lagen.nu

Lag (1996:242) om domstolsärenden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1915
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Lag (1996:242) om domstolsärenden är en lag som reglerar handläggningen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen av sådana rättsvårdsärenden som skall tas upp av en tingsrätt och som inte skall handläggas enligt rättegångsbalken enligt lagen om domstolsärenden.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller handläggningen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen av sådana rättsvårdsärenden som skall tas upp av en tingsrätt och som inte skall handläggas enligt rättegångsbalken.

2 § Om en annan lag än förvaltningslagen (2017:900) innehåller en bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen. Lag (2018:776).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:776

Domstolarnas sammansättning m.m.

3 § I fråga om domstolar och domare tillämpas 1-4 kap. rättegångsbalken. Vid handläggningen av ett ärende består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av tre sådana domare. När det gäller hovrättens sammansättning tillämpas rättegångsbalkens bestämmelser för tvistemål. Vid omröstning tillämpas 16 eller 29 kap. rättegångsbalken. En skiljaktig mening skall antecknas.

När en anställd som inte är lagfaren domare handlägger ett ärende enligt en särskild föreskrift gäller reglerna om jäv i 4 kap. rättegångsbalken.

Rättsfall (2)

MÖD 2013:19: Domarjäv ------ Tekniskt råd deltog i två avgöranden från mark- och...
MÖD 2013:19: Domarjäv----- Tekniskt råd deltog i två avgöranden från mark- och miljödomstol...

Hur ärendet inleds vid tingsrätten

4 § Den som vill inleda ett ärende vid tingsrätten genom anmälan, ansökan, överklagande eller på annat sätt skall göra detta skriftligen. Regeringen får för vissa slags ärenden bestämma att det får göras i annan

form.

Rättsfall (1)

MÖD 2012:9: Formkrav för överklagande ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en...

5 § En enskild parts första skrivelse till tingsrätten ska innehålla uppgifter om partens

 • 1. namn och personnummer eller organisationsnummer,
 • 2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där parten kan anträffas för delgivning,
 • 3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om tingsrätten begär det,
 • 4. e-postadress, och
 • 5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med parten.

Om den enskilde har en ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter lämnas även om ställföreträdaren. Har den enskilde utsett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.

Finns det en enskild motpart i ärendet, ska den som inleder ärendet lämna uppgifter om motparten i de hänseenden som anges i första och andra styckena. Uppgift om motpartens eller dennes ställföreträdares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud behöver dock lämnas endast om uppgiften är tillgänglig utan särskild utredning för den som inleder ärendet. Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifterna ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till tingsrätten. Om något av dessa förhållanden ändras eller om en uppgift är ofullständig eller felaktig, ska det genast anmälas till tingsrätten. Lag (2010:1966).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1966

6 § En ansökan skall innehålla uppgifter om

 • 1. det som yrkas,
 • 2. de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet och
 • 3. de bevis som åberopas och det som skall styrkas med varje särskilt bevis.

Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med ansökan.

7 § Ett överklagande skall innehålla uppgifter om

 • 1. det beslut som överklagas,
 • 2. i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas,
 • 3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och
 • 4. de bevis som åberopas och det som skall styrkas med varje särskilt bevis.

Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med överklagandet.

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 109: I ärende om utmätning för uttagande av bl.a. böter och skatt har utmätningen...

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Har ett överklagande getts in till tingsrätten i stället för till den förvaltningsmyndighet som meddelat det överklagade beslutet, skall tingsrätten överlämna överklagandet till myndigheten. Överklagandet skall anses ha kommit in till myndigheten den dag det kom in till tingsrätten.

Finner tingsrätten i annat fall i samband med att ett ärende inleds att den saknar behörighet att handlägga ärendet men att en annan domstol skulle vara behörig, skall tingsrätten lämna över den skrivelse genom vilken ärendet inletts till den domstolen, om den som inlett ärendet inte har något att invända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att skrivelsen överlämnas. Skrivelsen skall anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som den kom in till den tingsrätt som först tog emot skrivelsen.

Rättsfall (1)

NJA 2015 s. 653: När ett överklagande har getts in till fel domstol finns det inte utrymme för...

Brister i en inledande skrivelse m.m.

9 § Om den skrivelse genom vilken ärendet inletts innehåller brister, får domstolen förelägga parten att avhjälpa dem inom en viss tid. Har föreskriven avgift inte betalats, skall parten föreläggas att betala. När det finns anledning till det skall domstolen förelägga parten att ge in ett bevis om sin behörighet att inleda ärendet vid domstolen eller om vem som är ställföreträdare för en part. Om ärendet inte kan prövas i sak utan att föreläggandet följts, skall parten upplysas om detta.

Rättsfall (1)

RH 2016:44: Om ett överklagande i ett domstolsärende inte uppfyller de formella kraven...

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Följs inte ett föreläggande enligt 9 §, skall tingsrätten avvisa anmälan, ansökan eller överklagandet,

 • 1. om bristerna är sådana att den skrivelse genom vilken ärendet inletts inte kan läggas till grund för någon prövning i sak,
 • 2. om bristerna avser föreskrifterna i 5 § och inte har endast ringa betydelse för frågan om delgivning eller
 • 3. om föreskriven avgift inte har betalats.

Avvisning skall ske även när det finns något annat hinder för prövningen. Frågan om ett överklagande har kommit in i rätt tid skall dock prövas av tingsrätten endast när en förvaltningsmyndighet har beslutat om avvisning och myndighetens beslut överklagas till tingsrätten.

Rättsfall (3)

MÖD 2012:5: Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall m.m.; fråga om avvisning av...
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om...
RH 2017:22: Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat om utmätning, har gäldenären ringt en...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Beslutsmyndighetens ställning vid överklagande

11 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut, är förvaltningsmyndigheten motpart till den enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 3: Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Allmänt om handläggningen av ärenden

12 § Domstolen skall se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Genom frågor och påpekanden skall domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar.

Rättsfall (7)

MÖD 2018:10: Syn ----- Enligt 3 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska...
NJA 2011 s. 381: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förordnande av särskild företrädare...
NJA 2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt...
NJA 2014 s. 731: Innebörden av domstolens utredningsskyldighet i ärenden om upphörande av...
NJA 2015 s. 546: Domstolens utredningsskyldighet i ärenden om adoption.
NJA 2018 s. 350: Fråga hur en domstol ska förhålla sig till utredningen i ett ärende rörande...
RH 2016:44: Om ett överklagande i ett domstolsärende inte uppfyller de formella kraven...

13 § Förfarandet hos domstolen är skriftligt.

I förfarandet bör det ingå sammanträde när detta kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av ärendet.

Domstolen kan begränsa ett sammanträde till att utreda parternas ståndpunkter i ärendet, till att ta upp muntlig bevisning eller på det sätt som annars är lämpligt.

Rättsfall (4)

MÖD 2013:45: Klagomål på buller m.m. ----- En mark- och miljödomstols underlåtenhet att på...
NJA 1999 s. 602: Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i mål om skuldsanering. 13 och 14...
NJA 2008 s. 1053: Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av...
RH 2001:65: I ett utsökningsmål begärde klaganden att få höras under sanningsförsäkran....

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Domstolen skall hålla sammanträde, om det begärs av en enskild part. Sammanträde behöver dock inte hållas om ärendet inte skall prövas i sak, om avgörandet inte går parten emot eller om ett sammanträde på grund av någon annan särskild omständighet inte behövs.

Rättsfall (11)

MÖD 2013:45: Klagomål på buller m.m. ----- En mark- och miljödomstols underlåtenhet att på...
NJA 1998 s. 860: Fråga om HovR bort hålla sammanträde i ett domstolsärende. 14 § lagen...
NJA 1999 s. 602: Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i mål om skuldsanering. 13 och 14...
NJA 2000 s. 161: Fråga om prövningstillstånd i hovrätt sedan tingsrätt avgjort överklagande av...
NJA 2003 s. 523: Fråga om HovR:n bort hålla sammanträde i ett ärende om förordnande av...
NJA 2005 s. 697: En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om...
NJA 2008 s. 1053: Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av...
NJA 2008 s. 963: Frågor om tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av...
RH 1997:64: Rätt till muntlig förhandling har ansetts föreligga i skuldsaneringsärende vid...
RH 2001:65: I ett utsökningsmål begärde klaganden att få höras under sanningsförsäkran....
RH 2014:57: Ett ärende om anordnande av förvaltarskap avgjordes slutligt vid tingsrätten av...

Skriftväxlingen

15 § Om det i ärendet finns en motpart, skall domstolen ge denne tillfälle att svara inom en viss tid. Domstolen skall samtidigt lämna en upplysning om att ärendet kan komma att avgöras även om det inte kommer in något svar till domstolen.

Första stycket gäller inte,

 • 1. om det saknas anledning att anta att ärendet till någon del kommer att avgöras till motpartens nackdel eller
 • 2. om motparten är en sådan förvaltningsmyndighet som avses i 11 § och det är onödigt att myndigheten ges tillfälle att svara.

Rättsfall (1)

RH 2006:45: En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits...

Lagrumshänvisningar hit (5)

16 § Den som getts tillfälle att svara skall göra det skriftligen, om inte domstolen bestämmer att svaret får lämnas muntligen.

I svaret skall parten ange om yrkandena i ärendet eller, när ärendet har inletts genom en anmälan, den åtgärd som ärendet gäller medges eller inte medges. Om yrkandena eller åtgärden inte medges, skall parten ange skälen för detta och de bevis som åberopas. Skriftliga bevis skall ges in till domstolen.

17 § Domstolen får förelägga en part att inom en viss tid yttra sig skriftligen. I föreläggandet skall det tas in en upplysning om att ärendet kan komma att avgöras även om det inte kommer in något sådant yttrande till domstolen.

Sammanträde

18 § Till ett sammanträde skall domstolen kalla den som är part. En myndighet som är motpart enligt 11 § behöver dock inte kallas annat än om domstolen finner att myndighetens närvaro behövs för utredningen i ärendet. Myndigheten skall dock alltid underrättas om sammanträdet.

I kallelsen skall det tas in en upplysning om betydelsen enligt 20 § av att parten uteblir från sammanträdet. Om domstolen finner att en part bör infinna sig personligen, får domstolen föreskriva vite.

I fråga om ersättning för kostnader för parts inställelse tillämpas 11 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1996:1653).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1653
19 § Har upphävts genom lag (2005:707).

20 § Att en part uteblir från ett sammanträde hindrar inte att domstolen handlägger och avgör ärendet. Om det i tingsrätt är den som inlett ärendet eller i högre domstol klaganden som uteblir, får ärendet avskrivas från vidare handläggning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

21 § I fråga om offentlighet och ordning m.m. vid ett sammanträde tillämpas 5 kap. 1-5 och 9-12 §§ rättegångsbalken.

Under sammanträdet skall det föras anteckningar om vad som förekommer vid detta när det gäller yrkanden, medgivanden, bestridanden, åberopanden, invändningar och erkännanden samt om den utredning som läggs fram vid sammanträdet. Har sammanträdet begränsats enligt 13 §, skall även det antecknas.

I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte och av syn tillämpas 6 kap. 6 och 6 a §§ rättegångsbalken. Lag (2005:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:707

Parters rätt att få del av uppgifter

22 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är part har fått kännedom om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten och har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.

Domstolen får dock avgöra ärendet utan att så har skett

 • 1. om avgörandet inte går parten emot,
 • 2. om uppgiften saknar betydelse eller
 • 3. om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att parten får kännedom om uppgiften.

I fråga om en myndighet som är motpart enligt 11 § behöver första stycket inte tillämpas, om detta är onödigt.

Bevisning

23 § I fråga om bevisning i allmänhet tillämpas 35 kap. 1-7 och 10 12 §§ rättegångsbalken.

Skriftliga handlingar vilka åberopas som bevis skall ges in till domstolen utan dröjsmål. Detsamma gäller sådana föremål vilka åberopas som bevis och kan flyttas till domstolen. Om det behövs får domstolen förelägga den part som åberopat beviset att inom en viss tid ge in detta. I föreläggandet skall det tas in en upplysning om att ärendet kan komma att avgöras även om parten inte gett in beviset.

Rättsfall (1)

RH 2005:15: Betydelsen av anteckning på parkeringsanmärkning.

24 § Vid sammanträde får vittnesförhör hållas. Förhöret får hållas under ed. I övrigt tillämpas 36 kap. 1-18 och 20-25 §§ rättegångsbalken på förhöret. Lag (2005:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:707

25 § I fråga om skriftliga bevis tillämpas 38 kap. 1-5 och 7-9 §§ rättegångsbalken. I fråga om syn tillämpas 39 kap. 1 och 4-5 §§ rättegångsbalken. I fråga om sakkunnig tillämpas 40 kap. rättegångsbalken, dock inte hänvisningen i 11 § till 36 kap. 19 § rättegångsbalken. Lag (2005:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:707

Säkerhetsåtgärder och inhibition

26 § Om det är av synnerlig vikt, får domstolen för tiden intill dess att ärendet har avgjorts besluta om sådana åtgärder som säkerställer det som ärendet gäller. Den som åtgärden rör skall dessförinnan ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål. Beslutet får när som helst ändras.

En domstol som skall pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas och även i övrigt besluta tills vidare rörande saken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslut

27 § Domstolens beslut skall grundas på det som handlingarna innehåller och det som i övrigt har förekommit i ärendet.

Om ärendet har inletts genom en ansökan eller ett överklagande, får det beslut genom vilket ärendet avgörs inte gå utöver det som yrkats. När det finns särskilda skäl får dock domstolen även utan yrkande besluta till det bättre för en enskild part, om det inte är till nackdel för något motstående enskilt intresse.

Rättsfall (2)

MÖD 2014:36: Bullervillkor för vindkraftverk-----Den omständigheten att kommunen efter mark-...
RH 2014:57: Ett ärende om anordnande av förvaltarskap avgjordes slutligt vid tingsrätten av...

28 § Av ett beslut genom vilket domstolen avgör ärendet skall de skäl som bestämt utgången framgå, om beslutet går någon part emot. Detsamma gäller andra beslut, om det behövs. I ett beslut som innebär att ett överklagat beslut fastställs behöver skälen anges endast om de avviker från skälen i det överklagade beslutet.

29 § Det beslut genom vilket domstolen avgör ärendet skall sändas till parterna samma dag som beslutet meddelas eller, om beslutet meddelas vid ett sammanträde, inom en vecka från sammanträdet. Om det finns en skiljaktig mening skall den bifogas.

30 § I de fall där ett beslut kan överklagas skall parterna få upplysning om detta.

Innebär beslutet att ärendet avgjorts skall parterna få upplysning om vad de skall iaktta vid ett överklagande. Har ärendet inte avgjorts, skall parterna underrättas om att de efter begäran kan få en sådan upplysning från domstolen.

Krävs det prövningstillstånd vid överklagande, skall parterna få upplysning även om detta och om de grunder på vilka sådant tillstånd kan meddelas.

Omedelbar verkställighet

31 § I fråga om omedelbar verkställighet av domstolens beslut tillämpas 17 kap. 14 § rättegångsbalken. Ett beslut enligt 26 § får verkställas omedelbart.

Rättegångskostnader

32 § I ett ärende där enskilda är motparter till varandra får domstolen med tillämpning av 18 kap. rättegångsbalken förplikta den ena parten eller dennes ställföreträdare, ombud eller biträde att ersätta den andra parten för dennes kostnader i ärendet eller det som i domstolen betalats av allmänna medel.

Rättsfall (9)

NJA 1998 s. 443: I ärende om utmätning för uttagande av bl a böter och skatt har staten ansetts...
NJA 2000 s. 109: I ärende om utmätning för uttagande av bl.a. böter och skatt har utmätningen...
NJA 2012 s. 896: Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig...
NJA 2014 s. 578: När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen tillhör...
NJA 2015 s. 374: En enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål som avser fordran på skatt,...
RH 1997:63: Staten har betraktats som enskild part i ärende rörande verkställighet av ett...
RH 2002:18: Sedan hovrätten, efter ansökan av borgenären, med stöd av Luganokonventionen...
RH 2004:65: Frågan om en förmögenhetsökning huvudsakligen uppkommen till följd av att...
RH 2010:59: En gäldenär som är sambo med en välbeställd person har inte beviljats...

Rättelse av skrivfel och liknande

33 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av domstolens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får rättas av domstolen.

Om domstolen av misstag inte har fattat ett beslut som skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får domstolen komplettera sitt avgörande i det hänseendet inom två veckor från det att avgörandet meddelades.

Om det inte är uppenbart obehövligt skall parterna få tillfälle att yttra sig innan rättelse eller komplettering sker. Rättelsen eller kompletteringen skall om möjligt antecknas på varje exemplar av beslutet.

Omprövning av beslut

34 § När en tingsrätt i ett ärende som inletts på annat sätt än genom överklagande finner att ett beslut som den har meddelat är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall domstolen ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part (omprövning).

Skyldigheten att ompröva beslutet gäller även om beslutet överklagas. Skyldigheten gäller dock inte, om tingsrätten redan har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre domstol eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att tingsrätten ändrar sitt beslut.

Omprövning får inte ske, om frågan om omprövning kommer upp först sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut.

35 § Ett överklagande av en tingsrätts beslut förfaller, om tingsrätten själv efter omprövning enligt 34 § ändrar beslutet så som klaganden begär. I så fall tillämpas inte 38 § fjärde stycket.

Ändrar domstolen beslutet på annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske enligt 38 § fjärde stycket.

Allmänt om överklagande av domstolens beslut

36 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.

Rättsfall (5)

MÖD 2012:22: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen har...
MÖD 2012:51: Klagorätt ----- Kommunen hade på initiativ av en fastighetsägare beslutat att...
MÖD 2017:56: Intervention och klagorätt gällande detaljplan ----- Mark- och...
NJA 2013 s. 3: Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande...
RH 2011:39: Part, som fått fullt bifall till sina yrkanden i tingsrätten, har i ärende om...

37 § Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs. Överklagande får dock ske särskilt, när domstolen

 • 1. ogillat en invändning om jäv mot någon ledamot av domstolen eller en invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,
 • 2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
 • 3. beslutat i en fråga om säkerställande av det som ärendet gäller eller beslutat att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas eller i övrigt beslutat tills vidare rörande saken,
 • 4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför domstolen och en underlåtenhet att följa föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom eller henne,
 • 5. vid prövning enligt 3 kap. 4 § första stycket 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § första stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör,
 • 6. beslutat i en fråga om undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om någon annan liknande åtgärd,
 • 7. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa föreläggande eller straff för förseelse i förfarandet eller förklarat att någon ska ersätta en kostnad för förfarandet,
 • 8. beslutat i en fråga som gäller ersättning för någons medverkan i ärendet, eller
 • 9. beslutat i annat fall än som avses i 8 i en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Ett beslut genom vilket ärendet återförvisas till en lägre domstol eller till en förvaltningsmyndighet får överklagas endast om beslutet innefattar avgörande av någon fråga som inverkar på ärendets utgång. Lag (2018:1915).

38 § Den som vill överklaga ett beslut skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ha kommit in till den domstol som meddelat beslutet inom tre veckor från dagen för beslutet

 • 1. om beslutet innebär att ärendet avgjorts,
 • 2. om beslutet har meddelats vid ett sammanträde, eller
 • 3. om det vid ett sammanträde har angetts när beslutet kommer att meddelas.

I annat fall är klagotiden tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Klaganden skall ange de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas.

Den domstol som meddelat beslutet prövar om överklagandet har gjorts i rätt tid och skall avvisa ett överklagande som har gjorts för sent. Om överklagandet inte avvisas, skall det tillsammans med övriga handlingar i ärendet sändas över till den domstol som skall pröva överklagandet.

Vid överklagande tillämpas i övrigt bestämmelserna i 7 §, 8 § första stycket samt 9 och 10 §§. Lag (2005:707).

Rättsfall (1)

NJA 2001 s. 727: Sista dag för överklagande av ett Hovrättsbeslut var enligt lag den 30 december...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:707

Överklagande av tingsrättsbeslut

39 § Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten.

För att hovrätten skall pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd skall meddelas om

 • 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
 • 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
 • 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
 • 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I fråga om prövningstillstånd gäller även 49 kap. 14 a § rättegångsbalken. Lag (2005:707).

Rättsfall (4)

NJA 1997 s. 520: Tillstånd till prövning i HovR:n av mål om utmätning har meddelats när det...
NJA 2000 s. 161: Fråga om prövningstillstånd i hovrätt sedan tingsrätt avgjort överklagande av...
NJA 2010 s. 342: Fråga om hovrätt bort meddela prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl...
NJA 2010 s. 384: Tillstånd till prövning i hovrätt när klaganden åberopat en ny omständighet i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:707

Överklagande av hovrättsbeslut

40 § Hovrättens beslut överklagas till Högsta domstolen.

Högsta domstolen får pröva överklagandet endast om Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Detta gäller dock inte vid överklagande av ett beslut om avvisning av ett överklagande av ett hovrättsbeslut.

I fråga om prövningstillstånd tillämpas bestämmelserna i 54 kap. rättegångsbalken.

41 § Om ärendet i tingsrätten har inletts genom ett överklagande, skall sådana omständigheter eller bevis som klaganden åberopar först i Högsta domstolen beaktas endast om det finns särskilda skäl.

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 798: I ärende om verkställighet av utländsk skiljedom får part i Högsta domstolen...

Särskilda rättsmedel

42 § I fråga om särskilda rättsmedel mot beslut enligt denna lag eller mot beslut som vid överklagande skulle ha prövats enligt denna lag tillämpas 58 kap. 1 och 4 8 §§, 10 a § första stycket, 11 och 12 §§, 13 § första meningen samt 59 kap. 1-3 §§ och 5 § första stycket rättegångsbalken. Om det finns synnerliga skäl, får resning äga rum även i andra fall än som föreskrivs i 58 kap. rättegångsbalken.

Rättsfall (7)

MÖD 2011:27: Resning-----Miljödomstolens upphävande av länsstyrelsens beslut och...
NJA 2006 s. 70: Fråga, i ärende om klagan över domvilla på den grunden att lagfart på...
NJA 2007 s. 82: Vid prövning enligt 11 kap. 11 § regeringsformen av resningsärende som gäller...
NJA 2016 s. 389: Fråga om resning enligt ärendelagen. Det ligger på resningsdomstolen att...
NJA 2016 s. 395: Fråga om resning enligt ärendelagen i ett detaljplaneärende. Det har inte...
NJA 2017 s. 730: Klagan över domvilla enligt ärendelagen. Det ligger på domstolen att rättsligt...
RH 2000:8: I kronofogdemyndighets beslut om frivillig skuldsanering har inte upptagits...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Straff, vite och hämtning

43 § I fråga om straff för en förseelse under förfarandet och för brott mot tystnadsplikt som ålagts av domstolen tillämpas 9 kap. 5 och 6 §§ rättegångsbalken.

I fråga om vite och hämtning tillämpas 9 kap. 7-10 §§ rättegångsbalken.

Domstolen skall självmant ta upp frågor om ansvar för rättegångsförseelse och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

Inkommande handlingar

44 § En handling anses ha kommit in till domstolen den dag då handlingen eller en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anlänt till domstolen eller kommit en behörig tjänsteman till handa. Underrättas domstolen särskilt om att ett meddelande till domstolen anlänt till ett telebefordringsföretag, anses meddelandet ha kommit in redan när underrättelsen nått en behörig tjänsteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i domstolens kansli eller avskilts för domstolen på ett postkontor, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

Ett telefax eller annat meddelande som saknar avsändarens underskrift i original skall bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling, om det behövs. Har domstolen begärt en sådan bekräftelse men inte fått någon, får domstolen bortse från meddelandet.

Rättsfall (1)

RH 2016:32: En handling har inte ansetts vara avskild för en viss domstol när handlingen av...

Hinder mot inställelse

45 § Den som har kallats till sammanträde men inte kan inställa sig skall omedelbart anmäla det till domstolen.

I fråga om laga förfall tillämpas 32 kap. 6-8 §§ rättegångsbalken. Lag (2002:383).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:383

Delgivning

46 § Skall domstolen underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skall användas, om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt tillgripas bara om det behövs med hänsyn till omständigheterna.

46 a § Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att hovrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten under handläggningen i tingsrätten har informerats om att sådan delgivning kan komma att användas i hovrätten om tingsrättens avgörande överklagas dit.

Första stycket gäller även för Högsta domstolen om informationen har lämnats i tingsrätten eller i hovrätten. Lag (2010:1966).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1966

Ombud och biträde

47 § Den som är part får anlita ombud eller biträde.

I fråga om ombud eller biträde tillämpas 12 kap. 2 5 §§ och 6 § andra stycket rättegångsbalken. I fråga om fullmakt för ombud tillämpas 12 kap. 8 19 §§ rättegångsbalken. En skriftlig fullmakt behöver dock inte företes annat än om domstolen anser att det behövs.

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 685: Rättegångsbiträde enligt 20 kap. 2 a § föräldrabalken har tillerkänts...

Tolk och översättning av handlingar

48 § I fråga om tolk och översättning av handlingar tillämpas 5 kap. 6 8 §§ och 33 kap. 9 § rättegångsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:242

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:242
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.
 • 3. Har ett beslut meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga det beslutet och om vad den som vill överklaga beslutet skall iaktta.

Lag (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 18, 37 §§
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1653
Rubrik
Lag (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (1997:395) om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Förarbeten
Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Omfattning
ändr. 37 § i 1996:1653
SFS-nummer
1997:395
Rubrik
Lag (1997:395) om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2002:383) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:111, bet.2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Omfattning
ändr. 45 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:383
Rubrik
Lag (2002:383) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ikraft
2008-11-01
Omfattning
upph. 19 §;ändr. 21, 24, 25, 38, 39 §§
SFS-nummer
2005:707
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:707
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2010:1966) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 5 §;ny 46 a §
SFS-nummer
2010:1966
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1966) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:776
Rubrik
Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1915
Rubrik
Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation