lagen.nu

Lag (1997:684) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1997-09-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns eller annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1998 minskas med 5,3 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:684

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:684
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation