lagen.nu

Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:136
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21

Organisation

1 § I Högsta domstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

2 § Högsta domstolens ordförande är administrativ chef för Högsta domstolen. Högsta domstolens ordförande ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att Högsta domstolen hushållar väl med statens medel. Förordning (2007:1084).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1084

2 a § Högsta domstolens ordförande är skyldig att vid Högsta domstolen genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket. Förordning (2007:1084).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1084

3 § Vid Högsta domstolen finns ett kansli. Chef för kansliet är kanslichefen. Förordning (2008:304).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:304

4 § Högsta domstolen får besluta att domstolen ska vara indelad i avdelningar. Om Högsta domstolen är indelad i avdelningar, delar domstolen för viss tidsperiod in justitieråden till tjänstgöring på avdelningarna. Den som är ordförande på en avdelning leder arbetet på avdelningen. Förordning (2009:348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:348

4 a § I en arbetsordning ska Högsta domstolen meddela de föreskrifter som behövs om Högsta domstolens organisation och formerna för Högsta domstolens verksamhet.

Högsta domstolen får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden. Förordning (2007:1084).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1084

Myndighetsförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas på Högsta domstolen:

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om arbetsgivarpolitik,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

21 § om myndighetens beslut.

Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (2007:1084).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1084

Handläggningen av målen

6 § Mål ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

Kriterierna för fördelningen av mål ska framgå av arbetsordningen. Förordning (2018:426).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2018:426

7 § För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig beredningschef eller en ansvarig justitiesekreterare.

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt sätt.

Högsta domstolen får besluta att beredningen av ett mål ska ledas av ett justitieråd. I sådana fall ansvarar justitierådet för de åtgärder han eller hon beslutar om. Det justitieråd som leder beredningen av ett mål deltar i handläggningen och avgörandet av målet. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

7 a § Ett avräkningsunderlag enligt 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska upprättas av en beredningschef eller en justitiesekreterare. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1800, 2000:681

8 § Ledamöterna i Högsta domstolen ska, när det behövs, lämna justitiesekreterare råd för beredningen av målen. Förordning (2010:1800).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

9 § En beredningschefs och en justitiesekreterares behörighet vid beredningen av mål ska framgå av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det också framgå vilka uppgifter som får delegeras till någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd. Förordning (2017:546).

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de har kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning.

Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Förordning (2008:304).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:304

11 § Om ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål bör avgöras skyndsamt, ska en beredningschef eller en justitiesekreterare genast anmäla detta för kanslichefen. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800
12 § Har upphävts genom förordning (2008:304).
13 § Har upphävts genom förordning (2008:304).

14 § Vad som i denna förordning föreskrivs om målen gäller även ärenden som inte är administrativa.

Handläggningen av administrativa ärenden

15 § Administrativa ärenden avgörs av Högsta domstolen i plenum eller i kollegium, av Högsta domstolens ordförande eller av kanslichefen.

16 § Plenum består vid handläggning av administrativa ärenden av justitieråden och kanslichefen.

17 § Kollegium består av Högsta domstolens ordförande, av tre andra justitieråd som utses särskilt och av kanslichefen. Högsta domstolens ordförande är ordförande i kollegiet.

För varje annan ledamot än Högsta domstolens ordförande och kanslichefen skall det finnas en personlig ersättare, som träder in när ledamoten har förhinder.

De ledamöter som skall utses särskilt och ersättarna för dem utses för högst ett år i sänder.

18 § I plenum utses ledamöterna i kollegiet och ersättarna för dem. I plenum beslutas vidare om riktlinjer för ledamöternas tjänstgöring, ordningen för handläggning av målen och, om domstolen är indelad i avdelningar, avdelningarnas sammansättning. I plenum avgörs dessutom de ärenden som har hänskjutits dit av kollegiet eller Högsta domstolens ordförande.

I fråga om Högsta domstolens handläggning av ärenden enligt lagen (2003:333) om Lagrådet finns bestämmelser i den lagen. Förordning (2009:348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:348

19 § I kollegium avgörs de ärenden som avser

  • 1. viktigare frågor om Högsta domstolens organisation eller arbetsformer som inte ska avgöras i plenum,
  • 2. riktlinjer för beredningen av målen och fördelningen av dessa på de organisatoriska enheterna samt för beredningschefs och justitiesekreterares tjänstgöring,
  • 3. förslag till Domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,
  • 4. anställning som beredningschef eller justitiesekreterare för längre tid än sex månader i de fall kollegiet inte tidigare beslutat om anställningen eller den sammanlagda tiden överstiger sex år,
  • 5. annat skiljande från anställningar och uppdrag än avskedande, och
  • 6. frågor som Högsta domstolens ordförande hänskjuter till kollegiet.

Kollegiet får, om inte annat är särskilt föreskrivet, hänskjuta ärenden som avses i första stycket till plenum. Förordning (2010:1800).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

20 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum eller i kollegium avgörs av Högsta domstolens ordförande, om de är av sådan vikt att ordföranden bör avgöra dem eller ordföranden av annat skäl har förbehållit sig beslutanderätten.

Högsta domstolens ordförande får hänskjuta ärenden till kollegiet. Ärenden som avser yttranden i lagstiftningsfrågor och inte är sådana att de bör handläggas i kollegium får hänskjutas till plenum.

Lagrumshänvisningar hit (1)

21 § Andra ärenden än de som avses i 18–20 §§ avgörs av kanslichefen.

Högsta domstolen får genom bestämmelser i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över till någon annan anställd än kanslichefen att avgöra ärenden som inte är av sådan art att de bör avgöras av kanslichefen. Under samma förutsättningar får sådana ärenden lämnas över till någon som är anställd vid en annan allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten. Förordning (2017:546).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:546

22 § I ärenden som handläggs i plenum eller i kollegium är Högsta domstolen beslutför, när minst hälften av dem som skall delta är närvarande. När ärenden som är av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga vara närvarande.

23 § När Högsta domstolens ordförande är frånvarande får det varken fattas beslut som är av större vikt och kan anstå utan olägenhet eller utan ordförandens medgivande vidtas åtgärder som rubbar eller ändrar föreskrifter som Högsta domstolen har meddelat eller riktlinjer som Högsta domstolen har beslutat.

24 § Högsta domstolen beslutar om föredragning i administrativa ärenden.

Anställningar m.m.

25 § Bestämmelser om utnämning av justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Högsta domstolen ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som justitieråd som behöver tillsättas.

Andra anställningar beslutas av Högsta domstolen. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1800

26 § Vid anställning av beredningschef och justitiesekreterare tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Beredningschef och justitiesekreterare anställs för högst fyra år med möjlighet till förlängning med högst två år. Om det finns särskilda skäl, får anställningen förlängas med ytterligare högst två år.

Om anställningen ska upphöra vid anställningstidens utgång, gäller inte 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

27 § Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställning som kanslichef, beredningschef eller justitiesekreterare.

Beredningschef och justitiesekreterare ska vara lagfarna. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

28 § Ersättare för ett justitieråd enligt 3 kap. 4 § fjärde stycket rättegångsbalken förordnas av Högsta domstolen. Förordning (2017:546).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:546

Ledigheter m.m.

29 § Högsta domstolen beslutar om ledighet för justitieråden och övrig personal med de begränsningar som följer av särskilda föreskrifter om ledighet för icke ordinarie domare.

30 § När Högsta domstolens ordförande är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, fullgörs uppgifterna som ordförande av det i anställningen äldsta justitierådet. Om Högsta domstolen är indelad i avdelningar, fullgörs uppgifterna i stället av den i anställningen äldste ordföranden på avdelning eller av det i anställningen äldsta justitieråd som tjänstgör som ordförande på avdelning.

När en ordförande på en avdelning är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, leds arbetet på avdelningen av det i anställningen äldsta justitierådet på avdelningen. Förordning (2009:348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:348

31 § Domstolsverket utövar myndighetens befogenhet enligt 33 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

32 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller kanslichef, beredningschef och justitiesekreterare.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än justitieråd, kanslichef, beredningschef eller justitiesekreterare. Förordning (2010:1800).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:304, 2010:1800

32 a § En ordinarie domare som vill vara kvar i anställningen efter uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos Domstolsverket. Ansökan skall ges in till Domstolsverket senast fyra månader innan sökanden uppnår nämnda ålder. Om Domstolsverket anser att ansökan inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen. Förordning (2005:773).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:773

33 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller ordföranden i Högsta domstolen.

Det finns också bestämmelser i kollektivavtal om skyldigheten för justitieråd att anmäla bisyssla. Vid tillämpningen av avtalsbestämmelserna om bisyssla är regeringen arbetsgivare för ordföranden i Högsta domstolen och Högsta domstolen arbetsgivare för de övriga justitieråden. Förordning (2019:136).

Ändringar/Förarbeten (3)

Överklagande av administrativa beslut

34 § Högsta domstolens beslut i andra administrativa ärenden än anställningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Beslut om indelningen av anställda på organisatorisk enhet, om att ett visst mål ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål får inte överklagas. Förordning (2008:304).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:377

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:377

Förordning (1997:425) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:425
Rubrik
Förordning (1997:425) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (1998:1222) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
1998-11-02
SFS-nummer
1998:1222
Rubrik
Förordning (1998:1222) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2000:366) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:366
Rubrik
Förordning (2000:366) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2000:681) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:681
Rubrik
Förordning (2000:681) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2001:1020) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1020
Rubrik
Förordning (2001:1020) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2003:239) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:239
Rubrik
Förordning (2003:239) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2005:773) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 32 a §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:773
Rubrik
Förordning (2005:773) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2006:1417) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1417
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden om anställning av kanslichef eller revisionssekreterare som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:1417) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2007:1084) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5, 34 §§, rubr. närmast före 5 §;nya 2 a, 4 a §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1084
Rubrik
Förordning (2007:1084) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2008:304) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12, 13 §§;ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 27, 32, 34 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:304
Rubrik
Förordning (2008:304) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2009:348) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 18, 30 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:348
Rubrik
Förordning (2009:348) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2010:1800) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7, 7 a, 8, 9, 11, 19, 25, 26, 27, 32 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1800
Rubrik
Förordning (2010:1800) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2017:546) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 21, 28 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:546
Rubrik
Förordning (2017:546) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2018:426) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:426
Rubrik
Förordning (2018:426) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:136
Rubrik
Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation