lagen.nu

Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:317
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Inledande bestämmelser

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2018:688).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2019:317).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

Förundersökning

2 § Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2006:580).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:665, 2006:580

Tvångsmedel

3 § Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas. Lag (2006:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:665, 2006:580, 2006:580

4 § Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren uppdra åt Skatteverket att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan. Lag (2006:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Förenklad brottsutredning

5 § Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Lag (2006:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:580, 2003:665

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2–5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket. Lag (2017:453).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:580, 2017:453

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:1024

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1024

Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:517
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:95
Rubrik
Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §;ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:665
Rubrik
Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2005:924
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 6 §§;ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§ sätts närmast före 5, 6 §§;nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:580
Rubrik
Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:846
Rubrik
Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:453
Rubrik
Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:688
Rubrik
Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:12, bet. 2018/19:SkU16, rskr. 2018/19:207
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:317
Rubrik
Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation