9 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om

 • 1. mottagaren av bidraget,
 • 2. kostnaden enligt 5 § och bidragets storlek,
 • 3. tidpunkten när den allmänna skoterleden eller anläggningen skall vara färdigställd,
 • 4. den kontroll i fråga om arbetets utförande som Naturvårdsverket bestämmer,
 • 5. de övriga villkor för bidraget som Naturvårdsverket bestämmer och
 • 6. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om bidragets användning och slutlig redovisning av vidtagen åtgärd. Förordning (1998.1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1290

10 § Högst hälften av bidragsbeloppet betalas ut när leden eller anläggningen har påbörjats. Resterande del betalas ut när leden eller anläggningen redovisas som färdigställd.

Tillsyn

11 § Naturvårdsverket eller den myndighet Naturvårdsverket bestämmer skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsedda ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Förordning (1998:1290).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1290

12 § Naturvårdsverket får besluta att bidraget helt eller delvis skall återbetalas, om den allmänna skoterleden eller anläggningen inte uppfyller de villkor som gäller för bidraget eller inte färdigställts.

Beslut om återbetalning får meddelas endast om avvikelsen inte är av mindre betydelse. Förordning (1998:1290).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1290

Överklagande

13 § Beslut enligt 12 § får överklagas till regeringen.

Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:716

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:716

Förordning (1998:1290) om ändring i förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 12 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1290
Rubrik
Förordning (1998:1290) om ändring i förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

Förordning (2000:947) om ändring i förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:947
Rubrik
Förordning (2000:947) om ändring i förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation