lagen.nu

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
1997-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för investeringar och förbättringsåtgärder ska fördelas. Länsplanen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Om det bedöms ändamålsenligt får en gemensam plan för två eller flera län upprättas.

Landstingen upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands kommun. Förordning (2018:2009).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:76, 2009:239, 2018:2009

2 § Länsplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region.

3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

 • 1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 • 2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
 • 3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
 • 4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och
 • 5. bidrag för icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.

Som villkor för bidrag enligt första stycket 5 gäller att flygplatsen antingen omfattas av ett av kommissionen godkänt förordnande enligt kommissionens meddelande (2012/C 8/03) om Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster eller att bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Bidraget lämnas till den kommun som meddelat förordnandet eller till den kommun där flygplatsen ligger. Bidraget får täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår.

Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som lämnats för förordnandet enligt andra stycket, ska bidraget återbetalas till staten. Förordning (2017:943).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

3 a § Länsplanen får avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda vägar. Förordning (2010:137).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:239, 2010:137, 2002:76

4 § Länsplanen ska ange

 • 1. standard på anläggningarna,
 • 2. den inriktning på åtgärder enligt 3 och 3 a §§ som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen,
 • 3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid,
 • 4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader,
 • 5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinansiering,
 • 6. redovisning av beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål, och
 • 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen. Förordning (2010:137).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:76, 2009:239, 2010:137

4 a § Den regionala planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat regionalt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla. Förordning (2009:239).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:239
5 § Har upphävts genom förordning (2009:239).

6 § Trafikverket ska bistå landstinget när länsplanen upprättas. Vid beredningen har landstinget ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen. Förordning (2018:2009).

Ändringar/Förarbeten (7)

7 § Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.

Landstinget ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Förordning (2018:2009).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Har upphävts genom förordning (2002:76).
9 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

10 § Länsplanen fastställs av landstinget efter samråd med länsstyrelsen. Innan länsplanen fastställs ska yttranden inhämtas över den upprättade länsplanen från de förslagsgivare som anges i 7 §. Även Försvarsmakten och andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras. Förordning (2018:2009).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:76, 2009:239, 2018:2009

11 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd länsplan, ska landstinget ändra den.

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttranden inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7 §. Förordning (2018:2009).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:239, 2018:2009

12 § Landstinget ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen till regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §. Förordning (2018:2009).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:239, 2018:2009
13 § Har upphävts genom förordning (2018:2009).

14 § Trafikverket ska fortlöpande underrätta landstinget om genomförandet av åtgärderna i länsplanen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa hur de fastställda länsplanerna genomförts. Redovisningen ska ske regionvis och omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning. Förordning (2018:2009).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:137, 2018:2009
15 § Har upphävts genom förordning (2009:239).
16 § Har upphävts genom förordning (2002:76).
17 § Har upphävts genom förordning (2018:2009).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:263

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:263
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 1998-2007.

Förordning (2001:139) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-05-01
SFS-nummer
2001:139
Rubrik
Förordning (2001:139) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2002:76) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126
Omfattning
upph. 8, 9, 16 §§;ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 10 §§;ny 3 a §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:76
Rubrik
Förordning (2002:76) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2002:851) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:851
Rubrik
Förordning (2002:851) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2004:1125) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1125
Rubrik
Förordning (2004:1125) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2008:1183) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1183
Rubrik
Förordning (2008:1183) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2009:239) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ikraft
2009-04-14
Omfattning
upph. 5, 15 §§;ändr. 1, 3, 3 a, 4, 10, 11, 12 §§;ny 4 a §
SFS-nummer
2009:239
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 2010–2021.

Rubrik
Förordning (2009:239) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2010:137) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 3 a, 4, 6, 7, 14 §§
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:137
Rubrik
Förordning (2010:137) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2010:1753) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1753
Rubrik
Förordning (2010:1753) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2011:1127) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1127
Rubrik
Förordning (2011:1127) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2014:1569) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
2015-02-01
SFS-nummer
2014:1569
Rubrik
Förordning (2014:1569) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2016:128) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:128
Rubrik
Förordning (2016:128) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2017:943) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:943
Rubrik
Förordning (2017:943) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 13, 17 §§;ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2009
Rubrik
Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation