lagen.nu

Lag (1997:576) om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ett landsting skall, när det fastställer sin skattesats, sänka skattesatsen med det belopp som motsvarar det minskade utdebiteringsbehov som uppkommit med anledning av att landstingen från och med den 1 juli 1996 har fått möjlighet att begära full ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner.

Skatteväxlingen skall ske senast inför år 1999.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En kommun som ingår i ett landsting får, när den fastställer sin skattesats, höja den med det belopp som motsvarar högst landstingets sänkning av skattesatsen enligt 1 §.

3 § Varje landsting och de kommuner som ligger inom respektive landsting skall före utgången av år 1998 träffa en överenskommelse med vilket belopp landstingen skall sänka sin skattesats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:576

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1996/97:110, bet. 1996/97:UbU14, rskr. 1996/97:265
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:576
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation