lagen.nu

Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1996-07-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid tillämpning av 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall i stället för vad som där stadgas gälla följande. Skatten enligt första och andra styckena är fem respektive tio kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde om förvärvet sker under tiden den 12 juni 1996-31 december 1997 och inskrivning beviljas senast den 31 mars 1998.

Rättsfall (1)

RH 1998:102: Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall har...

2 § Har fast egendom eller tomträtter förvärvats efter den 11 juni 1996 och har inskrivning beviljats under tiden den 12 juni 1996-31 juli 1996 och har stämpelskatt fastställts enligt bestämmelserna i 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall två tredjedelar av den inbetalda skatten återbetalas med tillämpning av bestämmelserna i 40 § nämnda lag. Detsamma gäller den dröjsmålsavgift som kan ha påförts den skattskyldige.

Beslut om återbetalning enligt denna bestämmelse skall vid tillämpning av lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter anses utgöra ett beslut enligt den lagen.

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 610: När förvärv av fast egendom sker genom inrop på exekutiv auktion skall...

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:837

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307
Ikraft
1996-08-01
SFS-nummer
1996:837
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation