lagen.nu

Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:82
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till offentlig försvarare och om den tilltalades ersättnings- skyldighet enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ersättning till offentliga försvarare

2 § Domstolsverket fastställer den taxa som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. Domstolsverket fastställer också hur tidsspillan skall beräknas.

3 § Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller även för kostnadsräkningar från offentliga försvarare.

Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Rättsfall (3)

NJA 2008 s. 223: Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte...
NJA 2010 s. 19: Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för...
RH 2005:43: En offentlig försvarares arbetsredogörelse har inte ansetts tillräckligt...

4 § En offentlig försvarare har rätt till förskott på sin ersättning med ett skäligt belopp, om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som har lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.

Återbetalning till staten

5 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till en offentlig försvarare till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet skall försvararen snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad försvararen slutligen tillerkänns i ersättning skall det överskjutande beloppet snarast återbetalas till staten.

Närmare föreskrifter om förfarandet för verkställighet av beslut om betalning till staten enligt bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken beslutas av Domstolsverket efter samråd med Skatteverket. Förordning (2003:986).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:324, 2003:986

Den tilltalades återbetalningsskyldighet

6 § Den gräns för återbetalning som avses i 31 kap. 1 § femte stycket rättegångsbalken är 250 kr.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:82).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:406

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:406

Förordning (1999:324) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1999:324
Rubrik
Förordning (1999:324) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Förordning (2003:986) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:986
Rubrik
Förordning (2003:986) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Förordning (2005:82) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:82
Rubrik
Förordning (2005:82) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation