lagen.nu

Lag (1997:441) om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt för småhusenhet skall omräkningstalet enligt 16 A kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1998 vara det omräkningstal som gäller för år 1997.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:441

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:441
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation