lagen.nu

Förordning (1996:222) om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1206
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Försäkringsföretag med säte i Schweiz får efter särskilt tillstånd av den myndighet som beviljar koncession enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige bedriva skadeförsäkringsrörelse genom generalagent eller filial i Sverige med stöd av denna förordning. Förordningen gäller inte för försäkringsföretag som motsvarar företag som avses i 1 kap. 10 § tredje stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (1999:1206).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1206

2 § För sådan verksamhet som avses i 1 § skall följande bestämmelser i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige inte tillämpas:

  • a) 4 kap. 4 § andra stycket 2 och 5 kap. 1-4 §§ om deposition,
  • b) 5 kap. 12-18 §§ om solvenskrav och verksamhet i flera länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
  • c) 6 kap. i de delar som gäller tillsyn av tillämpningen av de bestämmelser som anges i a och b. Förordning (1999:1206).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1206

3 § För ett försäkringsföretags kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp gäller bestämmelserna i Schweiz. Den behöriga myndigheten i Schweiz ansvarar för kontrollen av att de bestämmelserna följs.

Finansinspektionen skall lämna de uppgifter till den behöriga myndigheten i Schweiz som denna behöver för att kontrollera det försäkringsföretagets kapitalbas samt i övrigt ha ett sådant nära samarbete med myndigheten som föranleds av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring. Förordning (1999:1206).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1206

4 § Har regeringen eller Finansinspektionen i ett ärende om koncession inte meddelat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har regeringen eller Finansinspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits. Förordning (1999:1206).

5 § har upphävts genom förordning (1999:1206).
6 § har upphävts genom förordning (1999:1206).
7 § har upphävts genom förordning (1999:1206).
8 § har upphävts genom förordning (1999:1206).
9 § har betecknats 3 § förordning (1999:1206).
10 § har betecknats 4 § förordning (1999:1206).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:222

Departement
Finansdepartementet FPM
Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL205/91 s48, EGTL205/91 s2
Ikraft
1996-05-01
CELEX-nr
391L0371 391D0370
SFS-nummer
1996:222
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.
  • 2. Ett försäkringsföretag som omfattas av denna förordning och som vid förordningens ikraftträdande har koncession enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige skall återfå de tillgångar som deponerats enligt den lagen och anses ha koncession enligt denna förordning.

Förordning (1999:1206) om ändring i förordningen (1996:222) om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3-8 §§;nuvarande 9, 10 §§ betecknas 3, 4 §§;ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1206
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
  • 2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden som avser räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (1999:1206) om ändring i förordningen (1996:222) om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation