lagen.nu

Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1996-05-31
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna lag föreskrivs med anledning av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 vissa begränsningar i fråga om tillämpningen av svensk lag.

2 § Om ett brott mot bestämmelser i svensk lag om förebyggande, begränsning och kontroll av förorening av den marina miljön begås på ett fartyg registrerat i en främmande stat när fartyget befinner sig utanför svenskt inre vatten, får inte strängare straff än böter dömas ut.

Detta gäller dock inte allvarliga och uppsåtliga gärningar som avser förorening i territorialhavet.

3 § Påföljd för brott som avses i denna lag får endast dömas ut om den misstänkte häktats eller fått del av åtal för brottet inom tre år från det att brottet begicks. Om påföljd för brottet faller bort tidigare enligt 35 kap. 1 § brottsbalken gäller i stället den bestämmelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:517

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:517
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation