lagen.nu

Förordning (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1270
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillstånd

1 § Försvarsmakten skall skaffa Regeringskansliets tillstånd innan myndigheten anordnar besök av en utlänning vid en krigsstabsplats eller en ledningscentral eller vid ett förband eller en annan enhet under pågående beredskapsuppdrag eller krigsförbandsövning.

Regeringskansliets tillstånd krävs också om en utlänning skall tjänstgöra vid en svensk militär enhet. Förordning (1996:1522).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1522

2 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut skall skaffa Regeringskansliets tillstånd innan myndigheterna anordnar besök av en utlänning som har en befattning som motsvarar en befattning inom Försvarsmakten som överbefälhavare eller ställföreträdande myndighetschef, högre militär chef i Högkvarteret eller en befattning som motsvarar en befattning som chef för Försvarets materielverk eller Totalförsvarets forskningsinstitut. Förordning (2005:510).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Regeringskansliets tillstånd krävs också om en utlänning ska genomgå

  • 1. taktisk utbildning vid Försvarsmakten,
  • 2. utbildning vid Totalförsvarets forskningsinstitut, eller
  • 3. utbildning med anknytning till totalförsvarsverksamhet vid Försvarshögskolan.

Första stycket gäller inte om utbildningen är reglerad inom ramen för en överenskommelse mellan Sverige och andra stater. Förordning (2007:1270).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

3 a § Anmälan om tillstånd enligt 1-3 §§ skall ges in till Försvarsdepartementet. Förordning (1996:1522)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1522

4 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut skall den 1 april och den 1 oktober varje år till Försvarsdepartementet rapportera besök av utlänningar som anordnats utöver sådana besök som sägs i 1-3 §§. Förordning (2000:910).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:910

Undantag

5 § Tillstånd enligt 1 och 2 §§ samt rapport enligt 4 § behövs inte om besöket är föranlett av att utlänningen skall

  • 1. förbereda, delta i eller följa upp verksamhet inom ramen för en överenskommelse mellan Sverige och andra stater om samarbete inom totalförsvarets område,
  • 2. förbereda, delta i eller följa upp en affärsförhandling,
  • 3. göra en anmälan eller en uppvaktning eller på något annat sätt medverka i endast protokollära sammanhang, eller
  • 4. delta i ett samkväm eller annan liknande verksamhet.

5 a § Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut behöver inte skaffa tillstånd enligt 1 och 2 §§ eller lämna rapport enligt 4 § när de bedriver sådan verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrät- telseverksamhet. Försvarsmakten behöver inte heller skaffa ett sådant tillstånd eller lämna en sådan rapport när den bedriver militär säkerhetstjänst. Förordning (2000:910).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:910, 2000:530

6 § Som anordnande av besök enligt denna förordning skall inte anses när myndigheten ger en utlänning tillträde till lokaler, anläggningar, fartyg eller områden som vid tillfället är tillgängliga för allmänheten eller som utlänningen måste komma till för att kunna framställa en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:442

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:442

Förordning (1996:1522) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;ny 3 a §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1522
Rubrik
Förordning (1996:1522) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Förordning (2000:530) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 5 a §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:530
Rubrik
Förordning (2000:530) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Förordning (2000:910) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 a §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:910
Rubrik
Förordning (2000:910) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Förordning (2003:633) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:633
Rubrik
Förordning (2003:633) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Förordning (2005:510) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartements verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:510
Rubrik
Förordning (2005:510) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartements verksamhetsområde

Förordning (2007:1270) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1270
Rubrik
Förordning (2007:1270) om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation