lagen.nu

Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:733
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag får lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anslagna för ändamålet.

2 § Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten

  • - i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
  • - uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,
  • - syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder, och
  • - har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, landsting eller näringsliv.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas. (Förordning (2008:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:744, 2008:624

Ansökan

3 § Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Statens skolverk.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de uppgifter som ansökan ska innehålla. (Förordning (2008:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:744, 2008:624

Fördelning av statsbidraget

4 § Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag. Förordning (2015:733).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland annat ta hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet

  • - lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
  • - anlägger genusperspektiv,
  • - kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer, och
  • - bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbidraget. (Förordning (2008:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:744, 2008:624

Överklagande

6 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. (Förordning (2008:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:744, 2008:624

Uppföljning och utvärdering

7 § Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2008:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:744, 2008:624

Särskilda föreskrifter

8 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:744, 2008:624

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:153

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1997-05-15
SFS-nummer
1997:153

Förordning (2002:1165) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2002:1165
Rubrik
Förordning (2002:1165) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Förordning (2005:744) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2005-12-01
SFS-nummer
2005:744
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2006.
Rubrik
Förordning (2005:744) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Förordning (2008:624) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:624
Rubrik
Förordning (2008:624) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Förordning (2015:733) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:733
Rubrik
Förordning (2015:733) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation