lagen.nu

Lag (1996:1620) om offentligt biträde

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:76
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag tillämpas när offentligt biträde skall förordnas i ett mål eller ärende enligt särskild föreskrift i lag.

Bestämmelserna i denna lag gäller om inte annat är särskilt föreskrivet.

2 § Beslut enligt denna lag fattas av den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet utom i fall som avses i 6 §.

3 § Offentligt biträde förordnas efter ansökan eller när det annars finns anledning till det.

Ansökan kan göras av den som biträde skall förordnas för eller av någon annan som får föra talan i målet eller ärendet. Ansökan skall ges in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet.

Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde skall överlämna ansökan med ett eget yttrande till behörig myndighet.

4 § Förordnas offentligt biträde betalar staten kostnader för biträdet samt för utredning som är skäligen påkallad för att ta till vara huvudmannens rätt, om utredningen inte kan erhållas genom den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet.

Den som har medverkat vid utredning som anges i första stycket har rätt till ersättning av allmänna medel enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

5 § Bestämmelserna i 26-29 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) om förordnande och byte av rättshjälpsbiträde och om ersättning till rättshjälpsbiträde skall tillämpas i fråga om offentligt biträde.

Rättsfall (11)

HFD 2011 ref. 41: Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en...
MIG 2006:2: I ett mål om uppehållstillstånd, där en utlänning åberopar skyddsbehov och...
MIG 2008:4: Fråga om ett offentligt biträde borde ha utnyttjat en del av sin restid till...
MIG 2008:8: Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av...
MIG 2009:18: Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar -...
MIG 2010:12: En kristen man som sökt asyl på grund av åberopad religiös förföljelse av...
MIG 2016:15: Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som...
MIG 2016: 28: Ett offentligt biträde kan,förutom för kostnader för arbete, även beviljas...
MIG 2016: 29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt...
MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade...
RÅ 2009 ref. 52: Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete...

6 § Offentligt biträde beslutar om att sådan utredning som avses i 4 § första stycket skall utföras.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Domstols eller myndighets beslut enligt denna lag överklagas i samma ordning som gäller för överklagande av dom eller beslut i det mål eller ärende i vilket biträdet har förordnats.

Hovrättens eller kammarrättens beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde får inte överklagas. Hovrätten eller kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken respektive 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Beslut av biträde i fråga om utredning enligt 4 § får inte överklagas.

8 § Ett beslut enligt denna lag får överklagas av den som är enskild part och av Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part. Lag (2005:76).

Rättsfall (1)

MIG 2010:1: Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i frågan...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:76

9 § Ett offentligt biträde som har överklagat ett beslut om ersättning får i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (2005:76).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:76

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1620

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1620

Lag (2005:76) om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ikraft
2005-04-01
Omfattning
ändr. 8 §;ny 9 §
SFS-nummer
2005:76
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
  • 2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 8 § i dess äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2005:76) om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation