lagen.nu

Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:805
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligt

  • 1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
  • 2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
  • 3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
  • 4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
  • 5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:183).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:183

2 § För besök som avses i 1 § får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen besluta om allmänna besökstider. Besökstiderna skall bestämmas så att de ger tillfredsställande möjligheter till besök utan att inkräkta på vården.

Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att besök tillåts även under andra tider än vad som är bestämt enligt första stycket, skall huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen beträffande viss eller vissa vårdtagare eller isolerade besluta om utvidgade besökstider.

3 § Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för överförande av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares personliga integritet är nödvändigt med inskränkningar av sådana besök som avses i 1 §, får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen i särskilda fall besluta om besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara generellt eller avse besök av en viss eller vissa personer.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:183

5 § Beslut enligt 2 § andra stycket och 3 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

6 § Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 37–47 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande. Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.

Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart. Lag (2018:805).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:805

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:981

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:981

Lag (2004:183) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:183
Rubrik
Lag (2004:183) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:805
Rubrik
Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation