lagen.nu

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01
Övrigt
Rättelseblad 2009:666 har iakttagits.

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Lag om arbetslöshetsförsäkring (förkortad ALF) innehåller regler om vilka krav och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Vilka som omfattas av lagen

1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34–37 a §§. Lag (2010:445).

2 § Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan.

3 § Rätt till ersättning har endast personer som i Sverige uppfyller ersättningsvillkoren enligt denna lag, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands ska jämställas med arbete i Sverige.

Om regeringen har träffat en överenskommelse med någon annan stat om andra villkor för rätt att få ersättning än som föreskrivs i denna lag, ska arbetslöshetskassan tillämpa dessa villkor. Lag (2009:1437).

Rättsfall (3)

RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71...
RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder...
RÅ 2009 ref. 99: Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har...
3 a § Har upphävts genom lag (2009:1597).

Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring

4 § Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder...

5 § Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor. Bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Grundförsäkringen

6 § Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som

 • - inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller
 • - är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning.

Ersättningen lämnas tidigast den dag den arbetslöse fyller 20 år. Lag 1998:1783).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1783

Inkomstbortfallsförsäkringen

7 § Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12–14 §§ (medlemsvillkor).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret prövas. Lag (2018:107).

Rättsfall (2)

HFD 2012 ref. 14: Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit...
RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:330, 2018:107
7 a § Har upphävts genom lag (2009:1597).

8 § Personer som omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlemmar i en annan sådan kassa får för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan.

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 14: Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit...

Allmänna villkor för rätt till ersättning

9 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,

 • 2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
 • 3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande. Lag (2013:152).

Rättsfall (10)

ARN 2010-1655: Tolkning av begreppet arbetslös i försäkring. Eftersom villkoret bedömts vara...
HFD 2017 ref. 11: Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning...
RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till...
RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71...
RÅ 2006 ref. 6: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en...
RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar...
RÅ 2007 ref. 64: En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till...
RÅ 2009 ref. 45: En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen...
RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på...
RÅ 2010 ref. 87: En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1460, 2000:627

9 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om

 • 1. sättet en sökande ska vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen på, och
 • 2. villkoren för att en sökande ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Lag (2013:152).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1460, 2013:152

10 § Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som

 • 1. deltar i utbildning,
 • 2. är permitterad utan lön,
 • 3. är tjänstledig utan lön,
 • 4. deltar i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
 • 5. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall ska gälla. Lag (2017:587).

Rättsfall (6)

HFD 2013 ref. 26: Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2...
HFD 2017 ref. 49: En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i...
RÅ 2006 ref. 23: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en...
RÅ 2009 ref. 45: En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen...
RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på...
RÅ 2010 ref. 5: En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1197, 2017:587

11 § En sökande som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning. Lag (2013:152).

Rättsfall (2)

RÅ 2004 ref. 73: En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa...
RÅ 2008 ref. 45: Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet arbete...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:627, 2013:152

Övriga villkor för rätt till ersättning

Arbetsvillkoret

12 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

 • 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller
 • 2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt får en sökande som omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassan har varit medlem i en annan arbetslöshetskassa tillgodoräkna sig tid i den kassan. Lag (2009:1597).

Rättsfall (5)

RÅ 2001 ref. 29: Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga...
RÅ 2002 ref. 47: Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på...
RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till...
RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71...
RÅ 2005 ref. 90: Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att någon...

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Som tid med förvärvsarbete anses även tid då den sökande

 • 1. haft semester,
 • 2. varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller barns födelse, eller
 • 3. på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön.

Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederlagets storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad i anställningen under en viss period. Tid med ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön beräknas till det antal månader som ersättningen avser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om beräkningen.

Tid med arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska dock inte jämställas med förvärvsarbete enligt första stycket 2. Lag (2013:958). Lag (2013:958).

Rättsfall (2)

ARN 2010-1655: Tolkning av begreppet arbetslös i försäkring. Eftersom villkoret bedömts vara...
RÅ 2009 ref. 30: En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställning...

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 a § I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken, dock tillsammans under högst två kalendermånader.

Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2 ska minst 330 av de där angivna 480 timmarna avse förvärvsarbete under minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 50 timmar under var och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 månaderna ska sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken under tid som motsvarar minst 50 timmar. Lag (2010:1267).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1460

13 b § Med förvärvsarbete jämställs även tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning.

För tid då en sökande med förtroendeuppdrag har varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön gäller 13 § första stycket 2. Lag (2018:107).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:107

14 § Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från utfört förvärvsarbete

 • 1. som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd, eller
 • 2. som bedrivits med stöd till start av näringsverksamhet inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Lag (2012:413).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

14 a § Har upphävt genom lag (2007:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Tid då förvärvsarbete har utförts får inte räknas mer än en gång för att uppfylla arbetsvillkoret. Förvärvsarbete som använts för att uppfylla villkoret för dagpenning i form av grundbelopp får dock senare räknas med för att uppfylla villkoret för den inkomstrelaterade ersättningen, om arbetet utförts efter det senaste inträdet i kassan. Lag (2009:1597).

Ramtid och överhoppningsbar tid

15 a § Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.

Av 16–17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av ramtiden.

En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor är dock inte överhoppningsbar.

Tredje stycket gäller inte för en sökande som avses i 16 d §. Lag (2013:958).

Rättsfall (1)

HFD 2018 ref. 12: Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen...

15 b § För en sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd och som uppfyllt ett arbetsvillkor före deltagandet i programmet, utgör ramtiden de tolv månader som närmast föregått den tidpunkt när sökanden påbörjade programmet. Lag (2009:666).

15 c § För en sökande som omfattas av 23 § tredje stycket eller som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd och som uppfyllt ett arbetsvillkor under deltagande i programmet, utgör ramtiden de tolv månader som närmast föregått den tidpunkt när sökanden uppfyllt arbetsvillkoret. Lag (2009:666).

15 d § Har upphävts genom lag (2009:1597).

16 § När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

 • 1. styrkt sjukdom,
 • 2. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen,
 • 3. vård av närstående när närståendepenning lämnas enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken, eller
 • 4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om uppdraget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits yrkesmässigt. Lag (2017:1126).

Rättsfall (3)

RÅ 2001 ref. 29: Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga...
RÅ 2002 ref. 47: Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på...
RÅ 2009 ref. 99: Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har...

Ändringar/Förarbeten (6)

16 a § När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

Första stycket 1 gäller inte när det är fråga om hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen. Lag (2010:2030).

16 b § När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

 • 1. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader, eller
 • 2. militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten. Lag (2010:2030).

16 c § När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande

 • 1. vistats utomlands till följd av att han eller hon följt med sin make, maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen betalas ut från Sverige,
 • 2. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd, eller
 • 3. deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lag (2017:587).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:587

16 d § När ramtid ska bestämmas räknas inte heller månader då den sökande har deltagit i korttidsarbete för vilket preliminärt stöd har lämnats enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, om det inte är förmånligare för sökanden att sådan tid räknas med.

Om sökanden har deltagit i korttidsarbete under en sammanhängande period och arbetsgivaren har fått preliminärt stöd för någon del av denna period men ansökan om sådant stöd ännu inte har lämnats in eller prövats för aktuell månad, ska ramtid enligt första stycket bestämmas på samma sätt som när preliminärt stöd har lämnats för månaden. Lag (2013:958).

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande

 • 1. fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken, eller
 • 2. varit förhindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räknas in i ramtiden. Lag (2010:2030).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 47: Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

17 a § Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 17 eller 23 § inte ska räknas in i ramtiden får omfatta högst fem år.

Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1. Lag (2013:958).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1460

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om fastställande av ramtid och överhoppningsbar tid. Lag (2010:2030).

Rättsfall (2)

RÅ 2004 ref. 91: En tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning har ansetts inte kunna...
RÅ 2006 ref. 23: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1460, 2003:330

Ersättningens form

19 § Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form av dagpenning. Lag (2009:666).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § För all dagpenning gäller följande.

– Dagpenningen lämnas i form av ett belopp som beräknas per dag.

– Summan under en kalendervecka av antalet ersatta och arbetade dagar samt karens- och avstängningsdagar får uppgå till högst fem.

– Dagpenningen får inte lämnas för lördag eller söndag, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medger undantag.

– Dagpenningen får inte lämnas för tid under vilken den sökande får föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.

– Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut och brutet krontal jämnas ut till närmaste högre krontal. Lag (2010:1267).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 87: En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt...

Karenstiden och ersättningstidens längd

21 § Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 6 dagar (karensvillkor). I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats om karenstiden löpt ut. Lag (2018:519).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:519

22 § Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar.

När det bestäms hur många dagar av ersättningsperioden som har förbrukats ska dag då den sökande fått aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den 1 oktober 2007 beaktas inte.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den andra kassan in i ersättningsperioden.

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den arbetslöse fyller 65 år. Lag (2012:413).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 82: I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängning av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

22 a § Prövning och beviljande av en ersättningsperiod får göras för den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Lag (2009:666).

22 b § För en sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd utan att ha en pågående ersättningsperiod och som uppfyllt ett arbetsvillkor under deltagande i programmet, räknas ersättningsperioden från och med den tidpunkt när sökanden uppfyllde arbetsvillkoret. Lag (2009:666).

23 § Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den sökande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karensvillkoren.

Den sökande har dock inte rätt till ersättning efter det att en sammanhängande tid av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick dagpenning eller aktivitetsstöd. I sådan tid räknas inte tid som är överhoppningsbar enligt 16–17 a §§.

Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersättningsperiod. Då ska dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersättningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut. Lag (2010:2030).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1460, 2003:330

Normalarbetstid

23 a § För den som är ersättningsberättigad fastställs en normalarbetstid. Lag (2009:666).

23 b § Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den sökandes ramtid.

Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas tid som ersatts med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med graviditetspenning, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.

Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som ingår i den fastlagda ramtiden och som innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att de skulle kunna tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Lag (2010:2030).

23 c § Till en sökande som fått dagpenning i form av grundbelopp och under ersättningsperioden uppfyllt ett nytt arbetsvillkor ska, om det är förmånligare, som normalarbetstid gälla den normalarbetstid som den sökande hade under den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. Detta får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra. Lag (2009:666).

23 d § Till en sökande som får sin dagpenning fastställd enligt 27 a § ska som normalarbetstid gälla den normalarbetstid den sökande hade under den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. Lag (2009:666).

23 e § Till en sökande som lämnat eller står i begrepp att lämna jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar och tidigare fått ersättning enligt grundförsäkringen, eller inte tidigare fått arbetslöshetsersättning, ska som normalarbetstid gälla sökandens totala arbetsutbud under deltagande i respektive garanti. Detta gäller endast om ansökan om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade respektive garanti och får tillämpas högst två gånger för en sökande. Lag (2009:666).

23 f § Till en sökande som får sin dagpenning fastställd enligt 30 § ska som normalarbetstid gälla sökandens totala arbetsutbud under deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar. Lag (2009:666).

23 g § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om omräkning av normalarbetstid. Lag (2009:666).

Dagpenningens storlek

Grundbelopp

24 § Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som inte är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av grundbelopp).

Dagpenning i form av grundbelopp bestäms utifrån sökandens normalarbetstid och det belopp som regeringen fastställer, om inte annat följer av denna lag. Lag (2009:666).

Inkomstrelaterad ersättning

25 § Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning).

Dagpenningen bestäms utifrån sökandens dagsförtjänst och normalarbetstid, om inte annat följer av denna lag.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om dagpenningens högsta och lägsta belopp. Lag (2015:496).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1460

25 a § Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst, som den sökande haft under ramtiden.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst.

Bestämmelser om beräkningen av dagsförtjänsten för företagare finns i 37 och 37 a §§. Lag (2010:445).

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 47: Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

26 § Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 a eller 30 §, lämnas dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av den sökandes dagsförtjänst:

– 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och

– 70 procent under resten av ersättningsperioden.

När det bestäms med vilken procentsats ersättning ska lämnas ska dag då en sökande fått aktivitetsstöd för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den 1 januari 2007 beaktas inte. Lag (2018:107).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 82: En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:107
27 § Har upphävts genom lag (2018:107).

27 a § Om inte annat följer av 25 § andra stycket, ska till en sökande som under ersättningsperioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret och för vilken ersättning lämnas under ytterligare en ersättningsperiod, om det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senast lämnade arbetslöshetsersättningen.

Det som sägs i första stycket får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra. Lag (2009:666).

Lagrumshänvisningar hit (1)

28 § Ny beteckning 23 b § genom lag (2009:666).
29 § Ny beteckning 25 a § genom lag (2009:666).

30 § Om inte annat följer av 25 § andra stycket, ska till en sökande som lämnat eller står i begrepp att lämna jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, om det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senast lämnade arbetslöshetsersättningen. Detta gäller endast om ansökan om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade respektive garanti och får tillämpas högst två gånger för en sökande. Lag (2009:666).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:627, 2000:1460
30 a § Har upphävts genom lag (2009:666).

31 § Om en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan, får dagpenning lämnas med högst skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt 26 och 27 a–30 §§ och ersättningen. Lag (2018:107).

Rättsfall (1)

HFD 2018 ref. 22: Såväl avgångsvederlag som arbetsinkomst under ramtiden ska medräknas i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:107

Avdrag på dagpenningen

32 § Om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp. Lag (2018:107).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 32: Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:107
33 § Har upphävts genom lag (2018:107).
33 a § Har upphävts genom lag (2009:1597).

Definition av företagare

34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Lag (2010:445).

Rättsfall (6)

HFD 2014 ref. 61: Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i...
HFD 2015 ref. 44: Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 §...
HFD 2017 ref. 34: Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k....
HFD 2017 ref. 55: En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i...
RÅ 2001 ref. 16: Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen
RÅ 2001 ref. 48: Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses...

Lagrumshänvisningar hit (4)

34 a § En företagare som överlåter näringsverksamhet men som fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten ska även efter överlåtelsen anses vara företagare i denna lag. Detsamma ska gälla när företagandet utgörs av medlemskap i en ekonomisk förening och medlemskapet i föreningen upphört. Lag (2010:445).

34 b § Vid bedömning av om en sökande ska anses vara företagare enligt 34 § ska nödvändiga åtgärder som vidtagits i verksamheten på grund av oförutsedda händelser inte anses utgöra personligen utfört arbete. Lag (2010:445).

34 c § Vid bedömning av om en sökande ska anses vara företagare enligt 34 § ska arbete av ideell karaktär i verksamheten inte anses utgöra personligen utfört arbete. Lag (2010:445).

Företagares arbetslöshet

35 § En företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten.

Som åtgärder anses inte nödvändiga åtgärder som vidtagits på grund av oförutsedda händelser.

Om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller av en närstående person till denne, får en bedömning enligt första stycket göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten återupptogs. Lag (2010:445).

Rättsfall (2)

RÅ 2001 ref. 48: Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses...
RÅ 2010 ref. 23: I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen...

Lagrumshänvisningar hit (2)

35 a § En företagare som inte är att anse som arbetslös enligt 35 § ska anses som arbetslös när näringsverksamheten vid en samlad bedömning har upphört definitivt. Lag (2010:445).

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som sägs i 35 och 35 a §§ samt om de villkor för fastställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla. Lag (2010:2032).

Företagares dagsförtjänst

37 § När underlag för beräkning av dagsförtjänst för företagare bestäms ska dagsförtjänsten grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av senaste beslut om slutlig skatt. Om det är mer förmånligt för företagaren, ska dagsförtjänsten grundas på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt.

Bestämmelser om sammanläggning av förvärvsinkomst och förmåner vid beräkning av dagsförtjänst finns i 25 a § andra stycket. Lag (2011:1384).

Lagrumshänvisningar hit (1)

37 a § För en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade får dagsförtjänsten grundas på företagarens tidigare anställning. När dagsförtjänsten grundas på tidigare anställning ska prövning av om arbetsvillkoret uppfyllts avse tid i anställningen. Ramtiden ska då avse de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande startade sin verksamhet. Lag (2010:445).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Dagsförtjänst för personer som kombinerat anställning med företagande

37 b § När dagsförtjänst ska fastställas för personer som under ramtiden kombinerat anställning med företagande enligt 34 § ska dagsförtjänsten grundas på inkomst från både anställningen och verksamheten.

Detta gäller dock inte personer som fått en anställning eller näringsverksamhet godkänd som bisyssla enligt 39 och 39 a §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om villkor för fastställande av och rätt till ersättning för personer som kombinerat anställning med företagande enligt 34 §. Lag (2010:445).

Deltid och bisyssla

38 § Ersättning till personer som söker deltidsarbete lämnas med det antal dagpenningbelopp per vecka som enligt en av regeringen fastställd omräkningstabell svarar mot den arbetslöshet som skall ersättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda föreskrifter för beräkning av ersättning vid deltidsarbete för det fall att arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka.

Lagrumshänvisningar hit (1)

38 a § Är någon arbetslös under del av vecka i andra fall än som avses i 38 §, lämnas ersättning med det antal dagpenningbelopp per vecka som svarar mot den arbetslöshet som ska ersättas enligt den av regeringen fastställda omräkningstabellen. Lag (2010:445).

Lagrumshänvisningar hit (1)

39 § Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader utfört vid sidan av sin heltidssysselsättning.

För att en anställning ska anses som bisyssla enligt första stycket, får inkomsten från anställningen under ramtiden i genomsnitt inte överstiga ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka. Lag (2010:445).

39 a § Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till sådan bisyssla som avses i 39 §. Detta gäller dock under förutsättning att bisysslan inte

 • 1. utvidgas under arbetslösheten, och
 • 2. hindrar personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete.

Om inkomsten från bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka, ska hela det överskjutande beloppet dras av från dagpenningen. Lag (2010:445).

Lagrumshänvisningar hit (1)

40 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om begränsningar i ersättningsrätten och om karenstid utöver vad som följer av denna lag för personer som utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa. Lag (2008:33).

41 § Överstiger de sökandes arbetsutbud per vecka den veckotid, under vilken de normalt utfört arbete närmast före arbetslösheten, räknas den överskjutande tiden inte med när ersättningen skall fastställas.

Begränsning vid säsongarbetslöshet

42 § Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringens bestämmer begränsa rätten till ersättning för arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i yrke där arbetslöshet årligen regelbundet förekommer.

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till...

Varning och avstängning från rätt till ersättning

43 § En sökande ska varnas om han eller hon

 • 1. utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan,
 • 2. utan godtagbart skäl inte lämnat en aktivitetsrapport till den offentliga arbetsförmedlingen inom utsatt tid,
 • 3. utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt,
 • 4. utan godtagbart skäl inte sökt anvisat lämpligt arbete, eller
 • 5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten.

Om sökanden missköter arbetssökandet enligt första stycket vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning.

Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället. Vid ett femte fall av misskötsamhet under ersättningsperioden, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Lag (2013:152).

Rättsfall (3)

HFD 2012 ref. 25: Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att...
RÅ 2004 ref. 73: En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa...
RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1460, 2013:152

43 a § En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar, om han eller hon utan godtagbart skäl

 • 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,
 • 2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, eller
 • 3. avvisat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas.

Om sökanden förlänger tid i arbetslöshet enligt första stycket i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. Om något sådant förhållande upprepas en fjärde gång under samma ersättningsperiod, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Lag (2013:152).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:152

43 b § En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon

 • 1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete,
 • 2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete,
 • 3. utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas, eller
 • 4. uppträtt på ett sådant sätt att den offentliga arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas.

Den sökande ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt att arbetet skulle ha varat högst 10 dagar eller om programmet skulle ha pågått i högst 10 dagar.

Om sökanden orsakar sin arbetslöshet enligt första stycket en andra gång i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon på nytt stängas av från rätt till ersättning enligt första eller andra stycket. Om något sådant förhållande upprepas en tredje gång under samma ersättningsperiod, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Lag (2013:152).

44 § Ett arbete ska anses lämpligt, om

 • 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden,
 • 2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag,
 • 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och
 • 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete. Lag (2013:152).

Rättsfall (2)

RÅ 2004 ref. 73: En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa...
RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:1460, 2013:152, 2013:152

44 a § Med lämpligt arbete i 43 och 43 a §§ och med anställning i 43 a § avses inte förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning. Lag (2018:107).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:107, 2013:152

44 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och giltig anledning enligt 43–43 b §§. Lag (2018:107).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:107

45 § I avstängningstiden ingår dagar för vilka karenstid skulle ha tillgodoräknats eller dagpenning skulle ha lämnats, om avstängningen inte hade skett. Detsamma gäller dagar när den sökande utfört förvärvsarbete.

Avstängningstiden ska räknas från och med den dag då det förhållande som anges i 43–43 b §§ inträffat. Upprepas under pågående avstängningstid ett förhållande som medför avstängning på nytt, ska den nya avstängningstiden inledas vid utgången av den föregående avstängningstiden.

En avstängning får inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från det avstängningsgrundande förhållandet. Om ny grund för avstängning inträffar under pågående avstängningstid, får avstängningen med anledning av det nya avstängningsgrundande förhållandet inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från utgången av den föregående avstängningstiden. Lag (2013:152).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1460
45 a § Har upphävts genom lag (2013:152).

Frånkännande av rätt till ersättning

46 § Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbetslöshetskassa om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning, ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon inte ska uteslutas som medlem.

Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt första stycket har lämnats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som berörs har utträtt ur kassan. Lag (2013:152).

46 a § Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. Lag (2013:152).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:152

46 b § Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges.

Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande under 80 dagar från den tidpunkt som avses i första stycket har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 §§ eller förtroendeuppdrag som avses i 13 b §. Lag (2018:107).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:107, 2013:152

Ansökan om ersättning

47 § En ansökan om ersättning ges in till och prövas av arbetslöshetskassan. Den sökande ska lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till ersättning. Sökanden ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning.

Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.

Intyg och övriga uppgifter ska förvaras bland kassans handlingar. Lag (2013:152).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:544, 2002:545, 2013:152

47 a § En ansökan om ersättning ska göras hos arbetslöshetskassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod som ansökan avser. Görs inte ansökan inom den angivna tiden är rätten till ersättning för den tidsperioden förlorad, om det inte finns synnerliga skäl. Lag (2009:1437).

Rättsfall (2)

HFD 2013 ref. 63: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in...
HFD 2015 ref. 21: Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om...

47 b § En anmälan om ändrade förhållanden enligt 47 § första stycket ska göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att den sökande fick kännedom om förändringen. Lag (2013:152).

47 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den ansökan och särskilda blankett som avses i 47 §. Lag (2013:152).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:152

Utfärdande av intyg

48 § Till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES- land eller i Schweiz utfärdar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen intyg som visar rätten till ersättning. Lag (2002:545).

Uppgiftsskyldighet

48 a § Arbetsförmedlingen skall till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om en arbetssökande som har betydelse för tillämpningen av denna lag. Lag (2007:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1153

48 b § En arbetslöshetskassa skall till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse i ett ärende om arbetsförmedling. Lag (2007:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1153

48 c § Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning. Lag (2009:995).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:836, 2001:1153

48 d § En arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse hos mottagaren i ett ärende om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild. Lag (2009:995).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:836, 2001:1153

48 e § En arbetslöshetskassa skall till en annan arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om en enskild som har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning. Lag (2006:133).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1153, 2002:545

48 f § Ny beteckning 48 g § genom lag 2006:470).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:545

48 g § Arbetsförmedlingen skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för tillsynen över ärenden om arbetslöshetsersättning eller för att utfärda intyg enligt 48 §. Lag (2007:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

48 h § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som behövs i dess uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete. Lag (2007:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

48 i § Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut enligt 48 a-48 h §§. Lag (2006:470).

Överklagande, omprövning och ändring

Överklagande i ärenden om rätt till ersättning

49 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets det första beslutet i saken har fattats. Lag (2013:96).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:28

50 § Arbetslöshetskassans beslut får inte överklagas av en enskild innan kassan har omprövat sitt beslut enligt 61 §. Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, skall överklagandet anses som en begäran om omprövning.

51 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, även till förmån för enskild part, överklaga en domstols och en arbetslöshetskassas beslut i ärenden som avses i 49 §. Lag (2002:545).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:545

Överklagande i ärenden om utfärdande av intyg

52 § Beslut av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ärenden om utfärdande av intyg enligt 48 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2002:545).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:545

Gemensamma bestämmelser om överklagande

53 § Ett beslut skall överklagas skriftligt.

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

54 § Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den instans som har meddelat beslutet. Skrivelsen skall ha kommit in till den instansen inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet eller, om överklagandet anförts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en arbetslöshetskassa, inom två månader från beslutets dag. Lag (2002:545).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:545

55 § Den instans som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om skrivelsen har kommit in för sent, skall den avvisas utom när

 • 1. förseningen beror på att den instans som har fattat det överklagade beslutet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller
 • 2. skrivelsen inom tiden för överklagande har kommit in till den instans som skall pröva överklagandet.

I fall som avses i 2 skall den instans dit skrivelsen kommit vidarebefordra den till den instans som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

56 § Om skrivelsen med överklagandet inte avvisas enligt 55 § andra stycket, skall den instans som har meddelat det överklagade beslutet lämna över denna och övriga handlingar i ärendet till den instans som skall pröva överklagandet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

57 § Beslut enligt denna lag från en arbetslöshetskassa, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en domstol gäller omedelbart, om inte något annat har angetts i beslutet eller bestämts av den instans som skall överpröva beslutet. Lag (2002:545).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:545

58 § I ett mål där en enskild part överklagar en arbetslöshetskassas beslut är kassan den enskildes motpart.

59 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får överta en arbetslöshetskassas uppgift att i förvaltningsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan.

Inspektionen för det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1449).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:545

60 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:96).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:391

Omprövning och ändring

61 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden som sägs i 49 § skall omprövas av kassan, om det begärs av den enskilde som beslutet angår.

Detta gäller inte om arbetslöshetskassan redan har ändrat beslutet med stöd av 63 §.

Lagrumshänvisningar hit (2)

62 § Bestämmelserna i 53-56 §§ om överklagande skall tillämpas i fråga om en begäran om omprövning.

63 § En arbetslöshetskassa skall utan begäran ändra sitt beslut i ärenden som sägs i 49 § och som inte överprövats av en högre instans, om

 • 1. beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,
 • 2. beslutet har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag, eller
 • 3. beslutet har blivit oriktigt på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning eller någon annan liknande orsak.

En ändring enligt första stycket behöver inte göras, om oriktigheten är av ringa betydelse.

Lagrumshänvisningar hit (3)

64 § En ändring med stöd av 63 § av ett beslut får inte göras sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades.

Ett beslut får ändras även efter det att tiden har gått ut, om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl. 65 § Vid omprövning enligt 61 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

Vid ändring enligt 63 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel, om det finns synnerliga skäl mot det.

Innehållande av ersättning

66 § En arbetslöshetskassa får besluta att tills vidare hålla inne ersättning till en sökande, om det finns sannolika skäl att anta att han eller hon

 • 1. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 §,
 • 2. inte har rätt till ersättning enligt 11 §,
 • 3. kommer att stängas av från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§, eller
 • 4. kommer att frånkännas rätt till ersättning enligt 46 § eller uteslutas som medlem enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Ersättning får hållas inne till dess arbetslöshetskassan slutligt prövat frågan om sökandens rätt till ersättning och med högst det belopp som kan komma i fråga i det slutliga beslutet. Lag (2013:152).

Särskilda bestämmelser

67 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på ersättning enligt denna lag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:152

68 § Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse detta. Lag (2009:11).

Rättsfall (8)

NJA 2008 s. 560: Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av...
RÅ 2003 ref. 45: Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning har inte ansetts föreligga i...
RÅ 2007 ref. 8: En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskassans...
RÅ 2008 ref. 2: Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter...
RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på...
RÅ 2010 ref. 82: En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat...
RH 2006:37: En arbetslöshetskassa har väckt talan mot en av sina medlemmar om betalning på...
RH 2006:4: Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning.

68 a § Har någon som fått ersättning från en arbetslöshetskassa senare fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska ersättningen från arbetslöshetskassan betalas tillbaka. Lag (2009:11).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 81: Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonomiskt...

Lagrumshänvisningar hit (4)

68 b § Om en person är återbetalningsskyldig enligt 68 eller 68 a §, får arbetslöshetskassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassan ska i sådant fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet medgavs eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Lag (2009:11).

Lagrumshänvisningar hit (1)

68 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 68 eller 68 a § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige medgetts anstånd med betalningen eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 68 b § och betalning inte sker inom överenskommen tid. Lag (2009:11).

Lagrumshänvisningar hit (2)

68 d § Om det finns särskilda skäl, får arbetslöshetskassan helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 68 eller 68 a § eller ränta enligt 68 b eller 68 c §. Lag (2009:11).

68 e § Vid återbetalningsskyldighet enligt 68 eller 68 a § eller skyldighet att betala ränta enligt 68 b eller 68 c §, får arbetslöshetskassan, vid en senare utbetalning av arbetslöshetsersättning, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning mot det krävda beloppet. Lag (2009:11).

69 § När det gäller minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning gäller föreskrifterna i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1267).

70 § Ny beteckning 66 § genom lag (2013:152).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:238

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Prop. 1996/97:107, 1996/97:150, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:238
Övergångsbestämmelse

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

1997:240

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1997:240

Lag (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
1997:580
Rubrik
Lag (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Omfattning
ändr. 22 § i 1997:580
SFS-nummer
1997:1269
Rubrik
Lag (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Omfattning
ändr. 14, 19 §§
SFS-nummer
1997:1271
Rubrik
Lag (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1998:391) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Omfattning
ändr. 60 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:391
Rubrik
Lag (1998:391) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1998:1783) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr. 13, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 3 a, 6, 14, 17, 19, 22 §§
SFS-nummer
1998:1783
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. I fråga om personer som har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling före den 1 januari 1999 gäller 22 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (1998:1783) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2000:627) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Omfattning
ändr. 9, 11, 14, 16, 17, 19, 30, 46 §§
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:627
Rubrik
Lag (2000:627) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2000:1460) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5, rskr. 2000/01:102
Ikraft
2001-02-05
Omfattning
upph. 19, 30 §§, rubr. närmast före 19 §;ändr. 9, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 46 §;nya 9 a, 13 a, 17 a, 45 a §§, rubr. närmast före 45 a §
SFS-nummer
2000:1460
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 5 februari 2001.
 • 2. Bestämmelserna i 19 § punkterna 1-3, 5 och 6 samt 30 § gäller dock fortfarande för sökande som vid ikraftträdandet uppfyllt villkoren och ansöker om ersättning senast den 31 mars 2001. 3. Bestämmelsen om ersättningsperiodens längd i 22 § skall dock gälla i dess äldre lydelse för den som före ikraftträdandet har fyllt 57 år och har rätt till ersättning på grund av en pågående ersättningsperiod.
Rubrik
Lag (2000:1460) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ikraft
2001-04-01
Omfattning
ändr. 49 §
SFS-nummer
2001:28
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001. I fall där omprövningsbeslut har fattats dessförinnan gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Omfattning
ändr. 48 §
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2001:63
Rubrik
Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2001:1153) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18
Omfattning
nya 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 48 e §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2001:1153
Rubrik
Lag (2001:1153) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2002:144

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2001:63
SFS-nummer
2002:144

Lag (2002:205) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:205
Rubrik
Lag (2002:205) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2002:544) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:544
Rubrik
Lag (2002:544) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Omfattning
nuvarande 48 e § betecknas 48 f §;ändr. 47, 48, 48 f, 51, 52, 54, 57, 59, 66 §§;ny 48 e §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:545
Rubrik
Lag (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2002:626) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 17, 46 §§
SFS-nummer
2002:626
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2002:626) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2002:545
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2002:1134
Rubrik
Lag (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:44, bet. 2002/03:AU8, rskr. 2002/03:200
Ikraft
2003-09-01
Omfattning
ändr. 7, 17, 18, 23 §§;nya 14 a, 19, 30, 30 a §
SFS-nummer
2003:330
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.
 • 2. Bestämmelsen i 14 a § skall inte tillämpas för den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin före lagens ikraftträdande.
 • 3. För den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin före lagens ikraftträdande gäller 17 och 23 §§ i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2003:469) om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2002:545
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:469
Rubrik
Lag (2003:469) om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2004:184) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:184
Rubrik
Lag (2004:184) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2004:836) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:836
Rubrik
Lag (2004:836) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2004:880) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:880
Rubrik
Lag (2004:880) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2005:1197) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1197
Rubrik
Lag (2005:1197) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13 AU6, rskr. 2012/13:173
Ikraft
2013-09-01
Omfattning
upph. 44, 45 a, 66 §§, rubr. närmast före 45 a, 66 §§;nuvarande 11, 70 §§ betecknas 44, 66 §§;ändr. 9, 10, 43, 45, 46, 47, nya 44, 66 §§, rubr. närmast före 43, 46, 47 §§;nya 9 a, 11, 43 a, 43 b, 44 a, 46 a, 46 b, 47 c §§, rubr. närmast före 48, nya 66, 67 §§
SFS-nummer
2013:152
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. För sådant förhållande som har betydelse för fråga om ersättning från en arbetslöshetskassa och som har inträffat före den 1 september 2013 gäller 9, 11, 43–46 §§ och 66 § första stycket i sin äldre lydelse.
 • 3. För sådant förhållande som föranleder avstängning enligt de nya bestämmelserna i 43–43 b §§, räknas avstängningstiden i förekommande fall från utgången av tiden för sådan nedsättning eller avstängning som har beslutats enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2015:761) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ikraft
2016-02-01
Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
2015:761
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bestämmande av ramtid för en sökande som före den 1 februari 2016 har påbörjat ledighet på grund av vård av barn.
Rubrik
Lag (2015:761) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2017:587) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 10, 16 c §§
SFS-nummer
2017:587
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i förhållande till ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Rubrik
Lag (2017:587) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1126
Rubrik
Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Ikraft
2018-07-02
Omfattning
upph. 27, 33 §§;ändr. 7, 26, 31, 32, 44 a, 46 b §§;nya 13 b, 44 b §§
SFS-nummer
2018:107
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
 • 2. Bestämmelserna i 26, 31 och 32 §§ i den äldre lydelsen och bestämmelserna i de upphävda 27 och 33 §§ gäller fortfarande för arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:152, bet. 2017/18:AU13, rskr. 2017/18:271
Ikraft
2018-07-02
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
2018:519
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation