lagen.nu

Lag (1996:742) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4-a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1997 minskas med 5,7 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:742

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:742
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation