lagen.nu

Förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
1997-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:138
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät2.

2 § Trafikverket upprättar och lämnar till Europeiska kommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av de transeuropeiska transportnätverken. Ansökningarna ska i första hand avse projekt som har nationell prioritet. Förordning (2010:138).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:7, 2008:1159, 2010:138

3 § Utbetalning av bidrag från Europeiska kommissionen ska ske till Trafikverket.

Utbetalningar från EU-budgeten i euro räknas av Riksbanken om till kronor enligt gällande valutakurs. Beloppen överförs i kronor av Riksbanken till Trafikverkets konto i statens centralkonto i Riksbanken. Förordning (2010:138).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:7, 2006:1104, 2010:138

4 § Trafikverket ska redovisa erhållna bidrag på särskild inkomsttitel i statsbudgeten. Förordning (2010:138).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:138

5 § Medel för att utföra projekten ska redovisas på särskild anslagspost. Detta ska gälla även när bidrag tillförs privaträttsliga subjekt. Medlen ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Vid omräkning av utgiftsbelopp från kronor till euro ska den valutakurs tillämpas som gällde för den månad då Europeiska kommissionen mottog redovisningar för utgiftsbeloppen. Om kursvinster eller kursförluster uppstår vid återflödet från EU-budgeten ska dessa avräknas mot det ordinarie anslaget. Förordning (2010:138).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:7, 2010:138

6 § Trafikverket ska omgående informera Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och Konjunkturinstitutet om storleken på och tidpunkten för återflödet från EU-budgeten avseende bidrag till svenska projekt. Förordning (2010:138).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:431, 2010:138

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:686

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:131, bet. 1995/96:TU18, rskr. 1995/96:231, EGTL228/95 s1
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:686
CELEX-nr
395R2236

Förordning (1998:431) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:431
Rubrik
Förordning (1998:431) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Förordning (2005:7) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft
2005-03-01
SFS-nummer
2005:7
Rubrik
Förordning (2005:7) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Förordning (2006:1104) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1104
Rubrik
Förordning (2006:1104) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Förordning (2008:1159) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1159
Rubrik
Förordning (2008:1159) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Förordning (2010:138) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:138
Rubrik
Förordning (2010:138) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation