lagen.nu

Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:282
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Inledande bestämmelser

1 § Vägavgift skall betalas till staten enligt denna lag.

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs. Lag (2001:570).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1431, 2001:570

2 a § Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk. Lag (2006:474).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:474, 2006:236

Beskattningsmyndighet m.m.

3 § Beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift är Skatteverket. Lag (2003:721).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1431, 2003:721

4 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift. Lag (2003:721).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:721

Avgiftspliktiga fordon

5 § För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1.

Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg.

För svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha. Lag (2001:570).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:570

6 § Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

 • 1. Försvarsmakten,
 • 2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
 • 3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst, och
 • 4. väghållningen.

En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG eller yrkestrafiklagen (2012:210).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt. Lag (2014:669).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Avgiftsskyldiga

7 § Avgiftsskyldig för svenskt fordon är ägaren.

Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad i vägtrafikregistret som ägare. Lag (2006:236).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:570, 2006:236

8 § Avgiftsskyldig för ett utländskt fordon är den som vid tidpunkten för användningen av de i 5 § första stycket andra meningen nämnda vägarna äger eller för fordonet eller beslutar om användningen av fordonet eller har nyttjanderätt till det.

Om det finns flera avgiftsskyldiga, är de solidariskt ansvariga för den vägavgift som skall betalas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Avgiftspliktens inträde

9 § Avgiftsplikt för svenskt fordon inträder när fordonet införs i vägtrafikregistret eller, om fordonet samtidigt avställs, då avställningen upphör. Om fordonet är avställt på ägarens begäran, inträder avgiftsplikt då avställningen upphör. För icke avgiftspliktigt fordon som ändras till avgiftspliktigt fordon inträder avgiftsplikten när fordonet tas upp i vägtrafikregistret som avgiftspliktigt, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör. För fordon som tillhör någon av de i 6 § angivna kategorierna inträder avgiftsplikt när fordonet överlåts till annan, eller om fordonet är avställt eller ställs av vid överlåtelsen, då avställningen upphör.

Avgiftsplikt för utländskt fordon inträder när fordonet används på motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Lag (2001:570).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:570

Avgiftsperioder

10 § För svenskt fordon betalas vägavgift för en avgiftsperiod om ett år.

För utländskt fordon betalas vägavgift för kalenderdag, vecka, månad eller år. Längsta avgiftsperiod är ett år.

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Vägavgiftens storlek

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

11 § Vägavgift tas ut med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller enligt följande.

Fordon som inte uppfyller de fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 960 euro 96 euro 26 euro 8 euro
4 eller fler axlar 1 550 euro 155 euro 41 euro 8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 850 euro 85 euro 23 euro 8 euro
4 eller fler axlar 1 400 euro 140 euro 37 euro 8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 750 euro 75 euro 20 euro 8 euro
4 eller fler axlar 1 250 euro 125 euro 33 euro 8 euro

För svenskt fordon med en draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha. Lag (2011:289).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

11 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

Högst 3 axlar

EURO-klass Avgift per år i euro Avgift per månad i euro Avgift per vecka i euro Avgift per dag i euro
0 1 407 140 37 12
I 1 223 122 32 12
II 1 065 106 28 12
III 926 92 24 12
IV 842 84 22 12
V 796 79 21 12
VI eller renare 750 75 20 12
Minst 4 axlar
EURO-klass Avgift per år i euro Avgift per månad i euro Avgift per vecka i euro Avgift per dag i euro
0 2 359 235 62 12
I 2 042 204 54 12
II 1 776 177 47 12
III 1 543 154 41 12
IV 1 404 140 37 12
V 1 327 132 35 12
VI eller renare 1 250 125 33 12

Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass 0.

Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass V.

För ett svenskt fordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha. Lag (2019:155).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (6)

Beslut om vägavgift m.m. för svenskt fordon

12 § I fråga om vägavgift skall bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med

beskattningsmyndighet: Skatteverket, skattskyldig: avgiftsskyldig, skatteperiod: avgiftsperiod, skattskyldighet: avgiftsskyldighet, skattebelopp: avgiftsbelopp.

Vid tillämpningen av denna lag görs efterprövning i stället för efterbeskattning. Lag (2006:236).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:1431, 2003:721, 2006:236

Betalning och återbetalning m.m.

Svenskt fordon

13 § Vägavgift skall betalas under kalendermånaden före den månad då avgiftsperioden börjar om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

När avgiftsplikt inträder skall vägavgift betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde.

Om ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift skall tas ut med annat belopp skall ny vägavgift beslutas. Vägavgift skall betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett.

14 § Vägavgift skall betalas av,

 • 1. den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden,
 • 2. när avgiftsplikt inträder, den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid avgiftspliktens inträde,
 • 3. när ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift tas ut med ett annat belopp, den som är registrerad som ägare i vägtrafikregistret när registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett. Lag (2001:570).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:570

15 § Vägavgiften skall betalas genom att sättas in på ett särskilt konto.

Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot. Lag (2006:236).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:236
16 § Har upphävts genom lag (2008:478).

17 § Vägavgift ska betalas tillbaka om

 • 1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller
 • 2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Lag (2012:410).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (5)

17 a § Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra–fjärde styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket. Lag (2012:410).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

18 § Dröjsmålsavgift skall tas ut, om vägavgiften inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna om beslut om vägavgift i denna lag gäller även beslut om sådan befrielse.

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom...

19 § Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas. Lag (2012:410).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:478, 2012:410

Utländskt fordon

20 § Har upphävts genom lag (2008:478).
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

21 § Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Lag (2012:410).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

21 § Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000, 21 oktober 2010 och 6 december 2017 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Lag (2019:155).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

22 § Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro. Lag (2012:410).

Reglering av vägavgiften enligt euro-kursen

23 § Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro som anges i 11, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för varje kalenderår.

Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett belopp som beräknas för ett visst år före avrundning avviker från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska föregående års belopp fortsätta att gälla.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade belopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande kalenderår. Beloppen avrundas nedåt till närmaste lägre hela krontal. Lag (2008:478).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Betalning av vägavgift för utländska fordon

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om betalning av vägavgift för utländska fordon. Lag (2008:478).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:478

Användningsförbud

25 § Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas, om föreskriven vägavgift inte har betalats.

Första stycket skall inte tillämpas om ett betalningsuppdrag avseende vägavgiften har lämnats till en bank eller liknande betalningsförmedlare, även om vägavgiften inte har hunnit bokföras på det sätt som föreskrivs i 15 § andra stycket. Lag (2006:236).

Indrivning av vägavgift för svenskt fordon

26 § Om vägavgift inte betalas i rätt tid skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Kontrollbestämmelser

27 § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte används i strid mot bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag. Lag (2008:478).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:436, 2006:236, 2008:478

Straffbestämmelser m.m.

28 § Brukas ett fordon i strid mot 25 §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (2014:1414).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1414

29 § Ägaren av ett fordon som brukas i strid mot 25 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

Ägaren av ett fordon som på annat sätt brukas i strid mot 25 §, döms till penningböter, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

Lagrumshänvisningar hit (2)

30 § Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren enligt 27 § och döms i ägarens ställe enligt 29 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har utsett.

31 § I de fall som avses i 29 § döms även föraren till samma straff, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574). Lag (2002:579).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:579

32 § I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Transportstyrelsen på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret och inte är avställt skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade. Lag (2008:1368).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:570, 2008:1368
33 § Har upphävts genom lag (2008:478).

34 § Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag. Lag (2011:1389).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:550, 2011:1389

Överklagande

35 § I fråga om vägavgift skall bestämmelserna om överklagande i 7 kap. och 8 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med

skatteperiod: avgiftsperiod, efterbeskattning: efterprövning, skattskyldig: avgiftsskyldig, skattebelopp: avgiftsbelopp.

Beslut enligt 22 § får inte överklagas. Lag (2006:236).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:236

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:1137

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1137
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 • 2. Bestämmelserna i 8, 20-22 och 24-35 §§, samt bestämmelserna i 5 och 9-10 §§, såvitt avser utländska fordon, tillämpas först från och med den 1 februari 1998.
 • 3. För svenskt fordon som är avgiftspliktigt vid ikraftträdandet skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast den 20 januari 1998.
 • 4. För svenskt fordon som blir avgiftspliktigt under januari månad 1998 skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde.
 • 5. För svenskt fordon för vilket avgiftsplikt upphör under januari månad 1998 återbetalas erlagd vägavgift utan avdrag av den avgift som anges i 17 §.

Lag (1999:436) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:436
Rubrik
Lag (1999:436) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2000:487) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 11, 17 §§;ny 17 a §
SFS-nummer
2000:487
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 • 2. Vid återbetalning enligt 17 § tillämpas bestämmelsen i dess äldre lydelse om avgiftsplikten upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelsen i 17 a § tillämpas inte när avgiftsplikt upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2000:487) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129, EGTL36/1988 s33, EGTL44/2000 s 1
Ikraft
2001-01-01
CELEX-nr
31988L0077 31999L0096
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
SFS-nummer
2000:1431
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 11, 17, 21, 22 och 23 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 2001.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 • 3. Har vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter skall skillnaden mellan den beslutade och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i dess nya lydelse (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.
 • 4. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet skall betala tillkommande avgift.
 • 5. Tillkommande avgift skall betalas senast en månad efter ikraftträdandet.
 • 6. Tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas.
 • 7. Brukandeförbudet i 25 § skall för tillkommande avgift gälla först efter sista betalningsdag.
Rubrik
Lag (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förordning (2001:89) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2000:1431 såvitt avser 11, 17, 21, 22, 23 §§
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:89
Rubrik
Förordning (2001:89) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2001:570) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 14, 17 a, 32 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:570
Rubrik
Lag (2001:570) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2002:579) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:579
Rubrik
Lag (2002:579) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2003:550) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 34 §
SFS-nummer
2003:550
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:550) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2003:721) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 3, 4, 12 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:721
Rubrik
Lag (2003:721) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2006:236) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
Omfattning
ändr. 6, 7, 12, 15, 17 a, 23, 25, 27, 35 §§, rubr. närmast före 25 §;ny 2 a §
SFS-nummer
2006:236
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:236) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2006:474) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290
Omfattning
ändr. 2 a, 6 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:474
Rubrik
Lag (2006:474) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:79, bet. 2007/08:SkU29, rskr. 2007/08:187, EGTL36/1988 s33, EUTL275/2005 s1, EGTL40/1996 s1
Ikraft
2008-10-01
CELEX-nr
31988L0077, 32005L0055, 31996L0001
Omfattning
upph. 16, 20, 33 §§;ändr. 11, 17, 17 a, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr.närmast före 24 §
SFS-nummer
2008:478
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förordning (2008:759) om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2008:478
SFS-nummer
2008:759
Rubrik
Förordning (2008:759) om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2008:1368) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1368
Rubrik
Lag (2008:1368) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2011:289 ) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:289
Rubrik
Lag (2011:289 ) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2011:1389) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 34 §
SFS-nummer
2011:1389
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2011:1389) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2012:216) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
Ikraft
2012-06-01
CELEX-nr
32009R1071
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2012:216
Rubrik
Lag (2012:216) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9, rskr. 2011/12:169
Ikraft
2015-07-01
Omfattning
ändr. 17, 17 a, 19, 21, 22 §§
SFS-nummer
2012:410
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2014:669) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:669
Rubrik
Lag (2014:669) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förordning (2014:1324) om ikraftträdande av lagen (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:410
SFS-nummer
2014:1324
Rubrik
Förordning (2014:1324) om ikraftträdande av lagen (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2014:1414) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2015-01-02
SFS-nummer
2014:1414
Rubrik
Lag (2014:1414) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:32, bet. 2018/19:SkU9, rskr. 2018/19:152
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 11, 21 §§
SFS-nummer
2019:155
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 • 3. Om lagen träder i kraft före den 1 januari 2020 gäller för utsläppsklass EURO V från ikraftträdandet och till utgången av 2019 äldre bestämmelser om avgift per år, månad och vecka. Dessa bestämmelser ska för samma period tillämpas också i fråga om EEV-fordon som avses i 11 § tredje stycket i nya lydelsen.
 • 4. De belopp i euro som anges i 11 § i den nya lydelsen ska räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som avses i 23 § användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela krontal. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdandet och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker.
 • 5. Har en vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser ska skillnaden mellan den beslutade vägavgiften och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i den nya lydelsen (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.
 • 6. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet ska betala en tillkommande avgift.
 • 7. En tillkommande avgift ska betalas senast en månad efter ikraftträdandet.
 • 8. En tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas.
 • 9. Användningsförbudet i 25 § ska tillämpas först efter den sista betalningsdagen för en tillkommande avgift.

Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Kartorna är inte med.

Väg Från Till nr

E 4 E 10 E 12 E 14 E 22 trafikplats) E 65 Uppsala (Gnista trafikplats) Töre Holmsund Sundsvall Karlskrona (Vedeby trafikplats) Norrköping (Skälvs Svedala (Svedala trafikplats) Finska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Ystad (hamnen)

Rubrik
Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Officiell autentisk version

Omfattning
ikrafttr. av 2019:155
SFS-nummer
2019:282
Rubrik
Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation