lagen.nu

Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1541
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som är betalningsskyldig för skatt, avgift eller ränta och som inte i rätt tid och på rätt sätt fullgör betalningsskyldigheten skall, i de fall det särskilt föreskrivs, betala en avgift (dröjsmålsavgift) enligt de grunder som anges i denna lag. Lag (1999:1376).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1376

2 § Dröjsmålsavgift tas, om inte annat sägs nedan eller i 3, 4 eller 4 a §, ut med

  • 1. två procent på belopp som betalas före utgången av den månad då beloppet ska betalas (förfallomånaden),
  • 2. fyra procent på belopp som betalas under första månaden efter förfallomånaden,
  • 3. sex procent på belopp som betalas under andra månaden efter förfallomånaden,
  • 4. sex procent, med tillägg av en procentenhet för varje påbörjad ytterligare månad, på belopp som betalas efter andra månaden efter förfallomånaden.

Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas inom tio dagar från den dag då beloppet skulle ha betalats. Lag (2011:1541).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1541

3 § Dröjsmålsavgiften är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda beloppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsavgift dock endast tas ut med motsvarande belopp.

4 § Om den betalningsskyldige skriftligen påmints om sin betalningsskyldighet och betalning sker senast viss i påminnelsen angiven dag, ska dröjsmålsavgift tas ut som om betalning skett den dag påminnelsen sändes. Lag (2011:1541).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1541

4 a § Dröjsmålsavgift tas inte ut sedan beloppet överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Efter överlämnandet för indrivning tas i stället ränta ut på kapitalbeloppet efter en räntesats som för varje kalenderår beräknas med ledning av emissionsräntorna för Riksgäldskontorets statsskuldväxlar och statsobligationer för de senaste tre åren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ränta enligt denna paragraf. Lag (2011:1541).

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs med inbetalning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1385).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1385

6 § Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som har beslutat om avgiften befria den betalningsskyldige helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift.

7 § Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt som gäller för överklagande av beslut om den skatt, avgift eller ränta som föranlett dröjsmålsavgiften. Lag (1999:1376).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1376

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:484

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:484

Lag (1999:1376) om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
SFS-nummer
1999:1376
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser skall dock gälla beträffande dröjsmålsavgift som beslutats av Tullverket före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1376) om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Lag (2011:1385) om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2011:1385
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för verkställighet och ställande av säkerhet enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Rubrik
Lag (2011:1385) om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Lag (2011:1541) om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 2, 4 §§;ny 4 a §
SFS-nummer
2011:1541
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Lagen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning dessförinnan.
  • 3. Dröjsmålsavgift som är upplupen vid ikraftträdandet kvarstår.
Rubrik
Lag (2011:1541) om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation