lagen.nu

Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.
____________________________________________________________________________ Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr 1. överenskommelse enskommelsen enskommelsen Sveriges trätt i kraft upphör att internationella för Sveriges vara bindande överens- del för Sverige kommelser (SÖ) ____________________________________________________________________________
1. Stadga den 26 juni 1945 för den internationella domstolen 1946-11-19 - 1946:1
2. Konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter; 1947-01-01 - 1947:26
Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationeras Höge Kommisarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR 1986-01-01 - 1985:89
3. Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan 1951-09-12 - (ILO, FAO, UNESCO, ICAO, IMF IBRD, WHO UPU, ITU) 1953:60 (WMO) 1960:30 (IMCO, IFC, FAO, WHO) 1962:36 (IDA) 1968:45 (IMCO) 1979:5 (WIPO, IFAD) 1951:84
Avtal den 9 februari mellan Sverige och den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet 1983-05-01 - (IMO, WMU) 1983:48
4. Allmän överenskommelse den 2 september 1949 rörande Europa rådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 november 1952 1952-09-10 (avser huvudöverenskommelsen) 1956-07-11 (avser tillläggsprotokollet) - - 1950:106 1953 :23
5. Konvention den 15 december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbete på tullområdet med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet 1952-11-04 - 1952:32
6. Andra tilläggsprotokollet den 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet 1956-12-15 - 1956:74
7. Protokoll den 20 december 1957 rörande den domstol, som upprättats genom konventionen samma dag om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område 1960-01-05 - 1960:72
8. Aval den 1 juli 1959 om privilegier och immunitet för internationella atomenergiorganet 1961-09-08 - 1961:28
9. Protkoll den 28 juli 1960 angående Europeiska frihandelssammanslutningens rättskapacitet, privilegier och immunitet 1961-06-02 19995-01-01 1961:19
10. Konvention den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll 1961-09-30 - 1961:21
11. Avtal den 9 april 1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling - - 1975:94
12. Fjärde tilläggsprotokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet 1962-09-18 - 1962:55
13. Konvention den 8 mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat 1967-01-28 - 1966:51
14. Överenskommelse den 4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken 1966-09-29 - 1967:65
15. Internationell konvention den 18 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter 1976-03-23 - 1971:42
16. Europeisk överenskommelse den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid Europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna 1972-01-21 - 1971:48
17. Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978 1980-10-09 - 1979:15
18. Konvention den 18 december 1971 om upprättande av en internationell fond för ersättning av skador orsakade av förorening genom olja samt det den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen 1978-10-16 (avser konventionen) 1996-05-30 (avser ändringsprotokollet) - - 1975:43 1995 :19
19. Överenskommelse den 29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden 1973-06-30 - 1973:69
20. Avtal den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat 1989-10-13 - 1989:60
21. Protokoll fogat till konventionen den 11 oktober 1973 om upprättandet av ett europeiskt centrum för medellånga väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret 1975-11-01 - 1975:48
22. Protokoll den 12 juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen 1975-07-25 - 1975:49
23. Bilaga I till konvention den 30 maj 1975 angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan 1980-10-30 - 1976:53
24. Avtal mellan Sverige och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom området för styrd termonukleär fusion och plasmafysik 1976-05-10 1995-01-01 1976:150
25. Överenskommelse den 4 december 1975 om upprättande av Nordiska investeringsbanken 1976-06-01 - 1976:31
26. 1983 års internationella kaffeavtal 1983-10-01 - 1983:41
27. Protokoll angående den europeiska patentorganisationens privilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973 1978-05-01 - 1980:2
28. Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT den 1 december 1981 1985-01-04 - 1984:60
29. Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättandet av Afrikanska utvecklingsbanken 1982-12-30 - 1982:82
30. Stadga den 8 april 1979 för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling 1985-06-21 - 1980:14
31. Konvention den 15 juli 1982 om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) samt protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987 1985-09-01 (avser konventionen) 1988-08-17 (avser protokollet) - - 1984:1 1988 :45
32. Avtal den 8 april 1959 om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken 1977-09-19 - 1977:16
33. Fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF) 1985-05-01 - 1985:16
34. Protokoll om privilegier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 1986 1989-01-15 - 1987:12
35. Konventionen den 11 oktober 1985 om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet 1988-04-12 - 1988:13
36. Europeisk konvention den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 1989-02-01 - 1988:37
37. Överenskommelse den 19 oktober 1989 mellan Konungariket Sveriges regering och de europeiska kommission om upprättandet i Konungariket Sverige av en delegation för de europeiska gemenskapernas kommission och delegationens privilegier och immunitet 1990-01-02 gemenskapernas 1995-01-01 1990:8
38. Överenskommelse den 29 maj 1990 om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation 1991-03-28 - 1991:6
39. Tredje tilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet med av Sverige anmäld reservation 1992-09-18 - 1992:42
40. Protokoll 6 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (angående övervakningsmöjligheten) 1994-01-01 1995-01-01 1993:25
41. Protokoll 7 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (angående domstolen) 1994-01-01 1995-01-01 1993:25
42. Avtal den 31 januari 1990 om upprättande av NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993. Åtagandet i 14 § e i NORSAD-fondens respektive NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas 1991-04-26 (avser avtalet den 31 januari 1990) 1993-01-26 (avser avtalet om ändringar) - - 1992:48 1995 :83
43. Konventionen den 15 december 1992 om förlikning och skiljedom inom ESK 1994-12-05 - 1993:61
44. Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
45. Stadga för Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 827 den 25 maj 1993 1993-05-25 -
46. Den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar 1995-12-01 - 1995:81
47. Överenskommelsen mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val om immunitet och privilegier för institutet och dess anställda 1995-12-22 - 1995:67
48. Stadga för Internationella tribunalen för Rwanda fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 955 den 8 november 1994 1994-11-08 -
49. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176-185 och bilaga IV artikel 13 (angående Internationella havsbottenmyndigheten) 1996-07-25 -
50. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 (angående Internationella havsrättsdomstolen) 1996-07-25 -

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:595

Departement
Utrikesdepartementet UDR
SFS-nummer
1997:595
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation