lagen.nu

Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1996-02-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:435
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om genomförandet av internationella sanktioner som

 • 1. har beslutats eller rekommenderats av Förenta nationernas säkerhetsråd i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga, eller
 • 2. har beslutats i överensstämmelse med de särskilda bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i fördraget om Europeiska unionen och som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

I lagen finns också föreskrifter som gäller förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen. Lag (2010:435).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1451, 2010:435

Definition

2 § Vid genomförande av internationella sanktioner enligt denna lag avses med frysning: förbud mot förfogande över och tillhandahållande av tillgångar och ekonomiska resurser i syfte att förhindra varje möjlighet att utnyttja tillgångarna eller de ekonomiska resurserna utan särskilt tillstånd. Lag (2010:435).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1451, 2010:435

Regeringens beslut om sanktioner

3 § Regeringen får förordna att sanktioner enligt denna lag ska genomföras med anledning av ett beslut eller en rekommendation som avses i 1 § första stycket 1 eller ett beslut som avses i 1 § första stycket 2 och som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Förordnandet ska överlämnas till riksdagen för godkännande.

Ett förordnande upphör att gälla,

 • 1. om det inte har överlämnats till riksdagen för godkännande inom en månad från det att regeringen meddelade förordnandet, eller
 • 2. om riksdagen inte har godkänt det inom två månader från det att förordnandet överlämnades till riksdagen.

Vid beräkning av tid för riksdagens godkännande enligt andra stycket 2, ska man bortse från tid då riksdagen gör ett längre uppehåll i kammarens arbete än en månad. Lag (2010:435).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1451, 2010:435

4 § I enlighet med ett förordnande enligt 3 § första stycket får regeringen meddela föreskrifter om förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot en stat, ett område, en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet i fråga om

 • 1. utlänningars vistelse här i landet,
 • 2. in- eller utförsel av varor, pengar eller andra tillgångar,
 • 3. tillverkning,
 • 4. kommunikationer,
 • 5. kreditgivning,
 • 6. näringsverksamhet,
 • 7. trafik, eller
 • 8. undervisning och utbildning.

Ett förbud får inte gälla egendom som är avsedd endast för innehavarens personliga bruk. Lag (2010:435).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:435

5 § Förbud som har meddelats enligt 4 § gäller även förfaranden eller åtgärder som omfattas av avtal som har träffats innan förbudet trädde i kraft, om regeringen inte föreskriver något annat.

Upphävande av regeringens beslut

6 § Regeringen skall så snart som möjligt upphäva ett förordnande enligt 3 § första stycket eller föreskrifter som har meddelats i enlighet med ett sådant förordnande,

 • 1. när och i samma utsträckning som ett sådant beslut eller en sådan rekommendation som avses i 1 § första stycket har upphävts eller upphört att gälla, eller
 • 2. om förhållandena har ändrats så att syftet med ett sådant beslut som avses i 1 § första stycket 2 inte längre finns kvar.

Regeringen skall också så snart som möjligt upphäva föreskrifter som har meddelats i enlighet med ett förordnande enligt 3 § första stycket, om förordnandet har upphört att gälla enligt 3 § andra stycket. Lag (1998:1451).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1451

Undantag från förbud

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för särskilda fall medge undantag från förbud som har meddelats enligt 4 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Straff

8 § Den som uppsåtligen bryter mot förbud som har meddelats enligt 4 § döms till böter eller till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Den som har begått gärningen av grov oaktsamhet döms till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller också den som bryter mot förbud i förhållande till en stat eller ett område utanför Europeiska unionen eller mot förbud i förhållande till fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter i en förordning om ekonomiska sanktioner som

 • 1. har beslutats av Europeiska unionen med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
 • 2. har beslutats av Europeiska gemenskapen antingen före den 1 november 1993 med anledning av ett sådant beslut eller en sådan rekommendation som avses i 1 § första stycket 1, eller före den 1 december 2009 med stöd av artikel 60 eller artikel 301, eller någon av dessa artiklar i kombination med artikel 308, i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Till ansvar enligt denna paragraf ska inte dömas om brottet är ringa. Till ansvar ska inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till en gärning som avses i denna paragraf. Lag (2010:435).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

9 § En svensk medborgare som utomlands har begått brott som avses i 8 § skall dömas till ansvar enligt denna lag och vid svensk domstol.

Detta gäller även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena brottsbalken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Åtal

10 § Åtal för brott enligt 8 § får väckas bara efter förordnande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Förverkande

11 § Utbyte av brott enligt 8 § skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

12 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 8 § eller som har kommit till genom ett sådant brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 8 §, om brottet har fullbordats, samt egendom med vilken någon har tagit befattning som utgör sådant brott.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:312).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:312

Avvisning

13 § För att genomföra sanktioner i enlighet med ett förordnande enligt 3 § första stycket får regeringen meddela föreskrifter om att en utlänning kan avvisas enligt utlänningslagen (2005:716), om

 • 1. utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en stat, ett område, en juridisk person, en grupp eller en enhet som är föremål för sanktioner enligt 1 § första stycket, och
 • 2. utlänningen har begått eller avser att begå en handling som står i strid med antingen förbud enligt 4 § eller förbud i en sådan förordning om ekonomiska sanktioner som avses i 8 § andra stycket. Lag (2010:435).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:717, 2010:435

Tvångsmedel m.m.

14 § Bestämmelserna i 19-23, 26, 27 och 29 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling gäller vid brott mot ett förbud mot in- eller utförsel av varor eller åtgärder som främjar sådan in- eller utförsel som har föreskrivits

 • 1. enligt 4 §, eller
 • 2. i en sådan förordning om ekonomiska sanktioner som avses i 8 § andra stycket. Lag (2010:435).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1231, 2010:435

Tillkännagivande i Svensk författningssamling

15 § Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna vilka förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra stycket. Lag (2010:435).

16 § har upphävts genom lag (1998:309).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:95

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:95
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996, då lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall upphöra att gälla.
 • 2. Den äldre lagen, med undantag av dess 9 §, gäller dock fortfarande i fråga om sådana förordnanden och föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av den lagen.
 • 3. I fråga om undantag från förbud som har meddelats med stöd av 3-8 §§ i den äldre lagen gäller 7 § i den nya lagen.

Lag (1998:309) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 1997/98:UU24, rskr. 1997/98:248
Omfattning
ny 16 §, rubr. närmast före 16 §;begr. giltighet
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:309
Rubrik
Lag (1998:309) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Lag (1998:1451) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 15 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1451
Rubrik
Lag (1998:1451) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Lag (1998:1452) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1998:1452
Rubrik
Lag (1998:1452) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

1999:185

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1998:1452
SFS-nummer
1999:185

Lag (2000:1231) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1231
Rubrik
Lag (2000:1231) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Lag (2005:312) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:312
Rubrik
Lag (2005:312) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Lag (2005:717) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2005:717
Rubrik
Lag (2005:717) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Lag (2010:435) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:97, bet. 2009/10:UU21, rskr. 2009/10:251
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 15 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:435
Rubrik
Lag (2010:435) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation