lagen.nu

Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-04-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:614
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-15

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning används begrepp i fråga om hemvärnet i samma betydelse som i hemvärnsförordningen (1997:146).

Dagpenning, dagersättning m.m.

2 § När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser

  • 1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning,
  • 2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,
  • 3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap,
  • 4. deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning. Förordning (2018:614).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:1072, 2000:62, 2018:614

2 a § När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser

  • 1. räddningstjänst, eller
  • 2. medverkan när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.

Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. Förordning (2018:614).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § Vid annan tjänstgöring än den som anges i 2 och 2 a §§, under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får hemvärnssoldaten dagersättning. Vid utbildning enligt 2 § 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för de dagar som hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614

4 § Vid tjänstgöring under hemvärnsberedskap får hemvärnssoldater dagpenning. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614
5 § Har upphävts genom förordning (2005:820).

6 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning för in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag såvida inte hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614

7 § Om en tjänstgöringsdag under tid då hemvärnsberedskap inte råder omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och dagersättning endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under tjänstgöringsperioden uppgår till minst sex timmar.

8 § Hemvärnssoldater får en utbildningspremie när de fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befäls- eller specialkurs inom hemvärnet. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:820, 2018:614

9 § Hemvärnssoldater har rätt till befattningspenning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan ersättning. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614

10 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om att hemvärnssoldater ska få ett särskilt arvode, om det finns särskilda skäl. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614

11 § Under hemvärnsberedskap betalas ett fälttraktamente som bestäms av regeringen.

Reseförmåner

12 § Hemvärnssoldater får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring i hemvärnet fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.

Vid tjänstledighet får hemvärnssoldater fri hemresa. Förordning (2018:614).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:820, 2018:614

13 § Om det inte lämnas ut någon färdbiljett till den som har rätt till fri resa enligt 12 §, har han eller hon i stället rätt till resekostnadsersättning. Ersättningen motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass eller med buss.

Om en fri resa görs med egen bil betalas ersättning enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Förordning (2018:204).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1478, 2018:204

14 § Hemvärnssoldater har vid sammanträde med rikshemvärnsrådet, rikshemvärnstinget och med något annat av hemvärnets särskilda organ för medinflytande rätt till fri resa enligt 12 § och traktamente. Traktamentet betalas enligt de bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för arbetstagare i Försvarsmakten. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614

15 § Hemvärnssoldater får fri inkvartering och fri förplägnad under sin tjänstgöring. Samma förmåner lämnas under den tid då hemvärnssoldaten efter kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte kan lämnas har hemvärnssoldaten rätt till ersättning som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:614

Övriga förmåner

16 § Hemvärnssoldater har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvarspliktiga får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:820, 2018:614

17 § Hemvärnssoldater har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag som totalförsvarspliktiga som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar har enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om tjänstgöringen ska pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har hemvärnssoldater rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

Hemvärnssoldater har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som totalförsvarspliktiga har enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. Förordning (2018:614).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1478, 2018:614

Övriga bestämmelser

18 § Föreskrifterna i 11 kap. 1-6 och 8 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas i fråga om dagpenning och familjebidrag. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap. 2 § den förordningen skall dock lämnas av Försvarsmakten. Förordning (2004:969).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:969

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Förordning (2007:877).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:877

20 § Andra verkställighetsföreskrifter än som anges i 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga får meddelas av Försvarsmakten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:147

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:147

Förordning (2000:62) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2000-03-01
SFS-nummer
2000:62
Rubrik
Förordning (2000:62) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2000:1072) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2000-12-11
SFS-nummer
2000:1072
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2000. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 2000.

Rubrik
Förordning (2000:1072) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2004:969) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:969
Rubrik
Förordning (2004:969) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2005:820) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner och hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 8, 12, 16 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:820
Rubrik
Förordning (2005:820) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner och hemvärnsmän

Förordning (2007:877) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:877
Rubrik
Förordning (2007:877) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2010:1478) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13, 17 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1478
Rubrik
Förordning (2010:1478) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2011:1570) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1570
Rubrik
Förordning (2011:1570) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:204
Rubrik
Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2018:614) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 2 a, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:614
Rubrik
Förordning (2018:614) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation